Categoria: Anunturi

ANUNŢ

Primăria Oraşului Aninoasa, cu sediul  în Aninoasa, str. Libertăţii nr. 85, jud. Hunedoara, organizează concurs de recrutare pentru funcţia publică de execuţie vacantă, referent, clasa III, grad profesional debutant, în cadrul Serviciului Urbanism, Protecţia mediului, Agricol şi Cadastru.

Concursul de recrutare pentru funcţia publică de execuţie vacantă este organizat în condiţiile legii, astfel:

 • Selecţia dosarelor în data de 14.08.2017, orele 10.00;
 • Proba scrisă în data de 24.08.2017, orele 10.00;
 • Interviul. în data de 25.08.2017, orele 10.00.

Condiţiile de participare la concurs pentru funcţia publică de execuţie vacantă, referent, clasa III, grad profesional debutant, în cadrul Serviciului Urbanism, Protecţia mediului, Agricol şi Cadastru, potrivit art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată cu modificările şi completările ulterioare, sunt:

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 6. f) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
 7. g) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 8. h) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii specifice de participare la concurs:

 • îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică, adică a absolvit studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat, conform art. 9 lit c) din Legea nr. 188/1999, republicată cu modificările şi completările ulterioare).

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Oraşului Aninoasa, str. Libertăţii, nr.85.

Dosarele de înscriere trebuie să cuprindă actele prevăzute de art. 49 al. (1) din Hotărârea 611/2008 şi vor fi depuse la Compartimentul  Resurse Umane, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

 1. a) formularul de înscriere;
 2. b) copia actului de identitate;
 3. c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 5. e) cazierul judiciar;
 6. f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

(3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

(4) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

(5) Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

 

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul Primăriei Oraşului Aninoasa, Compartimentul Resurse Umane.

 

Bibliografia propusă pentru concursul de  recrutare în funcţia publică de execuţie vacantă, referent, clasa III, grad profesional debutant, în cadrul Serviciului Urbanism, Protecţia mediului, Agricol şi Cadastru este următoarea:

 1. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr. 52/21.01.2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
 5. OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea 265/29.06.2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIMAR,

Jr. DUNCA NICOLAE

HOTĂRÂREA NR. 20/2017 – pentru reglementarea circulaţiei autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone în oraşul Aninoasa

Consiliul local al oraşului Aninoasa, jud.Hunedoara;

Raportat la proiectul de hotărâre nr. 14 din 07.03.2017

Analizând expunerea de motive a primarului oraşului Aninoasa, dl. Dunca Nicolae nr. 14/165/07.03.2017.

Ţinând cont de raportul de specialitate nr. 14/166 din 07.03.2017  întocmit de către domnul Gheorghe Simion Nelu secretarul oraşului Aninoasa, cât şi de avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local nr.21/164 din 27.04.2017

Ţinînd cont de avizul de principiu nr. 84860/SR/ din 20.03.2017 al IPJ Hunedoara, Serviciul Rutier precum şi de avizul Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 4655/27.04.2017

Având în vedere prevederile:

–  art 22 şi art. 44 alin. (2) din Ordonaţa Nr. 43/1997 din 28 august 1997 privind regimul drumurilor republicată cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 5 alin (7), art. 30 alin. (4) şi art. 128 alin. (1) lit. d din OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice republicată cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică republicată cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (9), art.45 alin.(1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art. 1 Se aprobă restricţionarea accesului şi circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi utilaje cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe secţiunea de drum cuprinsă între strada Libertăţii nr. 85 şi strada Libertăţii nr. 145

Art. 2 Accesul şi circulaţia autovehiculelor destinate transportului de marfuri şi utilaje cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe această porţiune de drum este permis numai în condiţiile achitării unei taxe şi obţinerii unei autorizaţii de liber acces emisă în condiţiile reglementate de prezenta hotărâre.

Art. 3  Restrictiile menţionate la art.1 şi la art. 8 vor fi semnalizate prin indicatoare rutiere cu aceste semnificaţii, după informarea prealabilă a poliţiei rutiere.

Art. 4 Se stabilesc următoarele taxe în funcţie de masa totală maximă autorizată pentru accesul şi circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor pe secţiunea de drum cuprinsă între strada Libertăţii nr. 85 şi strada Libertăţii nr. 145 astfel:

 1. a) autovehiculele cu masa maximă autorizată de până la 7,5 tone inclusiv sunt scutite de taxe;
 2. b) pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată între 7,5 tone şi 16 tone inclusiv, 50 lei/transport;
 3. c) pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată între 16 tone şi 40 tone inclusiv, 100 lei/transport.

