Raport de activitate al primăriei oraşului Aninoasa pe anul 2012

În conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, instituţia noastră face public următorul Raport de activitate pe anul 2012. Primăria oraşului Aninoasa, formată din Primar, Viceprimar, Secretar împreună cu aparatul de specialitate al Primarului se organizează şi funcţionează ca o structură funcţională cu activitate permanentă care aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului local şi Dispoziţiile primarului, hotărârile Consiliului judeţean şi legislaţia în vigoare, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale. Primarul este şeful administraţiei publice locale şi răspunde de buna organizare şi funcţionare a acesteia prin compartimentele aparatului de specialitate ale Primarului şi serviciile aflate în subordine, având ca unic scop bunăstarea colectivităţii locale. Acest raport anual cumulează rapoartele de activitate pe anul 2012 ale compartimentelor funcţionale ale aparatului de specialitate al Primarului, evidenţiind cu precădere obiectivele de activitate specifică, modul de atingere a acestor obiective, respectiv aducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului local şi a dispoziţiilor emise de Primar.
 
SERVICIUL BUGET – CONTABILITATE
În cursul anului 2012, în cadrul Compartimentului buget – contabilitate, s-au elaborat şi depus la Direcţia Generală a Finanţelor Deva situaţiile financiare trimestriale aferente anului 2012 şi situaţia financiară anuală pentru anul 2011, cu urmatorul cuprins :
• Bilantul contabil
• Contul de rezultat patrimonial
• Situatia fluxurilor de trezorerie
• Disponibilul mijloacelor cu destinatie speciala
• Contul de executie a bugetului local
• Contul de executie a creditelor interne
• Contul de executie a bugetului in afara bugetului local
• Contul de executie a bugetului veniturilor proprii
• Detalierea cheltuielilor
• Situatia activelor fixe
• Siatuatia activelor si datoriilor
• Situatia unor indicatori referitori la protectia persoanelor cu handicap
De asemenea, a fost întocmit Bugetul local iniţial pe anul 2012,atat la venituri cat si la cheltuieli, ulterior rectificat de12 ori, toate bugetele fiind depuse de asemenea la Direcţia Generală a Finanţelor Deva.
La nivelul anului 2012 au fost realizate venituri totale ale bugetului local în sumă de 6.634.671,16 lei, din totalul prevăzut de 6.913.400,00 lei repartizate pe cele doua sectiuni astfel
 
La secţiunea funcţionare (în lei):
Venituri planificate: 5.482.760,00
Venituri realizate: 5.210.732,38
 
Cheltuieli planificate: 5.482.760,00
Cheltuieli realizate: 5.206.742,01
Excedent: 3.990,37
 
Cheltuieli de personal: 2.629.108,00
Bunuri si servicii: 1.684.975,98
Dobanzi: 602.114,03
Burse: 43.200,00
Asistenta sociala: 247.344,00
 
Secţiunea dezvoltare (în lei):
Venituri planificate: 1.430.640,00
Venituri realizate: 1.423.938,78
Cheltuieli planificate: 1.478.450,00
Cheltuieli realizate: 1.423.297,38
Excedent: 641,40
 
Au mai fost gestionate fonduri pentru următoarele surse de finanţare:
• Credite interne
• Fondul de rulment
• Venituri proprii
• Fonduri cu destinaţie specială
În cursul anului s-au întocmit 858 ordine de plată şi 295 de dispoziţii bugetare. S-au întocmit lunar şi trimestrial următoarele situaţii financiare:
• Monitorizarea cheltuielilor de personal (lunar şi trimestrial)
• Contul de execuţie a creditelor interne (lunar)
• Planificarea chetuielilor de casă (lunar)
• Anexe conform OMFP 2281/2009 (permanent)
• Declaraţie conform OUG 81/2003 (lunar)
• Bilanţ şi situaţia plăţilor restante (lunar)
 
S-au urmărit, realizat si decontat următoarele lucrări de investiţii:
• Sursa OPTI-OPS
• Alimentare cont escrow pentru proiectul: „Reabilitare centru cultural orăşenesc Aninoasa în vederea desfăşurării de activităţi cultural-sportive”
• Reabilitare atelier mecanic Şcoala Iscroni
• Amenajare spaţii verzi în oraşul Aninoasa
• Reabilitare pod oraşul Aninoasa
• Consolidare teren Zona Complex sportiv Anena Aninoasa
• Reabilitare pavilion B strada Vulculeşti
• Proiectare tehnică pentru obiectivul: „Revizuire Studiu de Fezabilitae bloc 60 de apartamente locuinţe sociale pe str.Vulculesti, oraşul Aninoasa” ;
• Înfiinţare distribuţie gaze naturale presiune redusă Aninoasa;
• Modernizare străzi oraşul Aninoasa.
• Cofinanţare proiect: „Extindere şi reabilitare infrastructură apă şi apă uzată Valea Jiului”
În domeniul achiziţiilor publice, s-a asigurat întocmirea documentaţiei şi desfăşurarea procedurilor legale pentru un număr de 31 de contracte de furnizare, servicii şi lucrări, în conformitate cu procedurile de achiziţii publice prevăzute de lege.
 
COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE
În domeniul resurselor umane în anul 2012 s-a asigurat planificarea, recrutarea, selectarea personalului, formarea şi dezvoltarea profesională, evaluarea performanţelor profesionale.
De asemenea s-a realizat calculul drepturilor salariale şi a obligaţiilor datorate bugetului de stat.
Personalul responsabil de îndeplinirea atribuţiilor în domeniul resurselor umane în anul 2012 a fost: un consilier, grad profesional superior.
S-au întocmit actele necesare pentru promovarea în funcţia publică, recrutarea în funcţie publică, planificarea pentru managementul funcţiilor publice, reorganizarea de personal şi dispoziţii de lichidare.
Personalul mediu cvare a activat în anuil 2012, a fost următorul:
• Pentru activitatea administraţie
Nr. mediu funcţionari publici = 16
Nr. mediu personal contractual = 4
• Pentru activitatea de evidenta a persoanei
Nr. mediu funcţionari publici = 3
• Pentru activitatea Poliţie Comunitară
Nr. mediu funcţionari publici = 6
Nr. mediu personal contractual = 5
• Pentru activitatea Cultură
Nr. mediu personal contractual = 5
• Pentru activitatea Creşă
Nr. mediu personal contractual = 4
• Pentru activitatea Domeniul Public şi Privat
Nr. mediu funcţionari publici =1
Nr. mediu personal contractual=4
• Pentru activitatea Asistenţă Socială
Nr. mediu funcţionari publici= 4
Nr. mediu personal contractual = 16
În cursul anului 2012 au fost angajaţi 2 asistenţi personali, şi s-au lichidat 5 asistenţi personali.
Numărul îndemnizaţiilor acordate persoanelor cu handicap a fost de 31.
În cursul anului 2012 au fost eliberate un număr de 235 de adeverinţe (de salariu, de vechime, stagiu de cotizare în sistemul de pensii, pentru medic şi de interes personal).
S-au întocmit situaţiile statistice lunare, trimestriale, semestriale, referitoare la fondul de salarii şi numărul de personal.
Au avut loc examene de promovare în grad profesional şi recrutare a funcţionarilor publici care au întrunit condiţiile şi au primit avizul ANFP.
 
