Categoria: Anunturi

HOTĂRÂREA NR. 20/2017 – pentru reglementarea circulaţiei autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone în oraşul Aninoasa

Consiliul local al oraşului Aninoasa, jud.Hunedoara;

Raportat la proiectul de hotărâre nr. 14 din 07.03.2017

Analizând expunerea de motive a primarului oraşului Aninoasa, dl. Dunca Nicolae nr. 14/165/07.03.2017.

Ţinând cont de raportul de specialitate nr. 14/166 din 07.03.2017  întocmit de către domnul Gheorghe Simion Nelu secretarul oraşului Aninoasa, cât şi de avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local nr.21/164 din 27.04.2017

Ţinînd cont de avizul de principiu nr. 84860/SR/ din 20.03.2017 al IPJ Hunedoara, Serviciul Rutier precum şi de avizul Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 4655/27.04.2017

Având în vedere prevederile:

–  art 22 şi art. 44 alin. (2) din Ordonaţa Nr. 43/1997 din 28 august 1997 privind regimul drumurilor republicată cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 5 alin (7), art. 30 alin. (4) şi art. 128 alin. (1) lit. d din OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice republicată cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică republicată cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (9), art.45 alin.(1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art. 1 Se aprobă restricţionarea accesului şi circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi utilaje cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe secţiunea de drum cuprinsă între strada Libertăţii nr. 85 şi strada Libertăţii nr. 145

Art. 2 Accesul şi circulaţia autovehiculelor destinate transportului de marfuri şi utilaje cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe această porţiune de drum este permis numai în condiţiile achitării unei taxe şi obţinerii unei autorizaţii de liber acces emisă în condiţiile reglementate de prezenta hotărâre.

Art. 3  Restrictiile menţionate la art.1 şi la art. 8 vor fi semnalizate prin indicatoare rutiere cu aceste semnificaţii, după informarea prealabilă a poliţiei rutiere.

Art. 4 Se stabilesc următoarele taxe în funcţie de masa totală maximă autorizată pentru accesul şi circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor pe secţiunea de drum cuprinsă între strada Libertăţii nr. 85 şi strada Libertăţii nr. 145 astfel:

 1. a) autovehiculele cu masa maximă autorizată de până la 7,5 tone inclusiv sunt scutite de taxe;
 2. b) pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată între 7,5 tone şi 16 tone inclusiv, 50 lei/transport;
 3. c) pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată între 16 tone şi 40 tone inclusiv, 100 lei/transport.

Art. 5  Se aprobă regulamentul pentru eliberarea  şi folosirea autorizaţiei de liber acces a autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi utilaje cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe secţiunea de drum cuprinsă între strada Libertăţii nr. 85 şi strada Libertăţii nr. 145, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Sumele încasate prin eliberarea autorizaţilor de liber acces se constituie venit la bugetul local al oraşului Aninoasa.

 Art. 7 Pot circula fară restricţii de orice fel, scutite de taxe, următoarele categorii de vehicule:

– cele aparţinând serviciului de ambulanţă, inspectoratului pentru situaţii de urgenţă, poliţiei, jandarmeriei, Ministerului Justiţiei, Ministerului Apărări, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi unităţilor speciale ale S.R.I şi S.P.P. aflate în misiune;

– cele destinate intervenţiilor la avariile drumurilor, reţelelor tehnico – edilitare şi care aparţin administratorilor acestor reţele;

– cele aparţinând serviciului de salubrizare, canalizare, energie electrică, telefonie, etc.

– cele aparţinând Companiei Naţionale Poşta Română, precum şi ale agenţilor economici care fac servicii de expediţii si curierat;

– cele care efectuează transportul în comun de persoane.

– autovehiculele care aprovizionază cu mărfuri persoanele riverane din zona respectivă.

Art. 8 Se aprobă instituirea unei restricţii a vitezei de 30 km/h  pe secţiunea de drum cuprinsă între strada Libertăţii nr. 85 şi strada Libertăţii nr. 145 pentru toate categoriile de vehicule.

Art. 9

(1)Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei accesul şi circulaţia autovehiculelor destinate transportului de marfuri şi a utilajelor pe pe secţiunea de drum cuprinsă între strada Libertăţii nr. 85 şi strada Libertăţii nr. 145, fara a face dovada achitării taxelor prevăzute la art.4, după cum urmează:

 1. a) pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată între 7,5 tone şi 16 tone inclusiv 500 lei;
 2. b) pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată între 16 tone şi 40 tone inclusiv 1000 lei;

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se efectuează de catre agenţii de poliţie şi de către împuterniciţi ai primarului oraşului Aninoasa, conform competenţelor ce le revin.

(3) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la constatarea, aplicarea sancţiunii, plata şi încasarea amenzii, precum şi căile de atac, se aplică deopotrivă şi contravenţiilor stabilite prin prezenta hotărăre.