Art. 5  Se aprobă regulamentul pentru eliberarea  şi folosirea autorizaţiei de liber acces a autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi utilaje cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe secţiunea de drum cuprinsă între strada Libertăţii nr. 85 şi strada Libertăţii nr. 145, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Sumele încasate prin eliberarea autorizaţilor de liber acces se constituie venit la bugetul local al oraşului Aninoasa.

 Art. 7 Pot circula fară restricţii de orice fel, scutite de taxe, următoarele categorii de vehicule:

– cele aparţinând serviciului de ambulanţă, inspectoratului pentru situaţii de urgenţă, poliţiei, jandarmeriei, Ministerului Justiţiei, Ministerului Apărări, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi unităţilor speciale ale S.R.I şi S.P.P. aflate în misiune;

– cele destinate intervenţiilor la avariile drumurilor, reţelelor tehnico – edilitare şi care aparţin administratorilor acestor reţele;

– cele aparţinând serviciului de salubrizare, canalizare, energie electrică, telefonie, etc.

– cele aparţinând Companiei Naţionale Poşta Română, precum şi ale agenţilor economici care fac servicii de expediţii si curierat;

– cele care efectuează transportul în comun de persoane.

– autovehiculele care aprovizionază cu mărfuri persoanele riverane din zona respectivă.

Art. 8 Se aprobă instituirea unei restricţii a vitezei de 30 km/h  pe secţiunea de drum cuprinsă între strada Libertăţii nr. 85 şi strada Libertăţii nr. 145 pentru toate categoriile de vehicule.

Art. 9

(1)Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei accesul şi circulaţia autovehiculelor destinate transportului de marfuri şi a utilajelor pe pe secţiunea de drum cuprinsă între strada Libertăţii nr. 85 şi strada Libertăţii nr. 145, fara a face dovada achitării taxelor prevăzute la art.4, după cum urmează:

 1. a) pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată între 7,5 tone şi 16 tone inclusiv 500 lei;
 2. b) pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată între 16 tone şi 40 tone inclusiv 1000 lei;

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se efectuează de catre agenţii de poliţie şi de către împuterniciţi ai primarului oraşului Aninoasa, conform competenţelor ce le revin.

(3) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la constatarea, aplicarea sancţiunii, plata şi încasarea amenzii, precum şi căile de atac, se aplică deopotrivă şi contravenţiilor stabilite prin prezenta hotărăre.

Art. 10  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Serviciul Poliţiei Locale a oraşului Aninoasa.

Art.11-Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă.

Art.12-Prezenta se comunică:

 • Instituţiei prefectului;
 • Primarului oraşului Aninoasa;
 • Serviciului Poliţia Locală a oraşului Aninoasa;
 • Serviciului Buget-Contabilitate;
 • Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara;
 • Afişiere şi presă.

 

Aninoasa la,

28.04.2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                 CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

                                                                          JR.GHEORGHE SIMION-NELU

 

 

PREZENTA HOTĂRÂRE S-A ADOPTAT CU UN NR. DE_8_VOTURI - VOT LIBER

 

Anexa la HCL nr. 20/2017

REGULAMENT DE CIRCULATIE PRIVIND STABILIREA ACCESULUI AUTOVEHICULELOR DE MARE TONAJ PE RAZA ORAŞULUI ANINOASA

 

Cap.1 DISPOZIŢII GENERALE

Art.1 1.1. În conformitate cu reglementările legale în vigoare din OG nr. 43/1997, republicată cu toate modificările şi completările ulterioare, art.22 art. “Administrarea drumurilor judeţene se asigură de către consiliie judeţene , iar a drumurilor de interes local, de către consiliile locale pe raza administrativ-teritorială a acestora, fac exceptie sectoarele de drumuri judeţene situate în intravilanul localităţilor urbane” şi art. 44 alin (2), “Administratorii drumurilor pot să instituie restricţii de circulaţie cu carcater temporar, parţial sau total semnalizate corespunzător, privind categoriile de transport,viteză, perioadele şi intervalele orare, masele şi/sau dimensiunile maxime admise ale vehiculelor, ce pot uza sectotul respectiv, în conformitate cu prevederile stabilite prin ordin comun al  ministerului transporturilor sau al ministerului dezvoltarii regionale şi dministraţiei publice, după caz, şi al ministrului afacerilor interne, cu informarea prealabilă. Inclusiv asupra variantelor de rute alternative, a Ministerului Transporturilor, a poliţiei rutiere şi a utlilizatorilor”; alin.(5) “Informarea prealabilă a utilizatorilor prevăzută la alin. (2) se realizează de administratorii drumurilor publice prin mijloace mass-media şi prin afişare pe site-ul propriu a datelor actualizate.”