COMPARTIMENTUL RELAŢII PUBLICE
Pe parcursul anului 2012, în acest domeniu de activitate, principalele obiective au fost aplicarea reglementărilor legale din acest domeniu, respectiv aplicarea prevederilor Legii nI’. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, precum şi aplicarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.
Asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public
Au fost înregistrate un număr de 5 cereri de informaţii de interes public adresate de către persoane juridice şi fizice, toate aceste solicitări fiind rezolvate favorabil cu respectarea termenelor legale de răspuns la solicitări.
De asemenea s-a asigurat actualizarea permanentă a panourilor de afişaj din incinta instituţiei, s-a asigurat informarea publică prin mass-media, informarea directă a persoanelor interesate, informarea internă a personalului.
Asigurarea transparenţei decizionale în administraţia publică
În cursul anului 2012 s-au primit un număr de 10 recomandări în vederea promovării de proiecte de hotărâri.
Dintre aceste recomandări au fost incluse pe ordinea de zi a şedinţelor Consiliului local al oraşului Aninoasa un număr de 4 recomandări.
În cursul anului 2012 au participat peste 121 de cetăţeni la un număr de 2 dezbateri publice, dezbateri organizate pe marginea proiectelor de acte normative.
Autoritatea publică nu a fost acţionată în justiţie pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.
Nu au fost cazuri în care şedinţele nu au fost publice.
Parteneriatul cu cetăţenii din oraşul Aninoasa a fost unul destul de bun, dar nu aşa cum ne aşteptam. Ne propunem ca sa îmbunătăţim multe aspecte din acest parteneriat si sa colaboram mult mai bine cu cetăţeni, ceea ce-i va stimula şi îi va face să se implice activ în procesul decizional. Pentru o foarte bună colaborare cu cetăţenii administraţia publica îşi propune pentru viitor să organizeze mai multe dezbateri publice interactive.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul raport anual care va fi făcut public prin afişare la sediul Primăriei şi prezentat pe site-ul propriu http://aninoasa.freewb.ro/.
În cursul anului 2012 au fost operate 4288 de înregistrări în Registrul de intrare-ieşire a documentelor.
În baza Legii nr.233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţii/or au fost primite 29 de petiţii, respectându-se termenul legal de transmitere a răspunsului.
Au fost primite în audienţă un număr de 64 de persoane, astfel:
• 28 persoane la Biroul Primarului,
• 11 persoane la Biroul Viceprimarului,
• 25 persoane la Biroul Secretarului oraşului Aninoasa.
Lunar, un număr de 62 de pensionari având pensii de până la 500 RON beneficiază de drumuri gratuite pe mijloacele de transport local. De asemenea, mai beneficiază de gratuităţi pe mijloacele de transport local în comun: 13 persoane cu handicap, 8 asistenţi personali ai persoanelor cu handicap, 3 veterani de război, 2 văduve de veterani de război şi 7 deportaţi politic.
 
DOMENIUL TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢII
În domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, prin intermediul Reţelei Electronice a Comunităţii Locale s-au realizat următoarele:
• Facilitarea accesului la informaţie pentru membrii comunităţii prin intermediul Punctului de Acces Public la Informaţie;
• Desfăşurarea activităţilor care vizează creşterea capitalului de cunoaştere, formarea de resurse umane competente şi stimularea economică, educaţionala şi culturală a comunităţii.
• Actualizarea paginilor web ale Primăriei oraşului Aninoasa, ale Bibliotecii orăşeneşti Aninoasa şi ale ecentrului PAPI Aninoasa.
• Actualizarea datelor de pe paginile de internet unde este cuprinsă Primăria Aninoasa şi e-centrul P.A.P.I. Aninoasa.
• Realizarea de autorizaţii, legitimatii, diplome, pliante, afişe, felicitări, diverse printuri.
• Promovarea proiectului „Economia Bazată pe Cunoaştere” şi a activităţilor R.E.C.L. Aninoasa prin intermediul mijloacelor de comunicare online şi în mass-media locală şi naţională.
• Activităţi de întreţinere a reţelei, configurări şi reconfigurări de echipamente, etc.
• Implementarea proiectului „eCartea o provocare pentru fiecare. Biblioteca te invită la citit!”, finanţat prin programul eCULTURA iniţiat de UMP EBC.
• Organizarea la nivel local, în cadrul PAPI Aninoasa a evenimentului „Get online week” iniţiat de Fundaţia EOS şi Compania Microsoft România.
• A fost realizată pagina de internet a ecentrului PAPI Aninoasa http://ecentruaninoasa.freewb.ro/ ;
• A fost realizat şi publicat online, newsletterul „Biblioştiri”.
Serviciile de care cetăţenii au beneficiat în cadrul Punctului de Acces Public la Informaţie sunt:
• servicii de informare şi comunicare directă şi prin Internet;
• servicii de formare şi instruire;
• activităţi educaţionale, culturale şi de informare;
• servicii multiple: comunicaţii (fax, telefon), listare, multiplicare, redactare, scanare de documente, inscripţionare CD;
• cursuri TIC prin programul Microsoft Unlimited Potential.
Proiectul „Economia Bazată pe Cunoaştere – înfiinţarea RECL Aninoasa” a fost nominalizat la Concursul de bune practici „Cele bune să se-adune” organizat de RRAPL, ca cel mai bun proiect la secţiunea administraţie pentru Regiunea 5 Vest.
Managerul RECL Aninoasa a participat la workshopul cu tema “Social entrepreneurship and telecentre sustainability”, organizat la Belgrad.
 