Art. 10  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Serviciul Poliţiei Locale a oraşului Aninoasa.

Art.11-Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă.

Art.12-Prezenta se comunică:

 • Instituţiei prefectului;
 • Primarului oraşului Aninoasa;
 • Serviciului Poliţia Locală a oraşului Aninoasa;
 • Serviciului Buget-Contabilitate;
 • Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara;
 • Afişiere şi presă.

 

Aninoasa la,

28.04.2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                 CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

                                                                          JR.GHEORGHE SIMION-NELU

 

 

PREZENTA HOTĂRÂRE S-A ADOPTAT CU UN NR. DE_8_VOTURI - VOT LIBER

 

Anexa la HCL nr. 20/2017

REGULAMENT DE CIRCULATIE PRIVIND STABILIREA ACCESULUI AUTOVEHICULELOR DE MARE TONAJ PE RAZA ORAŞULUI ANINOASA

 

Cap.1 DISPOZIŢII GENERALE

Art.1 1.1. În conformitate cu reglementările legale în vigoare din OG nr. 43/1997, republicată cu toate modificările şi completările ulterioare, art.22 art. “Administrarea drumurilor judeţene se asigură de către consiliie judeţene , iar a drumurilor de interes local, de către consiliile locale pe raza administrativ-teritorială a acestora, fac exceptie sectoarele de drumuri judeţene situate în intravilanul localităţilor urbane” şi art. 44 alin (2), “Administratorii drumurilor pot să instituie restricţii de circulaţie cu carcater temporar, parţial sau total semnalizate corespunzător, privind categoriile de transport,viteză, perioadele şi intervalele orare, masele şi/sau dimensiunile maxime admise ale vehiculelor, ce pot uza sectotul respectiv, în conformitate cu prevederile stabilite prin ordin comun al  ministerului transporturilor sau al ministerului dezvoltarii regionale şi dministraţiei publice, după caz, şi al ministrului afacerilor interne, cu informarea prealabilă. Inclusiv asupra variantelor de rute alternative, a Ministerului Transporturilor, a poliţiei rutiere şi a utlilizatorilor”; alin.(5) “Informarea prealabilă a utilizatorilor prevăzută la alin. (2) se realizează de administratorii drumurilor publice prin mijloace mass-media şi prin afişare pe site-ul propriu a datelor actualizate.”

În baza prevederilor art. 61 (2) lit. b din OG NR. 43/1997, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, personalul împuternicit al administratorului drumului este în drept să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni. Interpretarea datelor înscrise în cartea de identitate a vehiculelor şi în certificatul de înmatriculare, precum şi a celor rezultate din măsurători se efectuează în funcţie de componenţa strictă în care acestea se deplasează pe drumul public, adică pentru : vehicul, tren rutier, vehicul articulat. 1.4. Vehiculele supuse controlului specific al Serviciului Autoritate Judeteana de Transport Hunedoara, se verifică atât din punct de vedere al greutăţii pe axe, al greutăţii totale (prin cântărire), al dimensiunilor de gabarit (prin măsurare), precum şi a existenţei şi valabilităţii tuturor celorlalte documente, autorizaţii sau avize specifice efectuării transporturilor respective.

În baza OUG 195/2002, art.5, alin (7), Art.30 (4) şi Art.128 alin (1), d. privind circulaţia pe drumurile publice, de asemenea Ordinul nr.365/107/2010, art.4 alin.(3) şi (4), aprobarea normelor privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în OG NR. 43/1997.

Art.2  Prezentul Regulament stabileşte modalităţile de organizare şi desfăşurare a circulaţiei autovehiculelor din categoria transport greu, pe secţiunea de drum cuprinsă între strada Libertăţii nr. 85 şi strada Libertăţii nr. 145 din oraşul Aninoasa, judeţul Hunedoara.

Art.3 Scopul propus prin prezentul regulament se realizează ţinănd cond de următoarele cerinţe:

 1. Asigurarea unui nivel ridicat de siguranţă a traficului;
 2. Asigurarea condiţiilor de conservare şi protejare a mediului natural;
 3. Asigurarea condiţiilor de conservare a zonelor protejate a oraşului;
 4. Asigurarea administrării în condiţii de eficienţă şi protejare a infrastructurii rutiere.

Cap.II  ACCESUL ŞI CIRCULAŢIA ÎN ORAŞUL ANINOASA, TAXE SPECIALE

Art.3   Pe raza oraşului Aninoasa este interzisă circulaţia autovehiculelor de mare tonaj, care au masa maximă totală autorizată mai mare de 7,5 tone, accesul în zona de interdicţie se poate realiza doar în baza unei Autorizaţii speciale de circulatie.

Art.4  Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind instituirea taxelor speciale de utilizare a secţiunii de drum cuprinsă între strada Libertăţii nr. 85 şi strada Libertăţii nr. 145 precum si modalitatile ce trebuie indeplinite in procedura de eliberare a autorizaţiilor speciale de circulatie.

