Categoria: Anunturi

ANUNŢ

Primăria Oraşului Aninoasa, cu sediul  în Aninoasa, str. Libertăţii, nr. 85, jud. Hunedoara, reprezentată prin dl DUNCA NICOLAE în calitate de primar;

Prin Compartimentul Resurse Umane, în conformitate cu art. 57 alin.(1) din Legea nr. 188/1999, republicată cu modificările şi completările ulterioare  şi art. 20, al. (1), lit. „c”, din HGR. 611/2008 – pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, vă înştiinţăm despre organizarea  concursului de recrutare, pentru funcţia publică de execuţie vacantă, consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului APL, Juridic şi Relaţii cu publicul.

Concursul de recrutare pentru funcţia publică de execuţie vacantă, consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului APL, Juridic şi Relaţii cu publicul, este organizat în condiţiile legii, astfel:

 • Proba scrisă în data de 18.07.2016, orele 10.00;
 • Interviul se va programa la o dată stabilită ulterior de către comisia de concurs.

Condiţiile de participare la concurs, potrivit art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată cu modificările şi completările ulterioare, sunt:

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică (studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, conform art. 9 lit a) din Legea nr. 188/1999, republicată cu modificările şi completările ulterioare);
 7. g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice (este licenţiat al unei facultăţi de drept art. 8 lit. c) din Legea nr. 514/2003, republicată cu modificările şi completările ulterioare);
 8. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
 9. i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

Examenul se va organiza la sediul Primăriei Oraşului Aninoasa, str. Libertăţii, nr.85.

Dosarele de înscriere trebuie să cuprindă actele prevăzute de art. 49 al. (1) din Hotărârea 611/2008 şi vor fi depuse la Compartimentul  Resurse Umane, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

 1. a) formularul de înscriere;
 2. b) copia actului de identitate;
 3. c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 5. e) cazierul judiciar;
 6. f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

(3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

(4) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

(5) Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

 

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul Primăriei Oraşului Aninoasa, Compartimentul Resurse Umane, dna. Voicu Simona Angela tel. 0254512108.

Bibliografia propusă pentru examen este următoarea:

 1. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

 

semnatura-contract-shutter

ANUNT

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A  ORASULUI ANINOASA, reprezentată legal prin dl.Dunca Nicolae , în calitate de primar, cu sediul in str. Libertatii nr. 85, cod postal 335100, telefon 0254-512108, fax 0254-512758, cod fiscal R4468994, jud. Hunedoara anunţă  organizarea  SELECŢIEI  DE OFERTE în vederea  încheierii unui contract de  lucrari Amenajare imprejmuire Camin Cultural Aninoasa, str. Libertatii nr. 106

Selecţia de oferte în vederea încheierii unui contract lucrari Amenajare imprejmuire Camin Cultural Aninoasa, str. Libertatii nr. 106, se va desfăşura în data de 07.04.2016, orele 11 :00 la sediul Primăriei oraşului Aninoasa, din str.Libertăţii nr.85, jud.Hunedoara.

Ofertele vor fi transmise până cel târziu în data de 07.04.2016, ora.08 :00, fie prin fax la nr.0254/512.758 sau prin mail la primariaaninoasa@yahoo.com.

 

PRIMAR,

Jr.DUNCA NICOLAE

Descarcati lista cu cantităţi de lucrări pe categorii de lucrări.

Dezapezire

ANUNȚ

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A  ORAȘULUI ANINOASA, reprezentată legal prin dl. Dunca Nicolae , în calitate de primar, cu sediul în Aninoasa, str. Libertății nr. 85, cod poștal 335100, telefon 0254.512108, fax 0254.512758, cod fiscal R4468994, jud. Hunedoara anunţă  organizarea  SELECŢIEI  DE OFERTE în vederea  încheierii unui contract de prestări servicii pentru realizarea lucrărilor de deszăpezire a drumurilor publice aferente Unităţii Administrativ-Teritoriale a oraşului Aninoasa, pentru sezonul rece 2015-2016

Selecţia se va desfăşura în data de 06.11.2015, orele 10 :00 la sediul Primăriei oraşului Aninoasa, din str. Libertăţii nr.85, jud. Hunedoara.

Ofertele vor fi depuse la sediul autorităţii contractante până cel târziu în data de 06.11.2015, ora.09 :00.