În baza prevederilor art. 61 (2) lit. b din OG NR. 43/1997, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, personalul împuternicit al administratorului drumului este în drept să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni. Interpretarea datelor înscrise în cartea de identitate a vehiculelor şi în certificatul de înmatriculare, precum şi a celor rezultate din măsurători se efectuează în funcţie de componenţa strictă în care acestea se deplasează pe drumul public, adică pentru : vehicul, tren rutier, vehicul articulat. 1.4. Vehiculele supuse controlului specific al Serviciului Autoritate Judeteana de Transport Hunedoara, se verifică atât din punct de vedere al greutăţii pe axe, al greutăţii totale (prin cântărire), al dimensiunilor de gabarit (prin măsurare), precum şi a existenţei şi valabilităţii tuturor celorlalte documente, autorizaţii sau avize specifice efectuării transporturilor respective.

În baza OUG 195/2002, art.5, alin (7), Art.30 (4) şi Art.128 alin (1), d. privind circulaţia pe drumurile publice, de asemenea Ordinul nr.365/107/2010, art.4 alin.(3) şi (4), aprobarea normelor privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în OG NR. 43/1997.

Art.2  Prezentul Regulament stabileşte modalităţile de organizare şi desfăşurare a circulaţiei autovehiculelor din categoria transport greu, pe secţiunea de drum cuprinsă între strada Libertăţii nr. 85 şi strada Libertăţii nr. 145 din oraşul Aninoasa, judeţul Hunedoara.

Art.3 Scopul propus prin prezentul regulament se realizează ţinănd cond de următoarele cerinţe:

 1. Asigurarea unui nivel ridicat de siguranţă a traficului;
 2. Asigurarea condiţiilor de conservare şi protejare a mediului natural;
 3. Asigurarea condiţiilor de conservare a zonelor protejate a oraşului;
 4. Asigurarea administrării în condiţii de eficienţă şi protejare a infrastructurii rutiere.

Cap.II  ACCESUL ŞI CIRCULAŢIA ÎN ORAŞUL ANINOASA, TAXE SPECIALE

Art.3   Pe raza oraşului Aninoasa este interzisă circulaţia autovehiculelor de mare tonaj, care au masa maximă totală autorizată mai mare de 7,5 tone, accesul în zona de interdicţie se poate realiza doar în baza unei Autorizaţii speciale de circulatie.

Art.4  Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind instituirea taxelor speciale de utilizare a secţiunii de drum cuprinsă între strada Libertăţii nr. 85 şi strada Libertăţii nr. 145 precum si modalitatile ce trebuie indeplinite in procedura de eliberare a autorizaţiilor speciale de circulatie.

Art.5   Autorizaţia de circulaţie este necesară pe sectorul de drum de interes local, str. Libertăţii,  care a fost reabilitat, iar prin urmare apare necesitatea  acoperirii prejudiciilor cauzate de traficul greu şi identificarea unor noi surse de venit la bugetul oraşului în conformitate cu posibilitatea conferită prin lege în vederea îndeplinirii obligaţiilor instituite prin dispoziţii legale în sarcina administratorului drumului de a mentine reteaua de drumuri in stare corespunzatoare de siguranţă şi securitate rutieră, conform standardelor la nivel national si european. Taxele speciale de utilizare a secţiunii de drum cuprinsă între strada Libertăţii nr. 85 şi strada Libertăţii nr. 145 urmează a fi introduse pentru suplimentarea şi asigurarea sursei de finantare a lucrarilor de intretinere , reparare şi reabilitare a drumului in scopul asigurarii securităţii si siguranţei rutiere precum şi pentru prevenirea evenimentelor rutiere..

 

CAP.III REGLEMENTĂRI PRIVIND AUTORIZAREA

Art.6 Autorizaţiile de liber acces se vor elibera pentru fiecare transport.