Art.5   Autorizaţia de circulaţie este necesară pe sectorul de drum de interes local, str. Libertăţii,  care a fost reabilitat, iar prin urmare apare necesitatea  acoperirii prejudiciilor cauzate de traficul greu şi identificarea unor noi surse de venit la bugetul oraşului în conformitate cu posibilitatea conferită prin lege în vederea îndeplinirii obligaţiilor instituite prin dispoziţii legale în sarcina administratorului drumului de a mentine reteaua de drumuri in stare corespunzatoare de siguranţă şi securitate rutieră, conform standardelor la nivel national si european. Taxele speciale de utilizare a secţiunii de drum cuprinsă între strada Libertăţii nr. 85 şi strada Libertăţii nr. 145 urmează a fi introduse pentru suplimentarea şi asigurarea sursei de finantare a lucrarilor de intretinere , reparare şi reabilitare a drumului in scopul asigurarii securităţii si siguranţei rutiere precum şi pentru prevenirea evenimentelor rutiere..

 

CAP.III REGLEMENTĂRI PRIVIND AUTORIZAREA

Art.6 Autorizaţiile de liber acces se vor elibera pentru fiecare transport.

Art.7 Documentele necesare pentru eliberarea acesteia sunt următoarele:

 1. a) cerere
 2. b) certificatul de înmatriculare, respectiv certificatul de înregistrare al autovehiculului;
 3. c) dovada achitării taxei;

Art.8 Documentele pentru eliberarea autorizaţiei se vor depune la registratura Primăriei oraşului Aninoasa iar eliberarea acesteia se va face în termen de 3 zile lucrătoare.

CAP. IV EXCEPŢII

Art.9 Sunt exceptate de la aplicarea prezentului regulament, fiind scutite de taxe, următoarele categorii :

– cele aparţinând serviciului de ambulanţă, inspectoratului pentru situaţii de urgenţă, poliţiei, jandarmeriei, Ministerului Justiţiei, Ministerului Apărări, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi unităţilor speciale ale S.R.I şi S.P.P. aflate în misiune;

– cele destinate intervenţiilor la avariile drumurilor, reţelelor tehnico – edilitare şi care aparţin administratorilor acestor reţele;

– cele aparţinând serviciului de salubrizare, canalizare, energie electrică, telefonie, etc.

– cele aparţinând Companiei Naţionale Poşta Română, precum şi ale agenţilor economici care fac servicii de expediţii si curierat;

– cele care efectuează transportul în comun de persoane.

– autovehiculele care aprovizionază cu mărfuri persoanele riverane din zona respectivă.

Capitolul V Contravenţii

Art.10.

(1)Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei accesul şi circulaţia autovehiculelor destinate transportului de marfuri şi a utilajelor pe pe secţiunea de drum cuprinsă între strada Libertăţii nr. 85 şi strada Libertăţii nr. 145, fara a face dovada achitării taxelor prevăzute la art.4, după cum urmează:

 1. a) pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată între 7,5 tone şi 16 tone inclusiv 500 lei;
 2. b) pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată între 16 tone şi 40 tone inclusiv 1000 lei;

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se efectuează de catre agenţii de poliţie şi de către împuterniciţi ai primarului oraşului Aninoasa, conform competenţelor ce le revin.

(3) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la constatarea, aplicarea sancţiunii, plata şi încasarea amenzii, precum şi căile de atac, se aplică deopotrivă şi contravenţiilor stabilite prin prezenta hotărăre

CAP. VI DISPOZIŢII FINALE

Art.11 Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor la prezenta hotărâre se face de către:Politia Locala a oraşului Aninoasa, salariaţii primăriei împuterniciţi prin dispoziţii ale Primarului, agenţi ai Poliţiei Rutiere.

Art.12 Procedura constatării contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se completează cu prevederile Ordonanţei nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările ulterioare.

Art.13 Politia Locala a orasului Aninoasa   va lua măsurile care se impun în vederea realizării următoarelor aspecte legate de aplicarea Regulamentului de organizare a transportului greu : -efectuarea de controale în trafic ; -asigurarea posibilităţii achiziţionării de Autorizaţii de transport greu de către persoanele fizice şi juridice interesate, de la intrările în oraş;

Art.14 Amenda contravenţională se va achita la Biroul Impozite şi Taxe din cadrul  -Primăriei Aninoasa în contul deschis la Trezoreria Petroşani, prin ordin de plată sau alte mijloace de plată electronice.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   AVIZAT SECRETAR
GHEORGHE SIMION NELU

licitatie

ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIE PUBLICA DESCHISA – teren situat in Aninoasa str. Martinesti

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA A ORASULUI ANINOASA prin primar Jr. DUNCA NICOLAE, cu sediul in str. Libertatii nr. 85, cod postal 335100, telefon 0254-512108, fax 0254-512758, cod fiscal R4468994, anunta licitatie publica deschisa  in vederea inchirierii prin licitatie publica deschisa a imobilului teren situat in Aninoasa str. Martinesti,  in suprafata de 878 mp,inscris in CF nr. 60751-Aninoasa, in scopul desfasurarii de activitati economice

Documentele licitatiei vor fi puse la dispozitia celor interesati , la serv UAT, din cadrul Primariei Aninoasa, incepand cu data de 22.05.2017 pana la data de 13.06.2017 inclusiv, zilnic intre orele 8:00 si 15:30 , respective in data de 13.06.2017 pana la ora 11:00.