PRIMAR,

Jr. DUNCA NICOLAE

driver-safety

ANUNŢ – concurs de recrutare

Oraşul Aninoasa organizează în data de 18.11.2015 concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie, vacantă, de şofer, în cadrul Compartimentului Gospodărire.

Condiţiile de participare la concurs:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice de participare la concurs:

 • studii medii sau generale;
 • minim 1 an vechime în muncă;
 • permis de conducere categoria B;
 • permis de conducere categoria D cu atestat profesional pentru transportul public de persoane în termen de valabilitate;
 • cunoştinţe minime de mecanică auto.

Dosarele de participare la concurs vor cuprinde următoarele acte:

 • Cerere de înscriere;
 • Copie după actul de identitate;
 • Copie după diploma de studii;
 • Curriculum vitae;
 • Copie după carnetul de muncă;
 • Adeverinţă de vechime în muncă;
 • Cazier judiciar;
 • Adeverinţă care să ateste starea corespunzătoare de sănătate;
 • Aviz psihologic;
 • Copie de pe carnetul de conducere;
 • Copie de pe atestatul profesional pentru transportul public de persoane în termen de valabilitate.

Actele şi documentele solicitate vor fi prezentate şi în original.

Informaţii suplimentare, bibliografia şi tematica de concurs şi cererile de înscriere se pot obţine la sediul Primăriei oraşului  Aninoasa , str. Libertăţii, nr.85, Compartiment Resurse Umane, la dna. Popescu Beatrice – secretar al comisiei de concurs, tel. 0254.512108, fax 0254.512758.

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Aninoasa, astfel:

 • 11.2015 ora 11:00 selecţia dosarelor;
 • 11.2015 ora 10:00 proba scrisă;
 • data şi ora interviului se vor stabili ulterior.

Dosarele de concurs se depun la până la data de 16.11.2015, ora 10:00 la sediul Primăriei oraşului  Aninoasa , str. Libertăţii, nr.85, Compartiment Resurse Umane, la dna. Popescu Beatrice – secretar al comisiei de concurs, tel. 0254512108, fax 0254512758.

PRIMAR

Jr. DUNCA NICOLAE

why-auction-software-must-have

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A ORAȘULUI ANINOASA prin primar Jr. DUNCA NICOLAE, cu sediul în str. Libertății nr. 85, cod poștal 335100, telefon 0254.512108, fax 0254.512758, cod fiscal R4468994, anunță licitație publică deschisă în vederea concesionării prin licitație publică deschisă a imobilului–teren în suprafață de 28 mp situat în Aninoasa, str. Libertății, în vederea construirii unui garaj.

Terenul aparține domeniului public al orașului Aninoasa și este înscris în CF nr.60629-Aninoasa, nr. topo 60629.

Documentele licitației vor fi puse la dispoziția celor interesați, la serv UAT, din cadrul Primăriei Aninoasa, începând cu data de 12.10.2015 până la data de 26.10.2015 inclusiv, zilnic între orele 8:00 și 15:30, respectiv în data de 26.10.2015 până la ora 10:00.

Documentele cerute prin caietul de sarcini sunt următoarele:

 1. Persoane juridice
  • actul constitutiv al societății, certificat constatator, certificat de înregistrare fiscală – copii xerox;
  • ultimul bilanț vizat de DGFP – copie xerox;
  • Certificat fiscal prin care să se ateste că nu are datorii la bugetul local și la bugetul de stat. Certificatele vor fi eliberate de instituțiile abilitate din localitatea de reședință a ofertantului și vor fi depuse în original;
  • Actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de împuterniciții ofertanților și nu de aceștia personal;
  • Copie xerox după chitanțele care atestă plata garanției de participare la licitație;
  • Declarație privind eligibilitatea participanților/ofertanților;
  • Declarație privind cifra de afaceri realizată pe ultimii 3 ani.

 

 1. Persoane fizice

– Actul de identitate – copie xerox;

– Certificat fiscal care atestă că nu are datorii la bugetul local. Certificatul fiscal va fi eliberat de instituția abilitată din localitatea de reședință a ofertantului depus în forma originală;

– Copie xerox după chitanțele care atestă plata garanției de participare la licitație;

– Declarație de eligibilitate a participanților/ofertantului;

– Declarație privind venitul realizat pe ultimii 3 ani.

Garanția de participare la licitație este de 100,00 lei.

Contravaloarea caietului de sarcini este de 10,00 lei.

Ofertele în plic închis se înregistrează la Primăria Aninoasa, serv UAT.

