HOTĂRÂREA NR. 20/2017 – pentru reglementarea circulaţiei autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone în oraşul Aninoasa

Consiliul local al oraşului Aninoasa, jud.Hunedoara;

Raportat la proiectul de hotărâre nr. 14 din 07.03.2017

Analizând expunerea de motive a primarului oraşului Aninoasa, dl. Dunca Nicolae nr. 14/165/07.03.2017.

Ţinând cont de raportul de specialitate nr. 14/166 din 07.03.2017  întocmit de către domnul Gheorghe Simion Nelu secretarul oraşului Aninoasa, cât şi de avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local nr.21/164 din 27.04.2017

Ţinînd cont de avizul de principiu nr. 84860/SR/ din 20.03.2017 al IPJ Hunedoara, Serviciul Rutier precum şi de avizul Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 4655/27.04.2017

Având în vedere prevederile:

–  art 22 şi art. 44 alin. (2) din Ordonaţa Nr. 43/1997 din 28 august 1997 privind regimul drumurilor republicată cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 5 alin (7), art. 30 alin. (4) şi art. 128 alin. (1) lit. d din OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice republicată cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică republicată cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (9), art.45 alin.(1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art. 1 Se aprobă restricţionarea accesului şi circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi utilaje cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe secţiunea de drum cuprinsă între strada Libertăţii nr. 85 şi strada Libertăţii nr. 145

Art. 2 Accesul şi circulaţia autovehiculelor destinate transportului de marfuri şi utilaje cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe această porţiune de drum este permis numai în condiţiile achitării unei taxe şi obţinerii unei autorizaţii de liber acces emisă în condiţiile reglementate de prezenta hotărâre.

Art. 3  Restrictiile menţionate la art.1 şi la art. 8 vor fi semnalizate prin indicatoare rutiere cu aceste semnificaţii, după informarea prealabilă a poliţiei rutiere.

Art. 4 Se stabilesc următoarele taxe în funcţie de masa totală maximă autorizată pentru accesul şi circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor pe secţiunea de drum cuprinsă între strada Libertăţii nr. 85 şi strada Libertăţii nr. 145 astfel:

 1. a) autovehiculele cu masa maximă autorizată de până la 7,5 tone inclusiv sunt scutite de taxe;
 2. b) pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată între 7,5 tone şi 16 tone inclusiv, 50 lei/transport;
 3. c) pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată între 16 tone şi 40 tone inclusiv, 100 lei/transport.

Art. 5  Se aprobă regulamentul pentru eliberarea  şi folosirea autorizaţiei de liber acces a autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi utilaje cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe secţiunea de drum cuprinsă între strada Libertăţii nr. 85 şi strada Libertăţii nr. 145, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Sumele încasate prin eliberarea autorizaţilor de liber acces se constituie venit la bugetul local al oraşului Aninoasa.

 Art. 7 Pot circula fară restricţii de orice fel, scutite de taxe, următoarele categorii de vehicule:

– cele aparţinând serviciului de ambulanţă, inspectoratului pentru situaţii de urgenţă, poliţiei, jandarmeriei, Ministerului Justiţiei, Ministerului Apărări, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi unităţilor speciale ale S.R.I şi S.P.P. aflate în misiune;

– cele destinate intervenţiilor la avariile drumurilor, reţelelor tehnico – edilitare şi care aparţin administratorilor acestor reţele;

– cele aparţinând serviciului de salubrizare, canalizare, energie electrică, telefonie, etc.

– cele aparţinând Companiei Naţionale Poşta Română, precum şi ale agenţilor economici care fac servicii de expediţii si curierat;

– cele care efectuează transportul în comun de persoane.

– autovehiculele care aprovizionază cu mărfuri persoanele riverane din zona respectivă.

Art. 8 Se aprobă instituirea unei restricţii a vitezei de 30 km/h  pe secţiunea de drum cuprinsă între strada Libertăţii nr. 85 şi strada Libertăţii nr. 145 pentru toate categoriile de vehicule.

Art. 9

(1)Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei accesul şi circulaţia autovehiculelor destinate transportului de marfuri şi a utilajelor pe pe secţiunea de drum cuprinsă între strada Libertăţii nr. 85 şi strada Libertăţii nr. 145, fara a face dovada achitării taxelor prevăzute la art.4, după cum urmează:

 1. a) pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată între 7,5 tone şi 16 tone inclusiv 500 lei;
 2. b) pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată între 16 tone şi 40 tone inclusiv 1000 lei;

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se efectuează de catre agenţii de poliţie şi de către împuterniciţi ai primarului oraşului Aninoasa, conform competenţelor ce le revin.

(3) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la constatarea, aplicarea sancţiunii, plata şi încasarea amenzii, precum şi căile de atac, se aplică deopotrivă şi contravenţiilor stabilite prin prezenta hotărăre.