Documentele cerute prin caietul de sarcini sunt urmatoarele:

 1. Persoane juridice
  • actul constitutiv al societatii, certificat constatator, certificat de inregistrare fiscala- copii Xerox;
  • ultimul bilant vizat de DGFP- copie Xerox;
  • Certificat fiscal prin care sa se ateste ca nu are datorii la bugetul local si la bugetul de stat. Certificatele vor fi eliberate de institutiile abilitate din localitatea de resedinta a ofertantului si vor fi depuse in original;
  • Actul autentic de reprezentare, in cazul in care ofertele sunt depuse de imputernicitii ofertantilor si nu de acestia personal;
  • Copie Xerox dupa chitantele care atesta plata garantiei de participare la licitatie
  • Declaratie privind eligibilitatea participantilor/ofertantilor;
  • Declaratie privind cifra de afaceri realizata pe ultimii 3 ani.
 2. Persoane fizice

-Actul de identitate-copie Xerox;

-Certificat fiscal care atesta ca nu are datorii la bugetul local. Certificatul fiscal va fi eliberat de institutia abilitata din localitatea  de resedinta a ofertantului depus in forma originala;

-Copie Xerox dipa chitantele care atesta plata garantiei de participare la licitatie;

– Declaratie de eligibilitate a participantilor/ofertantului;

– Declaratie privind venitul realizat pe ultimii 3 ani.

Garantia de participare la licitatie este de 100,00 lei

Contravaloarea caietului de sarcini este de 10,00 lei

Ofertele in plic inchis se inregistreaza la Primaria Aninoasa, serv UAT.

Termenul limita de depunere a ofertelor este data de 13.06.2017 ora 11:00.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Primariei Aninoasa, str. Libertatii, nr. 85, loc Aninoasa, jud. Hunedoara, in data de 13.06.2017 ora 12:00.

In caz de neadjudecare, licitatia se va repeta din 10 in 10 zile urmand ca  dupa doua termene consecutive sa se recurga la negociere directa.

Contractul de inchiriere se va incheia pe o perioada de 5 ani cu posibilitatea prelungirii potrivit prevederilor legale.

Contestatiile se transmit la sediul Primariei Aninoasa, str. Libertatii, nr. 85, fax.0254-512758, in atentia serv UAT.

 

PRIMAR,
JR. DUNCA NICOLAE

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 14/07.03.2017

Primaria orasului Aninoasa, in conformitate cu prevederile Legii Nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, propune Organizarea dezbaterii publice pentru proiectul de hotarare privind reglementarea circulaţiei autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone în oraşul Aninoasa.
Recomandarile/ contestatile pe marginea proiectului de hotarare se primesc la registratura primariei orasului Aninoasa pna in data de 20 martie 2017 ora 15:30.
Dezbaterea publica va avea loc in data de 21 martie 2017 ora 10 la sediul Punctului de Acces Public  la Informatii Aninoasa.

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 14/07.03.2017

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAŞULUI ANINOASA prin primar Jr. Dunca Nicolae, cu sediul în str. Libertăţii nr. 85, cod poştal 335100, telefon 0254.512108, fax 0254.512758, cod fiscal R4468994, anunţă licitaţie publică deschisă cu strigare în vederea valorificării a unei suprafeţe de 175 mp de teren, situate în Aninoasa, str. Libertăţii, nr.70.

Licitaţia publică cu strigare va avea loc în data de 07.03.2017, ora 12:00, la sediul Unităţii Administrativ Teritoriale a oraşului Aninoasa, str. Libertăţii, nr. 85, loc. Aninoasa, jud. Hunedoara. Preţul de pornire la licitaţie este 623 lei iar saltul de supralicitare este de 10 lei.

Caietele de sarcini şi instrucţiunile de participare la licitaţie vor fi puse în vânzare, contra cost, începând cu data de 14.02.2017 şi vor putea fi procurate de la sediul Unităţii Administrativ Teritoriale a oraşului Aninoasa din str. Libertăţii, nr. 85, jud. Hunedoara, Serv. Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.

Pentru participarea la procedurile de licitaţie este obligatorie achiziţionarea caietului de sarcini.