BIROUL IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE
Biroul Impozite şi taxe locale are ca sarcini principale impunerea contribuabililor, persoane fizice cât şi juridice, verificarea acestora precum şi constatarea eventualelor abateri de la legislaţia fiscală în vederea corectării lor .
Personalul de specialitate din cadrul acestui birou se ocupă cu impunerea, constatarea şi controlul impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele juridice. Aici, persoanele juridice pot veni să depună declaraţiile anuale de impunere, precum şi declaraţiile rectificative ori de câte ori îşi modifică baza impozabilă în cursul anului fiscal. Întregul personal din acest compartiment, participă pe parcursul anului la efectuarea verificării declaraţiilor de impunere depuse, respectiv în acţiuni de control fiscal ulterior, pentru stabilirea corectă şi declararea în termenele legale a impozitelor şi taxelor datorate de contribuabilii persoane juridice cu bunuri impozabile pe raza oraşului Aninoasa.
Personalul de specialitate din cadrul acestui birou este la dispoziţia contribuabililor persoane fizice care doresc să-şi declare bunurile impozabile (clădiri, teren, auto). Tot aici, contribuabilii pot să-şi depună cereri (însoţite de documente justificative) pentru acordarea unor facilităţi fiscale, dacă se încadrează în prevederile legale de scutire sau reducere a impozitelor şi taxelor locale.
În anul 2012, Serviciul Impozite şi Taxe Locale a urmărit şi încasat impozite de la persoane fizice şi juridice, constând din impozit/taxa pe clădiri, impozit/taxa pe teren, impozit asupra mijloacelor de transport, concesiuni şi închirieri, amenzi, taxe extrajudiciare de timbru, taxa de reclamă şi publicitate, etc.
În anul 2012 Serviciul Impozite şi Taxe Locale a întocmit 352 certificate fiscale, 127 adeverinţe şi 3 angajamente de plată; un număr de 23 înştiinţări de plată, din care 2 emise pentru persoane fizice şi 21 emise pentru persoanele juridice; 87 dosare de executare silită emise din care 64 pentru persoane fizice şi 23 pentru persoane juridice. În anul fiscal 2012 s-au încasat impozite şi taxe de la persoane fizice şi juridice în proporţie de 59,83 % .
 
SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ, P.S.I. ŞI PROTECŢIE CIVILĂ
Cadrul legal de desfăşurare a activităţii
Cadrul legal în care îşi desfăşoară activitatea S.V.S.U., P.S.I., şi Protecţia Civilă în oraşul Aninoasa este dat de Legea nr. 481/2004 – Legea Protecţiei Civile modificată şi completată cu Legea 212/2006, Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Ordinul nr.160/2007 privind regulamentul de planificare, organizare, desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă, H.G. nr. 222/1997 privind organizarea şi conducerea acţiunilor de evacuare în cadrul protecţiei civile, Ordinului nr. 638 din 12 mai 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale, Ordinul nr. 718 din 30 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, Legii 215/2001 – Legea Administraţiei Publice Locale republicată, „Ordinul şefului protecţiei civile al judeţului Hunedoara” şi „Dispoziţia preşedintelui comitetului local pentru situaţii de urgenţă al oraşului Aninoasa”, precum şi a celorlalte legi în vigoare.
 
A. Întocmirea şi actualizarea documentelor. Documente de planificare şi de conducere întocmite:
• Planul pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă;
• Planul cu principalele activităţi pe anul 2012;
• Planul pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2012;
• Plan de măsuri pentru perioada sezonului rece 2012 – 2013.
Documente de organizare şi de conducere actualizate:
• Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al oraşului Aninoasa, aprobat în şedinţa Consiliului Local din 30 august 2012;
• Planul de apărare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă specifice provocate de cutremure şi/sau alunecari de teren;
• Planul de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi poluărilor accidentale;
• Planul de evacuare în situaţii de urgenţă al oraşului Aninoasa.
• Planul de evacuare la în situaţii de conflict armat al oraşului Aninoasa.
 
B. Principalele acţiuni desfăşurate. Activităţi de pregătire de protecţie civilă şi P.S.I.
Pregătirea populaţiei:
• S-a desfăşurat prin activităţi de informare privind pericolele potenţiale la locuinţe şi gospodării, modul de comportare în situaţii de urgenţă prin distribuirea de pliante cu privire la respectarea regurilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă şi afişarea de materiale documentare la afişiere;
Pregătirea elevilor:
• În conformitate cu prevederile Planului anual de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în luna mai la Deva s-a desfăşurat etapa judeţeană a concursului tehnico-aplicativ cu cercurile de copii „CU VIAŢA MEA APĂR VIAŢA ’’, acest concurs fiind un succes pentru promovarea protecţiei civile şi a situaţiilor de urgenţă, dovadă că Şcoala generală „Sfânta Varvara” a ocupat locul 3.
• În conformitate cu prevederile Planului anual de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în luna mai s-a desfăşurat concursul tehnico-aplicativ cu cercurile de copii „PRIETENII POMPIERILOR’’ în unităţile de învăţamânt, etapa judeţeană; acest concurs fiind un succes, dovadă că la etapa judeţeană a concursului echipa de fete a Şcoli generale Sf. Varvara – structura Iscroni, a ocupat locul 2.
• S-au desfăşurat activităţi de informare şi pregătire a elevilor din cele 2 şcoli generale privind pericolele potenţiale la şcoli şi locuinţe, modul de comportare în situaţii de urgenţă prin predarea unor teme specifice şi distribuirea de pliante.
În cursul anului 2012 au fost întocmite un număr de 16 situaţii la cererea Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Iancu de Hunedoara şi 4 situaţii la cererea Sistemului Hidrotehnic Petroşani. De asemenea s-au primit un numar de 27 avertizări de fenomene meteorologice periculoase, în urma cărora pe toată perioada avertizărilor s-a instituit serviciul de parmanenţă la primărie, luându-se măsuri de monitorizare atentă a evoluţiei fenomenelor hidrologice.
Pentru asigurarea înştiinţării şi alarmării populaţiei în situaţii de urgenţă s-au efectuat verificările periodice a sirenelor, care s-au consemnat în registre speciale iar pentru întreţinerea lor s-a încheiat un contract de prestări servicii cu SC Impatt SRL Vulcan.
În conformitate cu art. 7 din OMAI 1239/2006 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, alarmare în situaţii de protecţie civilă s-au încheiat protocoale de colaborare cu toate posturile de televiziune prin cablu ce operează pe teritoriul oraşului în vederea transmiterii prin intermediul acestuia a mesajelor de avertizare a populaţiei în cazul producerii unor situaţii de urgenţă.
Pentru utilaje de primă intervenţie necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţilor derulate în situaţii de urgenţă pe raza oraşului Aninoasa, s-a incheiat un contract de închiriere cu SC Hidroconstrucţia SA Bucureşti, Sucursala Ardeal, Şantier Răscoliţa 1 – Lot Livezeni, şi cu S.C. Electroutil Aliser S.R.L..
În cadrul Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, în anul 2012, specialiştii din cadrul compartimentului pentru prevenire din cadrul serviciului au efectuat 4 controale (trimestrial) la agenţi economici, instituţii din subordinea primăriei şi la gospodăriile cetăţeneşti. S-au întocmit şi înaintat 5 situaţii la cererea Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. S-a executat lunar instruirea personalului voluntar din cadrul serviciului.
În conformitate cu OMIRA nr.483 din 19.05.2008, art. 21, lit.d din OGR NR.21/2004 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.15/2005, art. 11, lit n, din HGR nr. 1490/2004, în luna februarie un numar de 3 specialişti din compartimentul de prevenire al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Primăriei oraşului Aninoasa au participat la cursul de pregătire a specialiştilor compartimentelor pentru prevenire, şi în luna octombrie un specialist.
Pe linie de P.S.I., conform prevederilor Normelor generale de apărare împotriva incendiilor aprobate cu Ordinul MAI nr.163/28.02.2007 la nivelul localităţii s-au întocmit acte de autoritate şi documente specifice privind apărarea împotriva incendiilor, s-a elaborat Planul de măsuri pentru prevenirea incendiilor cauzate de utilizarea focului deschis, nesupravegheat, pentru arderea resturilor vegetale necesarul de materiale de interventie. Au fost eliberate un număr de 5 permise de lucru cu foc.
În perioada 19.02 – 22.02.2012 pe teritoriul oraşului Aninoasa au avut loc 3 evenimente negative datorită încărcării masive de zapadă şi îmbibarea cu apa din precipitaţii, oraşul Aninoasa s-a confruntat cu 3 prăbuşiri de şarpante a coloniilor nr.125, 123, 143 care a necesitat acţiunea serviciilor profesioniste împreună cu personalul serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă al oraşului.
În conformitate cu Legea 477/2003 privind pregătirea economiei şi a teritoriului pentru apărare s-a actualizat şi aprobat în şedintă de consiliu Programul de aprovizionare cu produse agroalimentare şi industriale ce urmează a fi distribuite raţionalizat populaţiei în situaţii de mobilizare şi război al oraşului Aninoasa, s-a modificat şi completat Comisia pentru probleme de apărare.
Au fost întocmite 5 situaţii cerute de Oficiul de Mobilizare a Economiei şi Pregătirea Teritoriului pentru Apărare Hunedoara, în conformitate cu HG nr.638/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind eloaborarea şi actualizarea monografiei economico – militare a judeţului Hunedoara.
A fost întocmită Cererea de mobilizare la locul de munca pentru personalul propriu şi consilierii cu obligaţii militare, în conformitate cu HG nr. 1204/2007 – privind asigurarea forţei de muncă necesare pe timpul stării la asediu, la mobilizare şi pe timpul starii de razboi şi avizată la Oficiul de Mobilizare a Economiei şi Pregătire a Teritoriului pentru Apărare Hunedoara.
S-a efectuat instructajul periodic pentru situaţii de urgenţă pentru fiecare salariat, s-a efectuat verificarea anuală a salariaţilor pe bază de test şi s-au consemnat în fişele individuale de instructaj.
S-a efectuat studiu individual din legislatia protectiei civile, P.S.I. s-a participat la instructaje de pregătire lunare în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu de Hunedoara” Deva.
În conformitate cu prevederile art. 34, alin 1, din Legea nr.212/2006, Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.481/2004 privind protecţia civilă şi în baza „Planului de pregătire în domeniul Situaţiilor de Urgenţă pe anul 2012” aprobat prin Ordinul prefectului judeţului Hunedoara, personalul cu atribuţii de conducere din cadrul primăriei, a participat la curs de specializare la „Centrul zonal de Pregătire pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă – Cluj- Napoca”.
 