Art. 10  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Serviciul Poliţiei Locale a oraşului Aninoasa.

Art.11-Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă.

Art.12-Prezenta se comunică:

 • Instituţiei prefectului;
 • Primarului oraşului Aninoasa;
 • Serviciului Poliţia Locală a oraşului Aninoasa;
 • Serviciului Buget-Contabilitate;
 • Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara;
 • Afişiere şi presă.

 

Aninoasa la,

28.04.2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                 CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

                                                                          JR.GHEORGHE SIMION-NELU

 

 

PREZENTA HOTĂRÂRE S-A ADOPTAT CU UN NR. DE_8_VOTURI – VOT LIBER

 

Anexa la HCL nr. 20/2017

REGULAMENT DE CIRCULATIE PRIVIND STABILIREA ACCESULUI AUTOVEHICULELOR DE MARE TONAJ PE RAZA ORAŞULUI ANINOASA

 

Cap.1 DISPOZIŢII GENERALE

Art.1 1.1. În conformitate cu reglementările legale în vigoare din OG nr. 43/1997, republicată cu toate modificările şi completările ulterioare, art.22 art. “Administrarea drumurilor judeţene se asigură de către consiliie judeţene , iar a drumurilor de interes local, de către consiliile locale pe raza administrativ-teritorială a acestora, fac exceptie sectoarele de drumuri judeţene situate în intravilanul localităţilor urbane” şi art. 44 alin (2), “Administratorii drumurilor pot să instituie restricţii de circulaţie cu carcater temporar, parţial sau total semnalizate corespunzător, privind categoriile de transport,viteză, perioadele şi intervalele orare, masele şi/sau dimensiunile maxime admise ale vehiculelor, ce pot uza sectotul respectiv, în conformitate cu prevederile stabilite prin ordin comun al  ministerului transporturilor sau al ministerului dezvoltarii regionale şi dministraţiei publice, după caz, şi al ministrului afacerilor interne, cu informarea prealabilă. Inclusiv asupra variantelor de rute alternative, a Ministerului Transporturilor, a poliţiei rutiere şi a utlilizatorilor”; alin.(5) “Informarea prealabilă a utilizatorilor prevăzută la alin. (2) se realizează de administratorii drumurilor publice prin mijloace mass-media şi prin afişare pe site-ul propriu a datelor actualizate.”

În baza prevederilor art. 61 (2) lit. b din OG NR. 43/1997, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, personalul împuternicit al administratorului drumului este în drept să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni. Interpretarea datelor înscrise în cartea de identitate a vehiculelor şi în certificatul de înmatriculare, precum şi a celor rezultate din măsurători se efectuează în funcţie de componenţa strictă în care acestea se deplasează pe drumul public, adică pentru : vehicul, tren rutier, vehicul articulat. 1.4. Vehiculele supuse controlului specific al Serviciului Autoritate Judeteana de Transport Hunedoara, se verifică atât din punct de vedere al greutăţii pe axe, al greutăţii totale (prin cântărire), al dimensiunilor de gabarit (prin măsurare), precum şi a existenţei şi valabilităţii tuturor celorlalte documente, autorizaţii sau avize specifice efectuării transporturilor respective.

În baza OUG 195/2002, art.5, alin (7), Art.30 (4) şi Art.128 alin (1), d. privind circulaţia pe drumurile publice, de asemenea Ordinul nr.365/107/2010, art.4 alin.(3) şi (4), aprobarea normelor privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în OG NR. 43/1997.

Art.2  Prezentul Regulament stabileşte modalităţile de organizare şi desfăşurare a circulaţiei autovehiculelor din categoria transport greu, pe secţiunea de drum cuprinsă între strada Libertăţii nr. 85 şi strada Libertăţii nr. 145 din oraşul Aninoasa, judeţul Hunedoara.

Art.3 Scopul propus prin prezentul regulament se realizează ţinănd cond de următoarele cerinţe:

 1. Asigurarea unui nivel ridicat de siguranţă a traficului;
 2. Asigurarea condiţiilor de conservare şi protejare a mediului natural;
 3. Asigurarea condiţiilor de conservare a zonelor protejate a oraşului;
 4. Asigurarea administrării în condiţii de eficienţă şi protejare a infrastructurii rutiere.

Cap.II  ACCESUL ŞI CIRCULAŢIA ÎN ORAŞUL ANINOASA, TAXE SPECIALE

Art.3   Pe raza oraşului Aninoasa este interzisă circulaţia autovehiculelor de mare tonaj, care au masa maximă totală autorizată mai mare de 7,5 tone, accesul în zona de interdicţie se poate realiza doar în baza unei Autorizaţii speciale de circulatie.