Participanţii la licitaţie trebuie să aibă asupra lor următoarele documente:

– Actul de identitate în cazul persoanelor fizice sau certificatul de înmatriculare în cazul persoanelor juridice, sau împuternicire în original

– Certificat fiscal în original

– Dovada achitării garanţiei de participare la licitaţie în cuantum de 100 lei

– Dovada achitării caietului de sarcini în cuantum de 10 lei

– Certificat constatator emis de către Oficiul Registrului Comerţului, în original, sau copie legalizată pentru persoane juridice

– Certificatul constatator privind îndeplinirea obligaţiilor de plata a impozitelor către stat

Ultimul bilanţ contabil depus, înregistrat şi vizat la organul competent.

Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia cu câştigătorul licitaţiei, adjudecat în termen de minim 20 de zile de la data încheierii procedurii de licitaţie.

 

PRIMAR,

JR DUNCA NICOLAE

ANUNŢ

Primăria Oraşului Aninoasa, cu sediul  în Aninoasa, str. Libertăţii, nr. 85, jud. Hunedoara,      organizează concurs de recrutare, pentru:

 • funcţia publică de execuţie vacantă, inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Serviciului Urbanism, Protecţia mediului, Agricol şi Cadastru;
 • funcţia publică de execuţie vacantă, inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Aninoasa, Compartiment Protecţia Copilului.

Concursul de recrutare pentru funcţiile publice de execuţie vacante este organizat în condiţiile legii, astfel:

Concursul cuprinde 3 etape succesive :

 • Selecţia dosarelor în data de 19.01.2017, orele 10.00;
 • Proba scrisă în data de 30.01.2017, orele 10.00;
 • Interviul se va programa la o dată stabilită ulterior de către comisia de concurs.

Condiţiile de participare la concurs pentru funcţia publică de execuţie vacantă, inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Serviciului Urbanism, Protecţia mediului, Agricol şi Cadastru, potrivit art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată cu modificările şi completările ulterioare, sunt:

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 6. f) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
 7. g) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 8. h) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii specifice de participare la concurs:

 • îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică (studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, conform art. 9 lit a) din Legea nr. 188/1999, republicată cu modificările şi completările ulterioare).

Condiţiile de participare la concurs pentru funcţia publică de execuţie vacantă, inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Aninoasa, Compartiment Protecţia Copilului, potrivit art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată cu modificările şi completările ulterioare, sunt:

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 6. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
 7. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 8. nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii specifice de participare la concurs:

 • îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică (studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, conform art. 9 lit a) din Legea nr. 188/1999, republicată cu modificările şi completările ulterioare);
 • are o vechime de 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Dosarele de înscriere trebuie să cuprindă actele prevăzute de art. 49 al. (1) din Hotărârea 611/2008 şi vor fi depuse la Compartimentul  Resurse Umane, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

 1. a) formularul de înscriere;
 2. b) copia actului de identitate;
 3. c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 5. e) cazierul judiciar;
 6. f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

(3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

(4) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

(5) Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

 

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul Primăriei Oraşului Aninoasa, Compartimentul Resurse Umane, dna. Popescu Beatrice tel. 0254512108.

Bibliografia propusă pentru concursul de  recrutare în funcţia publică de execuţie vacantă, inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Serviciului Urbanism, Protecţia mediului, Agricol şi Cadastru este următoarea:

 1. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 5. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 6. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
 7. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

Bibliografia propusă pentru concursul de  recrutare în funcţia publică de execuţie vacantă, inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Aninoasa, Compartiment Protecţia Copilului este următoarea:

 1. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr. 277/2010, privind alocaţia de susţinere a familiei;
 5. Legea 63/1991, privind alocaţia de stat pentru copii cu modificările şi completările ulterioare;
 6. OUG nr. 70/2011, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece;
 7. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

ANUNŢ

Primăria Oraşului Aninoasa, cu sediul  în Aninoasa, str. Libertăţii, nr. 85, jud. Hunedoara,      organizează concurs de recrutare, pentru:

 • funcţia publică de execuţie vacantă, inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Serviciului Urbanism, Protecţia mediului, Agricol şi Cadastru;
 • funcţia publică de execuţie vacantă, inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Aninoasa, Compartiment Protecţia Copilului.

Concursul de recrutare pentru funcţiile publice de execuţie vacante este organizat în condiţiile legii, astfel:

Concursul cuprinde 3 etape succesive :

 • Selecţia dosarelor în data de 28.11.2016, orele 10.00;
 • Proba scrisă în data de 05.12.2016, orele 10.00;
 • Interviul se va programa la o dată stabilită ulterior de către comisia de concurs.

Condiţiile de participare la concurs pentru funcţia publică de execuţie vacantă, inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Serviciului Urbanism, Protecţia mediului, Agricol şi Cadastru, potrivit art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată cu modificările şi completările ulterioare, sunt:

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 6. f) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
 7. g) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 8. h) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii specifice de participare la concurs:

 • îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică (studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, conform art. 9 lit a) din Legea nr. 188/1999, republicată cu modificările şi completările ulterioare).