C. Control de la eşaloanele superioare
Oraşul Aninoasa a fost controlat pe linie de S.V.S.U, protecţie civilă şi P.S.I. în luna iulie de către eşaloanele superioare.
Observaţiile care s-au făcut pe timpul acestui control au fost cu privire la alocarea fondurilor financiare pentru asigurarea măsurilor de evacuare în situaţii de urgenţă conform art. 50, alin.1 din OMAI 1184/ 2006, completarea stocurilor de materiale de la nivelul oraşului din necesarul prevăzut în normativul cadru din manualul primarului şi de asemenea înfiinţarea funcţiei de şef serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă şi încadrarea cu personal angajat conform prevederilor art.12, alin 3 din OMAI nr.718 din 2005, modificat cu OMAI nr.195 din 2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă.
 
SERVICIUL POLIŢIE LOCALĂ
Poliţia Locală Aninoasa îşi desfăşoară activitatea în interesul comunităţii locale, pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice, a protecţiei obiectivelor de interes local, public şi privat, acţionează în sprijinul instituţiilor statului şi execută orice alte activităţi date în competenţă, exclusiv pe baza şi executarea Legii, cu respectarea principiului imparţialităţii, nediscriminării, proportionalităţii şi gradualităţii.
Poliţia locală Aninoasa a funcţionat în anul 2012 ca serviciu în cadrul Primăriei cu un efectiv de 5 agenţi cu atribuţii pe linia menţinerii ordinii şi liniştii publice şi 3 lucrători cu atribuţii privind circulaţia rutieră , mediu şi urbanism.
În cadrul activităţii privind menţinerea ordinii şi liniştii publice, agenţii Poliţiei Locale Aninoasa au desfăşurat în principal, pe linia menţinerii ordinii şi liniştii publice şi a prevenirii săvârşirilor de fapte cu caracter antisocial, în acest sens fiind desfăşurate un număr de 135 de misiuni de patrulare.
Lucrătorii Poliţiei Locale au intervenit la un număr de 32 solicitări directe ori prin intermediul serviciului 112.
Au fost aplicate 38 sancţiuni contravenţionale, din care:
• 5 amenzi (Legea 61/1991 rep, în valoare totală de 1200lei),
• 33 avertismente scrise.
Alte activităţi desfăşurate. Prin serviciile de patrulare efectuate s-au ţinut sub supraveghere cele două şcoli generale de pe raza oraşului. Datorită efectivului redus şi a distanţei mari dintre unităţile şcolare nu s-a putut realiza o supraveghere permanentă ale acestora dar, printr-o colaborare cu cadrele didactice şi personalul auxiliar s-a reuşit într-o bună măsură înlăturarea elementelor care tulburau buna desfăşurare a procesului de învăţământ, în mod special în cazul Şcolii Generale Iscroni. Unităţilor de învăţământ li s-au acordat o atenţie deosebită, fiind atent supravegheate şi în timpul vacanţelor, pe timp de noapte ori în zilele nelucrătoare când în acestea nu se desfăşoară activităţi, reuşindu-se astfel descurajarea oricăror eventuale intenţii sau tentative de furt ori alte evenimente negative.
S-a intervenit împreună cu echipele de voluntari locali şi cu echipajele pompierilor pentru limitarea şi stingerea incendiilor de pădure din luna septembrie.
S-a răspuns cu promtitudine în 3 situaţii în care echipaje ale serviciilor de ambulanţă sau SMURD au solicitat sprijin pentru însoţirea acestora.
Au fost desfăşurate două campanii de informare şi educare a populaţiei cu privire la protejarea mediului înconjurător, împreună cu reprezentanţi ai Apelor Romane şi ai Primăriei Oraşului Aninoasa.
S-au însoţit în deplasările pe teren funcţionarii Primăriei în situaţiile în care aceştia au solicitat sprijin.
Au fost soluţionate un număr de 22 petiţii depuse de cetăţeni Primăriei Aninoasa şi repartizate în vederea analizării şi soluţionării acestora Serviciului Poliţiei Locale.
Au fost inrensificate activităţile privind pregătirea profesională, astfel 3 agenţi au fost şcolarizaţi conform prevederilor Legii Poliţiei Locale la Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor de Jandarmi „G-ral. Gh. Magheru” Bumbeşti – Jiu.
Nu au existat acte de indisciplină ori alte evenimente negative în Serviciul Poliţiei Locale Aninoasa.
 