Art.7 Documentele necesare pentru eliberarea acesteia sunt următoarele:

 1. a) cerere
 2. b) certificatul de înmatriculare, respectiv certificatul de înregistrare al autovehiculului;
 3. c) dovada achitării taxei;

Art.8 Documentele pentru eliberarea autorizaţiei se vor depune la registratura Primăriei oraşului Aninoasa iar eliberarea acesteia se va face în termen de 3 zile lucrătoare.

CAP. IV EXCEPŢII

Art.9 Sunt exceptate de la aplicarea prezentului regulament, fiind scutite de taxe, următoarele categorii :

– cele aparţinând serviciului de ambulanţă, inspectoratului pentru situaţii de urgenţă, poliţiei, jandarmeriei, Ministerului Justiţiei, Ministerului Apărări, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi unităţilor speciale ale S.R.I şi S.P.P. aflate în misiune;

– cele destinate intervenţiilor la avariile drumurilor, reţelelor tehnico – edilitare şi care aparţin administratorilor acestor reţele;

– cele aparţinând serviciului de salubrizare, canalizare, energie electrică, telefonie, etc.

– cele aparţinând Companiei Naţionale Poşta Română, precum şi ale agenţilor economici care fac servicii de expediţii si curierat;

– cele care efectuează transportul în comun de persoane.

– autovehiculele care aprovizionază cu mărfuri persoanele riverane din zona respectivă.

Capitolul V Contravenţii

Art.10.

(1)Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei accesul şi circulaţia autovehiculelor destinate transportului de marfuri şi a utilajelor pe pe secţiunea de drum cuprinsă între strada Libertăţii nr. 85 şi strada Libertăţii nr. 145, fara a face dovada achitării taxelor prevăzute la art.4, după cum urmează:

 1. a) pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată între 7,5 tone şi 16 tone inclusiv 500 lei;
 2. b) pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată între 16 tone şi 40 tone inclusiv 1000 lei;

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se efectuează de catre agenţii de poliţie şi de către împuterniciţi ai primarului oraşului Aninoasa, conform competenţelor ce le revin.

(3) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la constatarea, aplicarea sancţiunii, plata şi încasarea amenzii, precum şi căile de atac, se aplică deopotrivă şi contravenţiilor stabilite prin prezenta hotărăre

CAP. VI DISPOZIŢII FINALE

Art.11 Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor la prezenta hotărâre se face de către:Politia Locala a oraşului Aninoasa, salariaţii primăriei împuterniciţi prin dispoziţii ale Primarului, agenţi ai Poliţiei Rutiere.

Art.12 Procedura constatării contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se completează cu prevederile Ordonanţei nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările ulterioare.

Art.13 Politia Locala a orasului Aninoasa   va lua măsurile care se impun în vederea realizării următoarelor aspecte legate de aplicarea Regulamentului de organizare a transportului greu : -efectuarea de controale în trafic ; -asigurarea posibilităţii achiziţionării de Autorizaţii de transport greu de către persoanele fizice şi juridice interesate, de la intrările în oraş;

Art.14 Amenda contravenţională se va achita la Biroul Impozite şi Taxe din cadrul  -Primăriei Aninoasa în contul deschis la Trezoreria Petroşani, prin ordin de plată sau alte mijloace de plată electronice.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   AVIZAT SECRETAR
GHEORGHE SIMION NELU

licitatie

ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIE PUBLICA DESCHISA – teren situat in Aninoasa str. Martinesti

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA A ORASULUI ANINOASA prin primar Jr. DUNCA NICOLAE, cu sediul in str. Libertatii nr. 85, cod postal 335100, telefon 0254-512108, fax 0254-512758, cod fiscal R4468994, anunta licitatie publica deschisa  in vederea inchirierii prin licitatie publica deschisa a imobilului teren situat in Aninoasa str. Martinesti,  in suprafata de 878 mp,inscris in CF nr. 60751-Aninoasa, in scopul desfasurarii de activitati economice

Documentele licitatiei vor fi puse la dispozitia celor interesati , la serv UAT, din cadrul Primariei Aninoasa, incepand cu data de 22.05.2017 pana la data de 13.06.2017 inclusiv, zilnic intre orele 8:00 si 15:30 , respective in data de 13.06.2017 pana la ora 11:00.

