Concurs de recrutare, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacantă, de asistent social în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială

Primăria Oraşului Aninoasa, cu sediul  în Aninoasa, str. Libertăţii, nr. 85, jud. Hunedoara,      organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție,  vacantă, de asistent social în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, in data de 04.07.2019 la ora 10:00 la sediul Primariei orasului Aninoasa.

Condiţiile specifice de participare la concurs:

 • a) cetăţean  român;
 • b) cetăţean al statelor membre ale Uniunii Europene, ai celorlalte state din Spaţiul Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene;
 • c) cetăţean al  statelor terţe cu care România are acorduri bilaterale de reciprocitate şi care au reşedinţa temporară sau permanentă în România.
 • d) a obţinut diploma de licenţă în cadrul unei instituţii de învăţământ superior cu specializare în domeniu, forma de lungă durată, 4 ani, acreditată conform legii; , sau adeverinţă
 • e)  persoana care deţine diploma de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior cu specializare în domeniu, forma de scurtă durată, 3 ani, acreditată conform legii  sau adeverinţă
 • c) persoana care deţine diploma de asistent social echivalată conform legii; sau adeverinţa
 • d) persoana care deţine diploma de asistent social eliberată sau recunoscută în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, în unul dintre statele aparţinând Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană.
 • este înregistrată în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România;
 • nu se găseşte în vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute în prezenta lege.
 • fără vechime în muncă;

 Condiţiile generale sunt cele stabilite prin HG 286/2011, republicată , cu modificările şi complectările ulterioare.

Candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

 1. a) formularul de înscriere;
 2. b) copia actului de identitate;
 3. c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 5. e) cazierul judiciar;
 6. f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

(3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

(4) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

(5) Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului;

(6) adeverinta care sa ateste ca este înregistrată în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul Primăriei Oraşului Aninoasa, Compartimentul Resurse Umane, dna. Popescu Beatrice tel. 0254512108.

Dosarele de înscriere trebuie să cuprindă actele prevăzute de art. 49 al. (1) din Hotărârea 286/2011 şi vor fi depuse la Compartimentul  Resurse Umane, în termen de 10 de zile lucratoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

 

Bibliografia concursului 

 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
 • Constituţia României
 • Codul deontologic nr.1 /2007  al profesiei de Asistent social
 • Legea nr. 466/2004 privind Statutul asitentului social
 • Legea nr. 292/2011 legea Asistenţei sociale
 • Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap  , republicată , cu completările şi modificările ulterioare

Tematica concursului  

Principiile care guverneaza conduita profesionala a personalului contractual

Obligaţia de a  exercita profesia potrivit prevederilor legale în vigoare privind exercitarea profesiei de asistent social, precum şi ale normelor profesionale specifice din domeniul asistenţei sociale.

Norme generale de conduita profesionala a personalului contractual

Servicii de prevenire a marginalizării sociale  şi protecţia specială a  persoanelor cu dizabilităţi

Selecția dosarelor

 

PRIMAR,  DUNCA NICOLAE