Termenul limită de depunere a ofertelor este data de 26.10.2015, ora 10:00.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Primăriei Aninoasa, str. Libertății, nr. 85, loc Aninoasa, jud. Hunedoara, în data de 26.10.2015, ora 11:00.

În caz de neadjudecare, licitația se va repeta din 10 în 10 zile urmând ca după două termene consecutive să se recurgă la negociere directă.

Contractul de concesiune se va încheia în termen de maxim 15 zile de la data adjudecării.

Contestațiile se transmit la sediul Primăriei Aninoasa, str. Libertății, nr. 85, fax.0254.512758, în atenția serv UAT.

PRIMAR,

JR. DUNCA NICOLAE

POZA PRIMARIE

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A ORAȘULUI ANINOASA prin primar Jr. DUNCA NICOLAE, cu sediul în str. Libertății nr. 85, cod poștal 335100, telefon 0254.512108, fax 0254.512758, cod fiscal R4468994, anunță licitație publică deschisă în vederea concesionării prin licitație publică deschisă a imobilului–teren situat în suprafață de 19 mp situat în Aninoasa, str. Libertății, în vederea construirii unui garaj.

Terenul aparține domeniului public al orașului Aninoasa și este înscris în CF nr.60655-Aninoasa, nr. topo 60655.

Documentele licitației vor fi puse la dispoziția celor interesați, la serv UAT, din cadrul Primăriei Aninoasa, începând cu data de 12.10.2015 până la data de 26.10.2015 inclusiv, zilnic între orele 8:00 și 15:30, respectiv în data de 26.10.2015 până la ora 11:00.

Documentele cerute prin caietul de sarcini sunt următoarele:

 1. Persoane juridice
  • actul constitutiv al societății, certificat constatator, certificat de înregistrare fiscală – copii xerox;
  • ultimul bilanț vizat de DGFP- copie xerox;
  • Certificat fiscal prin care să se ateste că nu are datorii la bugetul local și la bugetul de stat. Certificatele vor fi eliberate de instituțiile abilitate din localitatea de reședință a ofertantului și vor fi depuse în original;
  • Actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de împuterniciții ofertanților și nu de aceștia personal;
  • Copie xerox după chitanțele care atestă plata garanției de participare la licitație;
  • Declarație privind eligibilitatea participanților/ofertanților;
  • Declarație privind cifra de afaceri realizată pe ultimii 3 ani.

 

 1. Persoane fizice

– Actul de identitate – copie xerox;

– Certificat fiscal care atestă că nu are datorii la bugetul local. Certificatul fiscal va fi eliberat de instituția abilitată din localitatea de reședință a ofertantului depus în forma originală;

– Copie xerox după chitanțele care atestă plata garanției de participare la licitație;

– Declarație de eligibilitate a participanților/ofertantului;

– Declarație privind venitul realizat pe ultimii 3 ani.

Garanția de participare la licitație este de 100,00 lei.

Contravaloarea caietului de sarcini este de 10,00 lei.

Ofertele în plic închis se înregistrează la Primăria Aninoasa, serv UAT.

Termenul limită de depunere a ofertelor este data de 26.10.2015, ora 11:00.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Primăriei Aninoasa, str. Libertății, nr. 85, loc Aninoasa, jud. Hunedoara, în data de 26.10.2015, ora 12:00.

În caz de neadjudecare, licitația se va repeta din 10 în 10 zile urmând ca după două termene consecutive să se recurgă la negociere directă.

Contractul de concesiune se va încheia în termen de maxim 15 zile de la data adjudecării.

Contestațiile se transmit la sediul Primăriei Aninoasa, str. Libertății, nr. 85, fax.0254.512758, în atenția serv UAT.

PRIMAR,

DUNCA NICOLAE

POZA PRIMARIE

Anunţ SELECŢIE DE OFERTE – contract de servicii asistenţă tehnică

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A  ORASULUI ANINOASA, reprezentată legal prin dl.Dunca Nicolae , în calitate de primar, cu sediul in str. Libertatii nr. 85, cod postal 335100, telefon 0254-512108, fax 0254-512758, cod fiscal R4468994, jud. Hunedoara anunţă  organizarea  SELECŢIEI  DE OFERTE în vederea  încheierii unui contract de  servicii asistenţă tehnică pentru supravegherea lucrărilor prin diriginţi de şantier în cadrul proiectuluiModernizare DJ 666 B, respectiv strada Libertăţii, din oraşul Aninoasa, judeţ Hunedoara, de la km 2+875 la km 5+150

Selecţia de oferte în vederea încheierii unui contract de servicii  asistenţă tehnică pentru supravegherea lucrărilor prin diriginţi de şantier în cadrul proiectului“Modernizare DJ 666 B, respectiv strada Libertăţii, din oraşul Aninoasa, judeţ Hunedoara, de la km 2+875 la km 5+150”, se va desfăşura în data de 11.09.2015, orele 10 :00 la sediul Primăriei oraşului Aninoasa, din str.Libertăţii nr.85, jud.Hunedoara.