Condiţiile de participare la concurs pentru funcţia publică de execuţie vacantă, inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Aninoasa, Compartiment Protecţia Copilului, potrivit art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată cu modificările şi completările ulterioare, sunt:

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 6. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
 7. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 8. nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii specifice de participare la concurs:

 • îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică (studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, conform art. 9 lit a) din Legea nr. 188/1999, republicată cu modificările şi completările ulterioare);
 • are o vechime de 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Dosarele de înscriere trebuie să cuprindă actele prevăzute de art. 49 al. (1) din Hotărârea 611/2008 şi vor fi depuse la Compartimentul  Resurse Umane, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

 1. a) formularul de înscriere;
 2. b) copia actului de identitate;
 3. c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 5. e) cazierul judiciar;
 6. f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

(3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

(4) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

(5) Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

 

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul Primăriei Oraşului Aninoasa, Compartimentul Resurse Umane, dna. Popescu Beatrice tel. 0254512108.

Bibliografia propusă pentru concursul de  recrutare în funcţia publică de execuţie vacantă, inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Serviciului Urbanism, Protecţia mediului, Agricol şi Cadastru este următoarea:

 1. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 5. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 6. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
 7. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

Bibliografia propusă pentru concursul de  recrutare în funcţia publică de execuţie vacantă, inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Aninoasa, Compartiment Protecţia Copilului este următoarea:

 1. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr. 277/2010, privind alocaţia de susţinere a familiei;
 5. Legea 63/1991, privind alocaţia de stat pentru copii cu modificările şi completările ulterioare;
 6. OUG nr. 70/2011, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece;
 7. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

ANUNT

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A  ORASULUI ANINOASA, reprezentată legal prin dl.Dunca Nicolae , în calitate de primar, cu sediul in str. Libertatii nr. 85, cod postal 335100, telefon 0254-512108, fax 0254-512758, cod fiscal R4468994, jud. Hunedoara anunţă  organizarea  SELECŢIEI  DE OFERTE în vederea  încheierii unui contract de  servicii asistenţă tehnică pentru supravegherea lucrărilor prin diriginţi de şantier în cadrul proiectului “Modernizare trotuare si alei pietonale-oras Aninoasa

Selecţia de oferte în vederea încheierii unui contract de servicii  asistenţă tehnică pentru supravegherea lucrărilor prin diriginţi de şantier în cadrul proiectului “Modernizare trotuare si alei pietonale-oras Aninoasa

se va desfăşura în data de 25.07.2016, orele 11 :00 la sediul Primăriei oraşului Aninoasa, din str.Libertăţii nr.85, jud.Hunedoara.

Ofertele vor fi depuse la sediu autorităţii contractante până cel târziu în data de 25.07.2016, ora.10 :00.

 

PRIMAR,

 Jr.DUNCA NICOLAE

ANUNŢ CANDIDATI ADMISI LA PROCEDURA  DE SELECŢIE PARTENERI PENTRU PROIECT POCU

Axă prioritară 4. Incluziunea socială şi combaterea sărăciei,

Obiectiv specific 4.2. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate care se adresează exclusiv comunităţilor marginalizate (non-rome), localizate în orice unitate administrativ-teritorială (comună, oraş, municipiu).

Încheiat astăzi 11.07.2016 în prezenţa Comisiei de evaluare numită prin Dispoziţia Primarului nr.  146 din data 08.07.2016  cu ocazia selecţiei partenerilor pentru proiect POCU.

La şedinţă au participat toţi membrii comisiei de evaluare.

În urma publicării anunţului de selecţie parteneri pe site-ul primăriei au depus oferta urmatorii operatori economici:

Nr. de inregistrare a ofertei  Data/ora/locul Denumirea ofertantului
1780/06.07.2016 ora 12:00; Primaria Orasului Aninoasa ASOCIAŢIA EUROCLASSTRAINING

 

 

In urma analizarii documentelor depuse, comisia de evaluare a hotarat admiterea candidatului ASOCIAŢIA EUROCLASSTRAINING

ANUNT – ACHIZIŢIE CONTRACT LUCRĂRI  DE „MODERNIZARE TROTUARE, ALEI PIETONALE ŞI SPAŢII VERZI ÎN ORAŞUL ANINOASA”

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A  ORASULUI ANINOASA, reprezentată legal prin dl.Dunca Nicolae , în calitate de primar, cu sediul in str. Libertatii nr. 85, cod postal 335100, telefon 0254-512108, fax 0254-512758, cod fiscal R4468994, jud. Hunedoara anunţă  desfăşurarea procedurii de ACHIZIŢIE DIRECTĂ pentru atribuirea CONTRACTULUI  DE MODERNIZARE TROTUARE, ALEI PIETONALE ŞI SPAŢII VERZI ÎN ORAŞUL ANINOASA”

Obiectul contractului:

MODERNIZARE TROTUARE, ALEI PIETONALE ŞI SPAŢII VERZI ÎN ORAŞUL ANINOASA” aferente străzii Libertăţii

Clasificare CPV: 45233161-5

Condiţii de participare:

Declaraţiile conform formularelor 1-5

Certificat constator emis de ORC cu informatii reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor din care sa rezulte:

– datele de identificare, activitatea principala, activitatile secundare, asociatii/ actionarii cupa caz, administratorii/ persoane împuternicite ( dupa caz) si activitatile autorizate ( dupa caz);

– faptul ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii.