Art.4  Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind instituirea taxelor speciale de utilizare a secţiunii de drum cuprinsă între strada Libertăţii nr. 85 şi strada Libertăţii nr. 145 precum si modalitatile ce trebuie indeplinite in procedura de eliberare a autorizaţiilor speciale de circulatie.

Art.5   Autorizaţia de circulaţie este necesară pe sectorul de drum de interes local, str. Libertăţii,  care a fost reabilitat, iar prin urmare apare necesitatea  acoperirii prejudiciilor cauzate de traficul greu şi identificarea unor noi surse de venit la bugetul oraşului în conformitate cu posibilitatea conferită prin lege în vederea îndeplinirii obligaţiilor instituite prin dispoziţii legale în sarcina administratorului drumului de a mentine reteaua de drumuri in stare corespunzatoare de siguranţă şi securitate rutieră, conform standardelor la nivel national si european. Taxele speciale de utilizare a secţiunii de drum cuprinsă între strada Libertăţii nr. 85 şi strada Libertăţii nr. 145 urmează a fi introduse pentru suplimentarea şi asigurarea sursei de finantare a lucrarilor de intretinere , reparare şi reabilitare a drumului in scopul asigurarii securităţii si siguranţei rutiere precum şi pentru prevenirea evenimentelor rutiere..

 

CAP.III REGLEMENTĂRI PRIVIND AUTORIZAREA

Art.6 Autorizaţiile de liber acces se vor elibera pentru fiecare transport.

Art.7 Documentele necesare pentru eliberarea acesteia sunt următoarele:

 1. a) cerere
 2. b) certificatul de înmatriculare, respectiv certificatul de înregistrare al autovehiculului;
 3. c) dovada achitării taxei;

Art.8 Documentele pentru eliberarea autorizaţiei se vor depune la registratura Primăriei oraşului Aninoasa iar eliberarea acesteia se va face în termen de 3 zile lucrătoare.

CAP. IV EXCEPŢII

Art.9 Sunt exceptate de la aplicarea prezentului regulament, fiind scutite de taxe, următoarele categorii :

– cele aparţinând serviciului de ambulanţă, inspectoratului pentru situaţii de urgenţă, poliţiei, jandarmeriei, Ministerului Justiţiei, Ministerului Apărări, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi unităţilor speciale ale S.R.I şi S.P.P. aflate în misiune;

– cele destinate intervenţiilor la avariile drumurilor, reţelelor tehnico – edilitare şi care aparţin administratorilor acestor reţele;

– cele aparţinând serviciului de salubrizare, canalizare, energie electrică, telefonie, etc.

– cele aparţinând Companiei Naţionale Poşta Română, precum şi ale agenţilor economici care fac servicii de expediţii si curierat;

– cele care efectuează transportul în comun de persoane.

– autovehiculele care aprovizionază cu mărfuri persoanele riverane din zona respectivă.

Capitolul V Contravenţii

Art.10.

(1)Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei accesul şi circulaţia autovehiculelor destinate transportului de marfuri şi a utilajelor pe pe secţiunea de drum cuprinsă între strada Libertăţii nr. 85 şi strada Libertăţii nr. 145, fara a face dovada achitării taxelor prevăzute la art.4, după cum urmează:

 1. a) pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată între 7,5 tone şi 16 tone inclusiv 500 lei;
 2. b) pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată între 16 tone şi 40 tone inclusiv 1000 lei;

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se efectuează de catre agenţii de poliţie şi de către împuterniciţi ai primarului oraşului Aninoasa, conform competenţelor ce le revin.

(3) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la constatarea, aplicarea sancţiunii, plata şi încasarea amenzii, precum şi căile de atac, se aplică deopotrivă şi contravenţiilor stabilite prin prezenta hotărăre

CAP. VI DISPOZIŢII FINALE

Art.11 Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor la prezenta hotărâre se face de către:Politia Locala a oraşului Aninoasa, salariaţii primăriei împuterniciţi prin dispoziţii ale Primarului, agenţi ai Poliţiei Rutiere.

Art.12 Procedura constatării contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se completează cu prevederile Ordonanţei nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările ulterioare.

Art.13 Politia Locala a orasului Aninoasa   va lua măsurile care se impun în vederea realizării următoarelor aspecte legate de aplicarea Regulamentului de organizare a transportului greu : -efectuarea de controale în trafic ; -asigurarea posibilităţii achiziţionării de Autorizaţii de transport greu de către persoanele fizice şi juridice interesate, de la intrările în oraş;

Art.14 Amenda contravenţională se va achita la Biroul Impozite şi Taxe din cadrul  -Primăriei Aninoasa în contul deschis la Trezoreria Petroşani, prin ordin de plată sau alte mijloace de plată electronice.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   AVIZAT SECRETAR
GHEORGHE SIMION NELU