BIROUL COMERCIAL
Activitatea Biroului Comercial în anul 2012 a avut ca principal obiectiv aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare, pe linia de control comercial privatizare.
Astfel, în cadrul Biroului Comercial au fost întreprinse acţiuni de îndrumare şi control la societăţi comerciale, AF.-uri şi P.F.-uri care îşi desfăşoară activitatea pe raza oraşului Aninoasa, avându-se în vedere Legea 650/07.12.2002 pentru aprobarea OG. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, cu modificările şi completările ulterioare.
Pentru buna desfăşurare a activităţii şi pentru cunoaşterea domeniului de activitate, a locului de desfăşurare a activităţii şi a programului de funcţionare, la societăţile comerciale s-au eliberat 60 de autorizaţii care vizau activităţi de producţie, prestări servicii şi comerţ.
Biroul Comercial a pus accent pe rezolvarea în termen a tuturor cererilor şi sesizărilor cetăţenilor, astfel încât activitatea desfăşurată să se înscrie în normele prevăzute de statutul funcţionarului public.
 
BIROUL URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI
În cursul anului 2012, principalul obiectiv al Biroului de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului a fost indeplinirea atribuţiilor specifice şi anume: emiterea de certificate de urbanism, autorizaţii de construire, efectuarea controlului periodic la construcţiile autorizate în vederea verificării stadiilor de executie şi a proiectelor de execuţie, participarea la trasarea pe teren a noilor amplasamente şi întocmirea proceselor verbale de trasare a terenurilor, asigurarea respectării disciplinei în construcţii, elaborarea răspunsurilor la sesizările cetăţenilor în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi disciplina în construcţii, promovarea Planurilor Urbanistice de Detaliu, a Planurilor Urbanistice Zonale, în cadrul comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului, în vederea emiterii avizului tehnic, promovarea planurilor urbanistice generale în vederea aprobării lor în Consiliul Local.
În cursul anului 2012, s-au emis:
• 39 de certificate de urbanism,
• autorizatii de construire.
Având în vedere atribuţiile biroului şi conform prevederilor legale, membrii biroului U.A.T., au eliberat 11 certificate de nomenclatură stradală, 3 certificate de edificare a construcţiilor, 7 procese verbale de recepţie, regularizând obligatoriu taxa de autorizare, s-au întocmit 25 note de constatare răspunzând solicitărilor scrise şi verbale cetăţenilor.
S-au efectuat controale privind disciplina în construcţii potrivit graficului de lucru.
S-a participat la controalele efectuate de Inspecţia de Stat în construcţii Deva.
Lunar şi trimestrial s-au întocmit şi transmis rapoarte statistice cu privire la construcţii de locuinţe, autorizaţii de construire eliberate, investiţii, străzile orăşeneşti, modificări ale fondului construit locativ, toate aceste rapoarte au fost predate la Direcţia de statistică Deva în termen util, acestea însumând un nr. de 24 rapoarte pe hârtie cât şi completate online.
S-au încheiat situaţii, lunar şi trimestrial, privind situaţia lucrărilor autorizate care au fost predate pe suport magnetic la Inspecţia de stat în construcţii Deva.
S-au întocmit un nr. de 12 situaţii la cererea Consiliului Judeţean şi Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara.
S-au întocmit un număr de 6 situaţii cu programul de investiţii în derulare şi obiective de investiţii noi propuse în ordinea priorităţilor în vederea obţinerii de fonduri.
S-au întocmit situaţii cu privire la colectarea taxei pentru timbru de arhitectură, situaţii întocmite în număr de 12 pentru fiecare lună a anului şi transmise odată cu ordinul de plată către Uniunea Arhitecţilor din România – Biroul pentru timbru de arhitectură Craiova.
S-au întocmit pentru dezbatere în plenul Consiliului Local Aninoasa 15 referate de specialitate pentru promovarea proiectelor de hotărâre şi a dispoziţilor de primar şi s-au arhivat toate materialele.
S-au organizat 7 licitaţii publice deschise privind concesionarea, vânzarea şi închirierea imobilelor, precum şi achiziţionarea de teren şi s-au întocmit 5 contracte de concesiune şi un act adiţional la contractul de concesiune, 3 contracte de vânzare-cumpărare terenuri, 11 contracte de vânzare –cumpărare locuinţe, 11 procese verbale de predare a locuinţei şi 10 contracte de eşalonare plăţi pentru plata în rate a locuinţelor.
 
PROTECŢIA MEDIULUI
În cursul anului 2012, activitatea de Protecţia Mediului a constat în principal în următoarele atribuţii:
• s-a întocmit răspuns la un nr. 20 de adrese, înaintate de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara;
• s-a întocmit răspuns la un nr. 8 adrese, înaintate de către Garda Naţională de Mediu Hunedoara;
• s-au întocmit din oficiu un nr. 15 de adrese şi somaţii către agenţii economici şi cetăţeni;
• s-au soluţionat un nr. de 17 petiţii, înaintate de către cetăţeni;
• s-a aprobat de către Consiliul local al oraşului Aninoasa, Sistemul Integrat de Gestionare a Serviciului Public de Salubrizare şi a Serviciului Public de Termoficare Vulcan –Aninoasa;
• s-a aprobat de către Consiliul local al oraşului Aninoasa privind asocierea oraşului Aninoasa cu Municipiul Vulcan, Municipiul Lupeni, oraşul Uricani în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Jiului de Vest;
• s-au desfăşurat activităţi prilejuite de Săptămâna Mobilităţii Europene desfăşurat în perioada 16 – 22 septembrie 2012.
În data de 05.06.2012, Primăria Aninoasa împreună cu lucrătorii angajaţi pe lucrări comunitare a organizat sub egida Săptămâna Mediului Tău o ecologizare a Pârâului Aninoasa pe raza localităţii.
Primăria oraşului Aninoasa împreună cu Asociaţia Română pentru Reciclare – RoRec, cu sediul în Bucureşti a organizat o acţiune de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice în data de 08 octombrie 2012. Campania „Locul deşeurilor nu este în casă. Trimite-le la plimbare!” a inclus acţiuni de promovare a voluntariatului ecologic şi de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE). Demersul a angajat autorităţile locale cât şi mediul de afaceri şi societatea civilă.
 