Durata contractului 36 luni. Lucrarile se vor realiza in functie de resursele financiare din bugetul local al Primariai orasului Aninoasa, pe baza de comanda.

Propunerea tehnică

Se vor respecta specificaţiile din documentatia anexata anunţului.

Propunerea financiară

Se va prezenta formularul 6

Ofertele se vor încărca în catalogul electronic postat în SEAP la adresa www.e-licitaţie.ro până cel târziu în data de 08.07.2016 ora 10:00. Autoritatea contractantă va iniţia achiziţia în SEAP ofertantului cu preţul cel mai scăzut. După iniţiere ofertantul va depune la registratura primăriei documentele soclicitate la “condiţii de participare”, propunerea tehnică şi propunerea financiară. După verificarea acestora, şi dacă documentele sunt conforme, autoritatea va proceda la atribuirea cumpărării directe.

 

PRIMAR,

Jr.DUNCA NICOLAE

 

Formulare

Devize

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 (POCU)

Primăria Oraşului Aninoasa anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor privaţi pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanţare aferente unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axă prioritară 4. Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Obiectiv specific 4.2. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate care se adresează exclusiv comunităţilor marginalizate (non-rome), localizate în orice unitate administrativ-teritorială (comună, oraş, municipiu). În acest mod, proiectele care urmează să fie finanţate în cadrul Obiectivului specific 4.2. sunt menite să contribuie şi la implementarea Pachetului Anti-Sărăcie, promovat de Guvernul României. Procedura de selecţie se desfăşoară în conformitate cu prevederile:

– O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;

– H.G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;

– OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;

–    METODOLOGIA DE SELECŢIE A PARTENERILOR în vederea depunerii unor cereri de finanţare pentru proiecte implementate în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 -2020

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru viitorul proiect, precum si Criteriile de eligibilitate sunt specificate în Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale POCU 2014 – 2020 şi în Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice – „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunităţile marginalizate”, POCU 2014-2020 publicate pe pagina Ministerului Fondurilor Europene, respectiv: www.fonduri-ue.ro.

 

NOTĂ: Neîndeplinirea acestor cerinţe şi a criteriilor de eligibilitate determină respingerea oricărei candidaturi.

 

 1. Obiectivul specific al apelului de proiecte

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate

 

 1. 2. Obiectivul general al proiectului

Îmbunătăţirea calităţii vieţii a locuitorilor din comunităţile marginalizate din oraşul Aninoasa – zona „Vale în Sus”

 1. 3. Scopul cererii de finanţare:

Obţinerea finanţării nerambursabile în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii a locuitorilor din zona „Vale în Sus” – Aninoasa

 1. Principalele activităţi ale proiectului sunt:
  Activitatea 1 : Intervenţii in domeniul educaţiei
  Activitatea 2:   Intervenţii in domeniul ocupării forţei de munca

Activitatea 3: Intervenţii in domeniul dezvoltării / furnizării de servicii sociale medicale / medico-sociale

Activitatea 4 : Intervenţii in domeniul îmbunătăţirii condiţiilor de locuit ( inclusiv reabilitarea locuinţelor şi/sau legalizarea asigurării de utilităţi)

Activitatea 5: Intervenţii in domeniul acordării de asistenta juridica pentru reglementari acte – acolo unde este cazul

Activitatea 6: Acţiuni de implicare activă şi voluntariat al membrilor comunităţii în soluţionarea problemelor cu care se confruntă comunitatea/ Acţiuni de facilitare şi mediere pentru identificarea şi consolidarea de parteneriate

Detaliile privind activităţile cadru şi acţiunile aferente acestora, care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat se găsesc în Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice Dezvoltare Locală Integrată în comunităţile marginalizate”, POCU 2014-2020

 

 1. 5. Activităţile în care va/vor fi implicat/implicaţi partenerul/partenerii:

Conform Notei justificative elaborată de candidaţi (Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale) care va conţine o analiză a valorii adăugate a parteneriatului în ceea ce priveşte utilizarea eficientă a fondurilor precum şi rolul partenerului în implementarea proiectului.