Ofertele vor fi depuse la sediu autorităţii contractante până cel târziu în data de 11.09.2015, ora.10 :00.

Anunţul se va transmite spre publicare, azi 08.09.2015.

PRIMAR,
Jr.DUNCA NICOLAE

why-auction-software-must-have

ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA A ORASULUI ANINOASA prin primar Jr. DUNCA NICOLAE, cu sediul in str. Libertatii nr. 85, cod postal 335100, telefon 0254-512108, fax 0254-512758, cod fiscal R4468994, anunta vanzarea prin licitatie publica  cu strigare a unui teren in suprafata de 1158 mp, situat in  Aninoasa, str. Republicii, inscris in CF nr. 60554-proprietate privata a orasului Aninoasa.

Pretul de pornire  este de 1905 lei, iar treapta de strigare este de 50 lei.

Licitatia va avea loc  in data de 28.09.2015 ora 11:00, la sediul Primariei orasului Aninoasa din str. Libertatii nr. 85.

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa , la serv UAT. al Primariei  orasului Aninoasa sau la nr. tel : 0254-512108

 

PRIMAR,

JR. DUNCA NICOLAE

Contract

ACHIZIŢIE CONTRACT LUCRĂRI DE AMENAJARE  LOC DE JOACA PENTRU COPII IN ANINOASA, STR. LIBERTATII, LANGA BLOC 105

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A  ORASULUI ANINOASA, reprezentată legal prin dl.Dunca Nicolae , în calitate de primar, cu sediul in str. Libertatii nr. 85, cod postal 335100, telefon 0254-512108, fax 0254-512758, cod fiscal R4468994, jud. Hunedoara anunţă  desfăşurarea procedurii de ACHIZIŢIE DIRECTĂ pentru atribuirea CONTRACTULUI LUCRĂRI DE AMENAJARE  LOC DE JOACA PENTRU COPII IN ANINOASA, STR. LIBERTATII, LANGA BLOC 105

Documentaţia de atribuire ( formulare, devize fără valori, draftul contractului de lucrări) va fi pusă la dispoziţia celor interesaţi de către  Serv UAT, din cadrul Primariei Aninoasa, începand cu data de 28.07.2015 pana la data de  05.08.2015, zilnic intre orele 8:00 si 15:30, respectiv în data de 05.08.2015 până  la ora 10:00.

Termenul limita de depunere a ofertelor este data de 05.08.2015, ora 10:00.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Primariei Aninoasa, str. Libertatii, nr. 85, localitatea  Aninoasa, jud. Hunedoara, in data de 05.08.2015, ora 11:00.

Condiţii de participare

Să nu se afle în vreuna din situaţiile descrise la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 cu completările si modificarile ulterioare

Să nu se afle în vreuna din situaţiile descrise la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 cu completările si modificarile ulterioare

Să nu se afle în vreuna din situaţiile descrise la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 cu completările si modificarile ulterioare

Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, cu informatii reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor din care sa rezulte:

– datele de identificare, activitatea principala, activitatile secundare, asociatii/ actionarii cupa caz, administratorii/ persoane împuternicite ( dupa caz) si activitatile autorizate ( dupa caz);

– faptul ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii

Propunerea tehnică se va întocmi astfel încât să respecte lista cu cantităţi de lucrări pe categorii prevăzute în formularele F3

Propunerea financiara:

Ofertantul va evidentia:

 • pretul total ofertat pentru executia lucrarilor inclusiv taxa pe valoarea adaugata care va fi evidentiata distinct;

–  valoarea pe fiecare obiect al lucrarii inclusiv taxa pe valoarea adaugata care va fi evidentiata distinct (Deviz obiect)

– valoarea fiecarui deviz aferent categoriilor de lucrari.

– valoarea consumurilor totale de resurse materiale (Formular C6)

– valoarea consumurilor totale cu mana de lucru (Formular C7)

–  Ofertantul va prezenta Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv  si Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte  conform Devizului.