BIROUL ADMINISTRATIV – GOSPODĂRESC
Activitatea Biroului Administrativ- Gospodăresc pe parcursul anului 2012 a constat, în principal, în:
• s-a întocmit programul anual privind principalele acţiuni de gospodărire ,curăţenie şi înfrumuseţare a oraşului;
• s-au executat lucrările de întreţinere şi reparaţii străzi precum şi a zonelor verzi prin plantarea de flori ornamentale;
• s-au întocmit referate pentru aprovizionarea cu materiale de întreţinere , piese de schimb, inventar gospodăresc şi rechizite de birou pentru salariaţii consiliului local;
• s-a efectuat inventarierea periodică şi aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor primarului cu privire la scoaterea din funcţiune a fondurilor fixe, casarea unor bunuri;
• s-au întrunit un număr de 20 de şedinţe ale comisiei de locuinţe în care s-au soluţionat un număr de 20 de cereri;
• s-au întocmit 5 referate pentru promovarea proiectelor de hotărîre;
• s-au efectuat 39 de note de recepţii;
• s-au soluţionat 36 de petiţii ale cetăţenilor oraşului Aninoasa.
 
CONSILIERUL JURIDIC AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI
Activitatea consilierului juridic de la nivelul Primăriei oraşului Aninoasa se desfăşoară sub coordonarea secretarului instituţiei, iar în anul 2012 s-a materializat prin:
• asigurarea documentării şi informării consilierilor Consiliului local al oraşului Aninoasa;
• întocmirea proiectelor de hotărâri şi difuzarea către consilierii locali a materialelor de şedinţă şi a oricăror materiale;
• participarea în mod obligatoriu la şedinţele Consiliului local, respectiv în anul 2012, 19;
• întocmirea a 19 procese-verbale ale şedinţelor Consiliul locale, precum şi redactarea minutelor de şedinţe, respectiv 19;
• avizarea de legalitate a actelor emise de către Consiliul local;
• asigurarea îndeplinirii procedurilor de convocare a Consiliului local pentru şedinţele ordinare, extraordinare şi de îndată;
• pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii Consiliului local;
• comunicarea către autorităţile, instituţiile şi persoanelor emise de către Consiliul local, respectiv 58 de hotărâri, adrese, dar şi dispoziţii de primar, în termenul prevăzut de lege, cel mult 10 zile;
• aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor prin afişiere la afişierele Consiliului local, în termenul legale, cel mult 3 zile şi a dispoziţiilor cu caracter normativ.
De asemenea, activitatea consilierului juridic al Primăriei oraşului Aninoasa în anul 2012 a constat în reprezentarea intereselor Consiliului local al oraşului Aninoasa în faţa instanţelor de judecată, după cum urmează:
 
Judecătoria Petroşani:
1) Dosar nr.8755/278/2012-reclamant Unitatea Administrativ Teritorială a Oraşului Aninoasa-Fond-acţiune în constatare, în curs de soluţionare;
2) Dosar nr. 11601/278/2011-reclamant Stancu Liliana şi alţii-Fond-partaj judiciar-în stare de judecare;
3) Dosar nr.472/278/2011-reclamant Rădoi Alina Cristina, Fond-partaj judiciarrejudecare dosar nr.6874/278/2008-în stare de judecare;
4) Dosar nr.8574/278/2011-reclamant E.P.C.V.J, subunitate CNH S.A-Fond –contestaţie la executare, în stare de judecare;
5) Dosar nr.2170/278/2008-reclamant Statie Maria-Fond obligaţie de a face, a doua rejudecare la instanţa de fond, în stare de judecare;
6) Dosar nr.8384/278//2019-reclamant Dănuţ Petrică-Fond-partaj judiciar, în stare de judecare;
7) Dosar nr.1429/278/2011-reclamant Belenyesi Ştefan şi alţii-Fond-partaj judiciar, în stare de judecare;
8) Dosar nr.8457/278/2012-reclamant SC. JIEŢ COMIMPEX S.R.L-Fond-partaj judiciar, în stare de judecare;
9) Dosar nr.8518/278/2012-reclamant Cristea Ioan şi Ileana-Fond-partaj judiciar, în stare de judecare.
 
Tribunalul Hunedoara:
1) Dosar nr.8226/97/2012-reclamant Radu Ana, Iancu Livia şi alţii-Fond-litigiu privind funcţionarii publici Legea nr.188/1999, în stare de judecare.
2) Dosar nr.8784/97/2012-reclamant Instituţia Prefectului Hunedoara, Fond-obligaţia de a face.
 
Curtea de Apel Alba-Iulia:
1) Dosar nr.1188/57/2011-reclamant Unitatea Administrativ teritorială a Oraşului Aninoasa, prin Primar-Recurs-litigii Curtea de Conturi, Legea nr.94/1992.
 
BIROUL AGRICOL ŞI CADASTRU
În cursul anului 2012, membrii biroului s-au preocupat în permanenţă de materializarea sarcinilor de serviciu specifice conform fişelor posturilor, realizându-le în totalitate.
În activitatea de registru agricol:
• conducerea evidentelor în registru agricol, privind efectivele de păsări, familii de albine, animale, mişcarea efectivelor de animale;
• eliberarea biletelor de adeverire a proprietăţii acestora, în vederea înstrăinării;
• colaborarea cu Circumscripţiile sanitar veterinare privind sănătatea acestora şi introducerea stării de carantină când se impune;
• luarea măsurilor premergătoare implementării sistemului de identificare şi înregistrare a animalelor (cipuri la cabaline, crotalii la bovine, ovine, caprine si porcine);
• înscrierea în registrul agricol a terenurilor agricole deţinute de persoanele fizice şi juridice, evidenţiindu-se modul de folosinţă pe culturi, verificându-se veridicitatea declaraţiilor făcute şi existenţa actelor de proprietate;
• conducerea evidenţelor privind ofertele de vânzare a terenurilor extravilane şi eliberarea la scadenţă a documentelor necesare înstrăinării;
• preluarea cererilor de eliberare a certificatelor de producător, verificarea corelării declaraţiei privind culturile înfiinţate, producţiile obţinute, precum şi existenţa produselor destinate vânzării – 8;
• întocmirea documentaţiilor privind acordarea de subvenţii agricole atât pentru culturile agricole cât şi pentru animale şi produsele animaliere;
• asigurarea exploatării şi întreţinerii judicioase a pajiştilor, încasarea taxelor de păşunat pentru animale;
• s-au eliberat solicitanţilor adeverinţe în baza datelor ce rezultă din registrul agricol, pentru obţinerea de burse, subvenţii, ajutoare sociale, ajutoare de şomaj, deducerea impozitelor, cumpărarea de calculatoare – 398;
• soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor gospodarilor prin verificarea la faţa locului a celor afirmate;
• rezolvarea sarcinilor primite de la şefii ierarhic superiori şi de la conducerea instituţiei.
În activitatea de cadastru:
• participarea la acţiunea de delimitare a teritoriului administrativ al oraşului Aninoasa şi asigurarea conservării punctelor de hotar materializate prin borne;
• efectuarea măsurătorilor topografice pentru punerea în posesie pe amplasamentele stabilite de Comisia locală de aplicare a legilor fondului funciar şi întocmirea fişelor de punere în posesie;
• constituirea şi actualizarea evidenţei terenurilor care fac parte din domeniul public sau privat.
S-au efectuat măsurători topografice în vederea eliberării titlurilor de proprietate pentru suprafaţa de 11 ha, eliberându-se un număr de 14 de titluri de proprietate.
Întocmirea de documentaţii topografice pentru înscrierea în CF a imobilelor.
Persoanele fizice au fost puse în posesie în proporţie de 90 %.
În ceea ce priveşte composesoratul „ISCRONI 2000”, a fost validată suprafaţa de 118,11 ha teren cu vegetaţie forestieră şi a fost pus în posesie urmând să se întocmească şi documentaţia pentru eliberarea titlului de proprietate.
Asistentul veterinar a executat operaţiunile sanitar veterinare de masă care-i sunt în competenţă: vaccinări, recoltări probe de sânge, tratamente contra bolilor parazitare – şi, de asemenea, a executat examenul trichineloschopic la carnea de porc.
 