Documentele cerute prin caietul de sarcini sunt urmatoarele:

 1. Persoane juridice
  • actul constitutiv al societatii, certificat constatator, certificat de inregistrare fiscala- copii Xerox;
  • ultimul bilant vizat de DGFP- copie Xerox;
  • Certificat fiscal prin care sa se ateste ca nu are datorii la bugetul local si la bugetul de stat. Certificatele vor fi eliberate de institutiile abilitate din localitatea de resedinta a ofertantului si vor fi depuse in original;
  • Actul autentic de reprezentare, in cazul in care ofertele sunt depuse de imputernicitii ofertantilor si nu de acestia personal;
  • Copie Xerox dupa chitantele care atesta plata garantiei de participare la licitatie
  • Declaratie privind eligibilitatea participantilor/ofertantilor;
  • Declaratie privind cifra de afaceri realizata pe ultimii 3 ani.
 2. Persoane fizice

-Actul de identitate-copie Xerox;

-Certificat fiscal care atesta ca nu are datorii la bugetul local. Certificatul fiscal va fi eliberat de institutia abilitata din localitatea  de resedinta a ofertantului depus in forma originala;

-Copie Xerox dipa chitantele care atesta plata garantiei de participare la licitatie;

– Declaratie de eligibilitate a participantilor/ofertantului;

– Declaratie privind venitul realizat pe ultimii 3 ani.

Garantia de participare la licitatie este de 100,00 lei

Contravaloarea caietului de sarcini este de 10,00 lei

Ofertele in plic inchis se inregistreaza la Primaria Aninoasa, serv UAT.

Termenul limita de depunere a ofertelor este data de 13.06.2017 ora 11:00.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Primariei Aninoasa, str. Libertatii, nr. 85, loc Aninoasa, jud. Hunedoara, in data de 13.06.2017 ora 12:00.

In caz de neadjudecare, licitatia se va repeta din 10 in 10 zile urmand ca  dupa doua termene consecutive sa se recurga la negociere directa.

Contractul de inchiriere se va incheia pe o perioada de 5 ani cu posibilitatea prelungirii potrivit prevederilor legale.

Contestatiile se transmit la sediul Primariei Aninoasa, str. Libertatii, nr. 85, fax.0254-512758, in atentia serv UAT.

 

PRIMAR,
JR. DUNCA NICOLAE

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 14/07.03.2017

Primaria orasului Aninoasa, in conformitate cu prevederile Legii Nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, propune Organizarea dezbaterii publice pentru proiectul de hotarare privind reglementarea circulaţiei autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone în oraşul Aninoasa.
Recomandarile/ contestatile pe marginea proiectului de hotarare se primesc la registratura primariei orasului Aninoasa pna in data de 20 martie 2017 ora 15:30.
Dezbaterea publica va avea loc in data de 21 martie 2017 ora 10 la sediul Punctului de Acces Public  la Informatii Aninoasa.

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 14/07.03.2017

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAŞULUI ANINOASA prin primar Jr. Dunca Nicolae, cu sediul în str. Libertăţii nr. 85, cod poştal 335100, telefon 0254.512108, fax 0254.512758, cod fiscal R4468994, anunţă licitaţie publică deschisă cu strigare în vederea valorificării a unei suprafeţe de 175 mp de teren, situate în Aninoasa, str. Libertăţii, nr.70.

Licitaţia publică cu strigare va avea loc în data de 07.03.2017, ora 12:00, la sediul Unităţii Administrativ Teritoriale a oraşului Aninoasa, str. Libertăţii, nr. 85, loc. Aninoasa, jud. Hunedoara. Preţul de pornire la licitaţie este 623 lei iar saltul de supralicitare este de 10 lei.

Caietele de sarcini şi instrucţiunile de participare la licitaţie vor fi puse în vânzare, contra cost, începând cu data de 14.02.2017 şi vor putea fi procurate de la sediul Unităţii Administrativ Teritoriale a oraşului Aninoasa din str. Libertăţii, nr. 85, jud. Hunedoara, Serv. Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.

Pentru participarea la procedurile de licitaţie este obligatorie achiziţionarea caietului de sarcini.

Participanţii la licitaţie trebuie să aibă asupra lor următoarele documente:

– Actul de identitate în cazul persoanelor fizice sau certificatul de înmatriculare în cazul persoanelor juridice, sau împuternicire în original

– Certificat fiscal în original

– Dovada achitării garanţiei de participare la licitaţie în cuantum de 100 lei

– Dovada achitării caietului de sarcini în cuantum de 10 lei

– Certificat constatator emis de către Oficiul Registrului Comerţului, în original, sau copie legalizată pentru persoane juridice

– Certificatul constatator privind îndeplinirea obligaţiilor de plata a impozitelor către stat

Ultimul bilanţ contabil depus, înregistrat şi vizat la organul competent.

Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia cu câştigătorul licitaţiei, adjudecat în termen de minim 20 de zile de la data încheierii procedurii de licitaţie.

 

PRIMAR,

JR DUNCA NICOLAE

ANUNŢ

Primăria Oraşului Aninoasa, cu sediul  în Aninoasa, str. Libertăţii, nr. 85, jud. Hunedoara,      organizează concurs de recrutare, pentru:

 • funcţia publică de execuţie vacantă, inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Serviciului Urbanism, Protecţia mediului, Agricol şi Cadastru;
 • funcţia publică de execuţie vacantă, inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Aninoasa, Compartiment Protecţia Copilului.

Concursul de recrutare pentru funcţiile publice de execuţie vacante este organizat în condiţiile legii, astfel:

Concursul cuprinde 3 etape succesive :

 • Selecţia dosarelor în data de 19.01.2017, orele 10.00;
 • Proba scrisă în data de 30.01.2017, orele 10.00;
 • Interviul se va programa la o dată stabilită ulterior de către comisia de concurs.

Condiţiile de participare la concurs pentru funcţia publică de execuţie vacantă, inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Serviciului Urbanism, Protecţia mediului, Agricol şi Cadastru, potrivit art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată cu modificările şi completările ulterioare, sunt:

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 6. f) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
 7. g) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 8. h) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii specifice de participare la concurs:

 • îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică (studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, conform art. 9 lit a) din Legea nr. 188/1999, republicată cu modificările şi completările ulterioare).

Condiţiile de participare la concurs pentru funcţia publică de execuţie vacantă, inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Aninoasa, Compartiment Protecţia Copilului, potrivit art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată cu modificările şi completările ulterioare, sunt:

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 6. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
 7. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 8. nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii specifice de participare la concurs:

 • îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică (studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, conform art. 9 lit a) din Legea nr. 188/1999, republicată cu modificările şi completările ulterioare);
 • are o vechime de 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Dosarele de înscriere trebuie să cuprindă actele prevăzute de art. 49 al. (1) din Hotărârea 611/2008 şi vor fi depuse la Compartimentul  Resurse Umane, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

 1. a) formularul de înscriere;
 2. b) copia actului de identitate;
 3. c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 5. e) cazierul judiciar;
 6. f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

(3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

(4) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

(5) Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

 

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul Primăriei Oraşului Aninoasa, Compartimentul Resurse Umane, dna. Popescu Beatrice tel. 0254512108.

Bibliografia propusă pentru concursul de  recrutare în funcţia publică de execuţie vacantă, inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Serviciului Urbanism, Protecţia mediului, Agricol şi Cadastru este următoarea:

 1. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 5. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 6. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
 7. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

Bibliografia propusă pentru concursul de  recrutare în funcţia publică de execuţie vacantă, inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Aninoasa, Compartiment Protecţia Copilului este următoarea:

 1. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr. 277/2010, privind alocaţia de susţinere a familiei;
 5. Legea 63/1991, privind alocaţia de stat pentru copii cu modificările şi completările ulterioare;
 6. OUG nr. 70/2011, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece;
 7. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

ANUNŢ

Primăria Oraşului Aninoasa, cu sediul  în Aninoasa, str. Libertăţii, nr. 85, jud. Hunedoara,      organizează concurs de recrutare, pentru:

 • funcţia publică de execuţie vacantă, inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Serviciului Urbanism, Protecţia mediului, Agricol şi Cadastru;
 • funcţia publică de execuţie vacantă, inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Aninoasa, Compartiment Protecţia Copilului.

Concursul de recrutare pentru funcţiile publice de execuţie vacante este organizat în condiţiile legii, astfel:

Concursul cuprinde 3 etape succesive :

 • Selecţia dosarelor în data de 28.11.2016, orele 10.00;
 • Proba scrisă în data de 05.12.2016, orele 10.00;
 • Interviul se va programa la o dată stabilită ulterior de către comisia de concurs.

