Concurs de recrutare în funcţie contractuală (28.01.2019)

REZULTAT FINAL: click aici – se deschide în fereastră nouă
REZULTAT: click aici – se deschide în fereastră nouă

* * *

Primăria Oraşului Aninoasa, cu sediul  în Aninoasa, str. Libertăţii nr. 85, jud. Hunedoara, organizează concurs de recrutare pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă, muncitor necalificat, în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială.

Concursul este organizat în condiţiile legii, astfel:

 • Proba scrisă în data de 28.01.2019, orele 10.00;
 • Interviul. în data de 29.01.2019, orele 10.00.

Condiţiile de participare la concurs, potrivit art. 3 din ANEXA – Regulament cadru la Hotărârea nr. 286/2011, republicată cu modificările şi completările ulterioare, sunt:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specificepotrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs:

 • studii gimnaziale,
 • fără vechime în muncă.

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Oraşului Aninoasa, str. Libertăţii, nr.85.

Dosarele de înscriere trebuie să cuprindă actele prevăzute de art. 6 al. (1) ANEXA – Regulament cadru la Hotărârea nr. 286/2011 şi vor fi depuse la Compartimentul  Resurse Umane, în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

 1. a) cererea de înscriere la concurs adresată primarului;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alte document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 4. d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi, după caz, în specialitatea studiilor;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspunede că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

(3) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. (1), lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul Primăriei Oraşului Aninoasa, Compartimentul Resurse Umane.

Bibliografia propusă este următoarea:

 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
 • Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.

Tematica propusă este următoarea:

 • Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual
 • Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
 • Servicii de prevenire şi protecţie
 • Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucrătorilor, pericol grav şi iminent
 • Accidente de muncă

PRIMAR,

Jr. DUNCA NICOLAE