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR
În cursul anului 2012, lucrătorii de la S.P.C.L.E.P. Aninoasa au desfăşurat activităţi pe linie de management, evidenţa persoanelor, starea civilă şi informatică, conform atribuţiilor prevăzute în fişa postului, a prevederilor O.U.O. nr. 97/2005, aprobată şi modificată prin Legea nr.290/2005, a Legii nr.119/1996, a Legii nr. 677/2001, şi a Metodologiei privind organizarea activităţii pe linia evidenţei populaţiei şi a ghişeului unic.
Evidenţa populaţiei. Activitatea de evidenţă a persoanelor desfăşurată în cadrul serviciului de evidenţă a persoanelor s-a făcut prin respectarea întocmai a prevederilor O.D.O. nr. 97/2005, aprobată şi modificată prin Legea nr.290/2005, Legii nr. 677/2001, şi a Metodologiei privind organizarea activităţii pe linia evidenţei populaţiei şi a ghişeului unic, având drept scop servirea operativă a tuturor cetăţenilor care s-au prezentat la ghişeul unic şi au depus cereri pentru eliberarea C.I., C.A., CIP, paşapoarte, reşedinţe, cereri fumizări date, şi înmânarea acestora.
Pe linia regimului de evidenţa persoanelor, în cursul anului 2012 au fost realizaţi următorii indicatori de activitate:
• cărţi de identitate eliberate: 562
• cărţi de identitate provizorie: 14
• cărţi de alegător eliberate: 118
• vize de reşedinţă aplicate: 34
• schimbări de domiciliu: 123
• verificări efectuate în teren: 105
• verificări în RNEP: 103
• urmăriţi generali şi internaţionali: 0
• acţiuni cu staţia mobilă: 3.
În ceea ce privesc persoanele nepuse în legalitate sau a căror acte de identitate au expirat, s-a colaborat cu poliţiştii de la O.P., s-au efectuat verificări în teren în vederea identificării persoanelor şi a domiciliului acestora şi a certificării, pe baza notei de verificare, existenta imobilului declarat de solicitant. În acest sens şi pe linia încălcării O.G. 97/14.07.2005 şi a legii 123/2001 s-a primit nr. de 105 rapoarte de verificare.
Activitatea pe linie de informatică a constat în actualizarea B.D.L. cu informaţiile privind modificările intervenite în datele referitoare la persoana fizică (în datele de stare civilă, a dobândirii, redobândirii precum şi a pierderii cetăţeniei române, a domiciliului). Pentru a asigura corectitudinea, coerenţa şi protecţia datelor şi informaţiilor gestionate s-au respectat întocmai regulile privind actualizarea bazei de date cu informaţiile înscrise în rapoartele de producţie, exportul de fotografii, verificarea privind identitatea persoanelor, transmiterea loturilor de cărţi de identitate către BJABDEP-HD, protecţia datelor şi informaţiilor gestionate.
S-a asigurat în permanenţă o întreţinere corespunzătoare a tehnicii de calcul din dotare, şi a fost asigurată securitatea şi confidenţialitatea datelor personale ale cetăţenilor. Nu s-au comis abateri disciplinare, activitatea serviciului desfăşurându-se în condiţii normale, cu profesionalism şi promptitudine în interesul cetăţenilor şi instituţiilor.
Stare civilă. Pe parcursul anului 2012, principalele activităţi în acest domeniu de activitate au constat în:
• înregistrarea unui nr. de 5 (transcrieri) acte de naştere;
• înregistrarea unui nr. de 17 acte de căsătorie;
• înregistrarea unui nr. de 27 acte de deces.
Toate actele au fost întocmite în baza certificatelor constatatoare de naştere, deces şi a certificatelor prenupţiale eliberate de unităţi sanitare. Actele de transcriere s-au înregistrat în baza aprobării D.P.C.P.E.D. iar actele tardive şi adopţiile, în baza sentinţelor judecătoreşti.
De asemenea, la cerere sau în baza adreselor sosite de la alte Primării din ţară, s-au eliberat duplicatele de certificate după cum urmează: naştere – 47, căsătorie – 33, deces – 11. Tot la cerere s-au cerut duplicatele de la alte Primării din ţară.
S-au operat un nr. de 248 de menţiuni, din care 119 primite din alte localităţi şi 129 proprii, s-au eliberat un nr. de 30 livrete de familie la cerere sau la familiile căsătorite şi s-au operat şi întocmit menţiunile de divorţ în baza sentinţelor judecătoreşti.
Activitatea desfăşurată în perioada ianuarie – decembrie 2012:
• înregistrări nou născuţi – 5;
• înregistrări căsătorii – 17;
• înregistrări decese – 27;
• cereri intrate – 91, din care:
• certificate de naştere la cerere: 42;
• certificate de căsătorie la cerere: 31;
• certificate de deces la cerere: 11;
• rectificări: 3;
• dosare de divorţ: 3.
Restul reprezintă adeverinţe, extrase uz oficial, adrese solicitare, adrese I.G.P.D.E.I.P, etc.
 
SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Personalul din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială, în anul 2012 şi-a desfăşurat activitatea conform atribuţiilor prevăzute în fişa postului.
Referitor la ajutoarele sociale acordate în baza Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, au fost efectuate planificări lunare pentru efectuare zilelor de muncă conform unei programări. Beneficiarii de ajutor social în anul 2012 au fost în număr de 584 familii şi 375 persoane singure, cumulat de la începutul anului 2012. Conform Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, s-au reevaluat toate dosarele de ajutor social prin anchetă socială din 3 în 3 luni. S-au soluţionat un număr de 134 cereri ale cetăţenilor referitoare la eliberarea adeverinţelor pentru beneficiarii de ajutor social. Din 6 în 6 luni, s-au reevaluat dosarele de alocaţii de susţinere şi monoparentale şi s-au întocmit un număr de 174 anchete sociale. În baza de date există un număr de 50 dosare de alocaţii de susţinere a familiei şi 34 dosare de alocaţii monoparentale.
În cursul anului 2012, s-au întocmit un număr de 58 dosare de alocaţii de stat pentru copii care au fost verificate privind legalitatea lor şi au fost înaintate pe bază de borderou la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Hunedoara- Deva.
Conform O.U.G. nr. 111/2010, cu modificările şi completările ulterioare, s-au depus la Primăria oraşului Aninoasa un număr de 16 dosare în vederea acordării îndemnizaţiei de creştere a copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi un număr de 4 dosare de stimulent pentru creşterea copilului. Conform Legii nr. 448 /2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap s-au întocmit un număr de 3 dosare pentru creşterea copilului, care au fost înaintate pe bază de borderou la Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Hunedoara – Deva.
Din 6 în 6 luni s-au întocmit rapoarte de vizită privind activitatea asistenţilor personali.
S-a întocmit trimestrial un raport care a cuprins măsurile întreprinse în vederea prevenirii şi combaterea marginalizării sociale conform Legii nr. 116/2002 şi a fost prezentat în Consiliul Local al oraşului Aninoasa.
În vederea aplicării prevederilor O.U.G. nr. 70/2011 privind măsuri de protecţie socială în perioada sezonului rece s-au întocmit un număr de 4 dosare de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale în perioada 01.11.2012 – 31.03.2013; un număr de 91 ajutoare de încălzire cu lemne şi cărbuni pentru beneficiarii de ajutor social şi un număr de 67 dosare pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne şi cărbuni pentru persoanele cu venituri mici altele decât beneficiarii de ajutor social, în perioada 01.11.2012 – 31.03.2013.
În vederea verificării condiţiilor de acordarea a ajutorului pentru încălzirea locuinţei s-au efectuat un număr de 44 de anchete sociale.
În cursul anului 2012, s-au efectuat un număr de 81 anchete sociale privind reevaluarea persoanelor cu dizabilităţi, 15 de anchete sociale pentru încredinţare minori.
S-au întocmit un număr de 4 dosare pentru plasament familial şi 8 planuri de servicii în vederea evitării separării copilului de familia naturală.
S-au eliberat un număr de 3 dovezi pentru familiile care lucrează în străinătate pe bază de contract de muncă.
În cursul anului 2012 s-au distribuit un număr de 1046 cutii de lapte praf pentru sugari, copii benefiari fiind 199.
S-au întocmit un număr de 42 de anchete sociale privind încredinţarea minorilor spre creştere şi educare şi un număr de 5 anchete sociale pentru inculpaţi minori.
În vederea acordării burselor sociale şi a banilor de liceu s-au efectuat un număr de 22 anchete sociale.
În parteneriat cu Consiliul Judeţean Hunedoara prin Programul PEAD s-au distribuit produse alimentare provenite din stocurile de intervenţie comunitară, făină albă, mălai, orez, paste făinoase, roşii în bulion, bulion de tomate, zahăr, mazăre în conservă şi fasole boabe, pentru şomerii idemnizaţi, şomerii în căutarea unui loc de muncă, beneficiarii de ajutor social, pensionarii cu pensii sub 400lei, pensionarii conform legilor speciale şi persoanele cu handicap grav şi accentuat.
De aceste produse au beneficiat un număr de 76 de şomeri indemnizaţi, 42 şomeri în căutarea unui loc de muncă, 92 pensionari, 4 pensionari conform legilor speciale, 113 persoane cu handicap şi 270 beneficiari de ajutor social.
Beneficiarii de prestaţii sociale au fost implicaţi în activităţile comunităţii locale.
 
COMPARTIMENTUL INTEGRARE EUROPEANĂ
Activitatea Compartimentului Integrare Europeană din cadrul Primăriei oraşului Aninoasa, în anul 2012 a constat din identificarea posibilităţilor de accesare de finanţări, întocmirea propunerilor de finanţare şi de stabilire de parteneriate, şi implementarea următoarelor proiecte:
Reabilitare părţi comune blocurile: 100C, 103, D, A1, A2, 105, proiecte finanţate prin F.R.D.S. şi implemntate prin intermediul Grupurilor Comunitare înfiinţate. Valoarea totală a proiectelor este de 997.602 lei.
Reabilitare Centru Cultural Orăşenesc Aninoasa pentru desfăşurarea de activităţi cultural-sportive. Valoarea totală a proiectului este de 677.470 USD. Implementarea proiectului în cadrul programului Creşterea Capacităţii Comunitare (Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, finanţat de Banca Mondială) se va finaliza în cursul anului 2013.
Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată. Valoarea proiectului este de 3.080.775lei. Durata de realizare a proiectului este de 5 ani şi se va încheia în anul 2015. Proiectul este realizat în parteneriat cu S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A.
Economia Bazată pe Cunoaştere. Este un proiect iniţiat de Guvernul României, cu sprijinul Băncii Mondiale iar coordonatorul proiectului este Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. Implementarea proiectului a început în anul 2005 pentru Primăria oraşului Aninoasa, ca şi comunitate pilot şi va continua şi pe parcursul anului 2013.
Fii activ, noi te susţinem, proiect în care Primăria oraşului Aninoasa este partener şi prin care s-au derulat pe parcursul anului 2012 o serie de cursuri de calificare pentru membrii comunităţii locale aflaţi în căutarea unui loc de muncă.
eCartea o provocare pentru fiecare. Biblioteca te invită la citit!, valoarea proiectului a fost de 16.444 lei şi a fost finanţat prin Programul eCULTURA iniţiat de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.
Biblionet, lumea în biblioteca mea, proiect realizat în parteneriat cu IREX şi Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România.
Pe parcursul anului 2012 s-au întocmit răspunsuri la numeroase adrese primite de la Consiliul Judeţean Hunedoara, Instituţia Prefectului Judeţul Hunedoara, A.R.D.D.Z.I., A.D.R.5 Vest, etc. şi s-a participat la şedinţe de informare privind programele de finanţare pentru administraţia publică locală, învăţământ, comunitatea locală, etc.
 
PRIMAR, 
jr. DUNCA NICOLAE
 
SECRETAR,
jr. PARAIPAN CORNELIA