Ofertantul are obligatia de a exprima pretul total ofertat pentru executia lucrarilor atat in lei, cat si in euro. Echivalentul in euro al valorii exprimate in lei se va determina corespunzator cursului mediu al pietei valutare, calculat de Banca Nationala a Romaniei pentru data de  27.07.2015. respectiv 4.424 lei..

Nu se permite nici o modificare a cantitatilor sau a articolelor de deviz specificate in antemasuratori.

Locul si data limita de depunere a ofertelor

Ofertele se vor depune la sediul Primariei orasului Aninoasa  din strada Libertăţii nr. 85, Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului,  pana la data de 05.08.2015, orele, 11:00. Ofertele se depun numai de catre participant sau de catre un imputernicit delegat de acesta.

 

PRIMAR,

Jr.DUNCA NICOLAE

Hand_Writing_Small

ACHIZIŢIE CONTRACT LUCRĂRI DE REPARAŢII ŞI AMENAJARE CURTE SEDIU ADMINISTRATIV PRIMĂRIE

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A  ORASULUI ANINOASA, reprezentată legal prin dl.Dunca Nicolae , în calitate de primar, cu sediul in str. Libertatii nr. 85, cod postal 335100, telefon 0254-512108, fax 0254-512758, cod fiscal R4468994, jud. Hunedoara anunţă  desfăşurarea procedurii de ACHIZIŢIE DIRECTĂ pentru atribuirea CONTRACTULUI  DE LUCRĂRI DE REPARAŢII ŞI AMENAJARE CURTE SEDIU ADMINISTRATIV PRIMĂRIE”.

Documentaţia de atribuire ( formulare, devize fără valori, draftul contractului de lucrări) var fi pusă la dispoziţia celor interesaţi de către  Serv UAT, din cadrul Primariei Aninoasa, începand cu data de 15.07.2015 pana la data de  21.07.2015, zilnic intre orele 8:00 si 15:30, respectiv în data de 21.07.2015 până  la ora 10:00.

Termenul limita de depunere a ofertelor este data de 21.07.2015, ora 10:00.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Primariei Aninoasa, str. Libertatii, nr. 85, localitatea  Aninoasa, jud. Hunedoara, in data de 21.07.2015, ora 12:00.

Condiţii de participare

Să nu se afle în vreuna din situaţiile descrise la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 cu completările si modificarile ulterioare

Să nu se afle în vreuna din situaţiile descrise la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 cu completările si modificarile ulterioare

Să nu se afle în vreuna din situaţiile descrise la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 cu completările si modificarile ulterioare

Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, cu informatii reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor din care sa rezulte:

– datele de identificare, activitatea principala, activitatile secundare, asociatii/ actionarii cupa caz, administratorii/ persoane împuternicite ( dupa caz) si activitatile autorizate ( dupa caz);

– faptul ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii

Propunerea tehnică se va întocmi astfel încât să respecte lista cu cantităţi de lucrări pe categorii prevăzute în formularele F3

Propunerea financiara:

Ofertantul va evidentia:

 • pretul total ofertat pentru executia lucrarilor inclusiv taxa pe valoarea adaugata care va fi     evidentiata distinct;

–  valoarea pe fiecare obiect al lucrarii inclusiv taxa pe valoarea adaugata care va fi evidentiata distinct (Deviz obiect)

– valoarea fiecarui deviz aferent categoriilor de lucrari.

– valoarea consumurilor totale de resurse materiale (Formular C6)

– valoarea consumurilor totale cu mana de lucru (Formular C7)

–  Ofertantul va prezenta Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv  si Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte  conform Devizului.

Ofertantul are obligatia de a exprima pretul total ofertat pentru executia lucrarilor atat in lei, cat si in euro. Echivalentul in euro al valorii exprimate in lei se va determina corespunzator cursului mediu al pietei valutare, calculat de Banca Nationala a Romaniei pentru data de  14.07.2015. respectiv 4.424 lei..

Nu se permite nici o modificare a cantitatilor sau a articolelor de deviz specificate in antemasuratori.

Locul si data limita de depunere a ofertelor

Ofertele se vor depune la sediul Primariei orasului Aninoasa  din strada Libertăţii nr. 85, Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului,  pana la data de 21.07.2015, orele, 10:00. Ofertele se depun numai de catre participant sau de catre un imputernicit delegat de acesta.

 

Anunţul se va transmite spre publicare, azi 15.07.2015.

 

PRIMAR,

Jr.DUNCA NICOLAE