Condiţiile de participare la concurs pentru funcţia publică de execuţie vacantă, inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Serviciului Urbanism, Protecţia mediului, Agricol şi Cadastru, potrivit art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată cu modificările şi completările ulterioare, sunt:

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 6. f) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
 7. g) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 8. h) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii specifice de participare la concurs:

 • îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică (studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, conform art. 9 lit a) din Legea nr. 188/1999, republicată cu modificările şi completările ulterioare).

Condiţiile de participare la concurs pentru funcţia publică de execuţie vacantă, inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Aninoasa, Compartiment Protecţia Copilului, potrivit art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată cu modificările şi completările ulterioare, sunt:

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 6. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
 7. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 8. nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii specifice de participare la concurs:

 • îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică (studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, conform art. 9 lit a) din Legea nr. 188/1999, republicată cu modificările şi completările ulterioare);
 • are o vechime de 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Dosarele de înscriere trebuie să cuprindă actele prevăzute de art. 49 al. (1) din Hotărârea 611/2008 şi vor fi depuse la Compartimentul  Resurse Umane, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

 1. a) formularul de înscriere;
 2. b) copia actului de identitate;
 3. c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 5. e) cazierul judiciar;
 6. f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

(3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

(4) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

(5) Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

 

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul Primăriei Oraşului Aninoasa, Compartimentul Resurse Umane, dna. Popescu Beatrice tel. 0254512108.

Bibliografia propusă pentru concursul de  recrutare în funcţia publică de execuţie vacantă, inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Serviciului Urbanism, Protecţia mediului, Agricol şi Cadastru este următoarea:

 1. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 5. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 6. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
 7. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

Bibliografia propusă pentru concursul de  recrutare în funcţia publică de execuţie vacantă, inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Aninoasa, Compartiment Protecţia Copilului este următoarea:

 1. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr. 277/2010, privind alocaţia de susţinere a familiei;
 5. Legea 63/1991, privind alocaţia de stat pentru copii cu modificările şi completările ulterioare;
 6. OUG nr. 70/2011, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece;
 7. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

ANUNT

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A  ORASULUI ANINOASA, reprezentată legal prin dl.Dunca Nicolae , în calitate de primar, cu sediul in str. Libertatii nr. 85, cod postal 335100, telefon 0254-512108, fax 0254-512758, cod fiscal R4468994, jud. Hunedoara anunţă  organizarea  SELECŢIEI  DE OFERTE în vederea  încheierii unui contract de  servicii asistenţă tehnică pentru supravegherea lucrărilor prin diriginţi de şantier în cadrul proiectului “Modernizare trotuare si alei pietonale-oras Aninoasa

Selecţia de oferte în vederea încheierii unui contract de servicii  asistenţă tehnică pentru supravegherea lucrărilor prin diriginţi de şantier în cadrul proiectului “Modernizare trotuare si alei pietonale-oras Aninoasa

se va desfăşura în data de 25.07.2016, orele 11 :00 la sediul Primăriei oraşului Aninoasa, din str.Libertăţii nr.85, jud.Hunedoara.

Ofertele vor fi depuse la sediu autorităţii contractante până cel târziu în data de 25.07.2016, ora.10 :00.

 

PRIMAR,

 Jr.DUNCA NICOLAE

ANUNŢ CANDIDATI ADMISI LA PROCEDURA  DE SELECŢIE PARTENERI PENTRU PROIECT POCU

Axă prioritară 4. Incluziunea socială şi combaterea sărăciei,

Obiectiv specific 4.2. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate care se adresează exclusiv comunităţilor marginalizate (non-rome), localizate în orice unitate administrativ-teritorială (comună, oraş, municipiu).

Încheiat astăzi 11.07.2016 în prezenţa Comisiei de evaluare numită prin Dispoziţia Primarului nr.  146 din data 08.07.2016  cu ocazia selecţiei partenerilor pentru proiect POCU.

La şedinţă au participat toţi membrii comisiei de evaluare.

În urma publicării anunţului de selecţie parteneri pe site-ul primăriei au depus oferta urmatorii operatori economici:

Nr. de inregistrare a ofertei  Data/ora/locul Denumirea ofertantului
1780/06.07.2016 ora 12:00; Primaria Orasului Aninoasa ASOCIAŢIA EUROCLASSTRAINING

 

 

In urma analizarii documentelor depuse, comisia de evaluare a hotarat admiterea candidatului ASOCIAŢIA EUROCLASSTRAINING