Referitor la activităţile prevăzute in cadrul proiectului partenerii se vor implica in aceste activităţi in funcţie de specificul fiecăruia astfel:

Activitatea 1 : Intervenţii in domeniul educaţiei
Activitatea 2:   Intervenţii in domeniul ocupării forţei de munca

Activitatea 3: Intervenţii in domeniul dezvoltării / furnizării de servicii sociale medicale / medico-sociale

Activitatea 4 : Intervenţii in domeniul îmbunătăţirii condiţiilor de locuit ( inclusiv reabilitarea locuinţelor şi/sau legalizarea asigurării de utilităţi)

Activitatea 5: Intervenţii in domeniul acordării de asistenta juridica pentru reglementari acte – acolo unde este cazul

Activitatea 6: Acţiuni de implicare activă şi voluntariat al membrilor comunităţii în soluţionarea problemelor cu care se confruntă comunitatea/ Acţiuni de facilitare şi mediere pentru identificarea şi consolidarea de parteneriate

 

 1. Valoarea proiectului

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu poate depăşi echivalentul în lei a maxim 6 mil euro, calculat la cursul Inforeuro aferent lunii mai 2016. Detaliile privind Cofinanţarea proiectului sunt specificate în Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 ) în comunităţile marginalizate”, POCU 2014-2020. Bugetul estimativ al proiectului este de 4.000.000 euro (se va definitiva ulterior valoarea cererii de cu partenerii din proiect in funcţie de activităţi) finanţare impreună

 

 1. Criteriile de selecţie a partenerului/partenerilor şi grila de evaluare (inclusiv punctajul stabilit
  pentru fiecare criteriu în parte)

Selectarea partenerilor se va face pe baza următoarelor documente pe care candidaţii le vor depune la sediul Primăriei Oraşului Aninoasa:

 • Scrisoarea de intenţie (Anexa 1)
 • Fişa partenerului (Anexa 2)

Cele 2 documente trebuie să respecte modelul publicat, iar rubricile Fişei partenerului să fie integral completate.

In Scrisoarea de intenţie şi în Fişa partenerului candidaţii vor menţiona cel puţin o activitate cadru a proiectului pentru care dispun de resursele materiale şi umane necesare şi vor furniza o scurtă descriere a acţiunilor propuse în cadrul acestei activităţi cu prezentarea aspectelor considerate esenţiale pentru obţinerea rezultatelor aşteptate şi atingerea obiectivelor şi a contribuţiei în parteneriat: plus valoarea adusă proiectului (cf. Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunităţile marginalizate”, POCU 2014-2020.

Candidaţii vor prezenta şi documente prin care să facă dovada veridicităţii celor declarate pe proprie răspundere în Scrisoarea de intenţie şi Fişa partenerului, după cum urmează:

 1. Statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că are în obiectul de activitate
  prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementării proiectului, conform cu
  temele şi activităţile la care doreşte să fie partener
 2. Contract de finanţare, acord de parteneriat, dovadă experienţă de cel puţin 6 luni în domeniul
  activităţilor proiectului, după caz, pentru a proba că a implementat/implementează, este/a fost
  implicat în calitate de partener sau beneficiar, în proiecte finanţate din Fonduri Europene.
 3. Situaţiile financiar -contabile (balanţă, bilanţ contabil) pe ultimii 3 ani din care să rezulte veniturile
  pentru a proba că are capacitatea financiară de realizare a activităţilor din proiect.

Aceste documente se prezintă în copie, semnate, ştampilate şi certificate conform cu originalul de către reprezentantul legal

 1. Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal (semnată şi ştampilată de către acesta) că
  respectă Regulile generale privind partenerii în cadrul cererilor de finanţare nerambursabilă prin
  POCU menţionate la punctul 2.1.1. (b) din Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale;
 2. Declaraţie pe propria răspundere (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal) prin care îşi
  asumă să depună toate diligentele pentru a asigura resursele financiare şi umane necesare pe toată
  durata de implementare a proiectului şi susţinerea cofinanţării;
 3. Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor locale;
 4. Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi
  contribuţiilor de asigurări sociale la bugetul consolidat (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală –
  Direcţia Generală a Finanţelor Publice), din care să rezulte că reiasă ca nu are datorii scadente către Bugetul general consolidat, în luna anterioară celei în care este prevăzut termenul limită a candidaturilor.
 5. Nota justificativă (conform Ghidului Solicitantului – Condiţii Generale) care va fi însoţită de:

Fisele de post si CV-urile în format Europass ale persoanelor propuse ca personal implicat in proiect. Fiecare CV trebuie să specifice poziţia pentru care persoana este propusa în proiect şi trebuie să fie datat şi semnat de către aceasta; Lista resurselor materiale deţinute de candidat şi propuse pentru utilizare în cadrul proiectului (ex.: materiale, echipamente, vehicule, spaţii disponibile pentru desfăşurarea activităţilor proiectului).

Aceste documente se prezintă în original

Candidaţii vor depune la Secretariatul Primăriei Oraşului Aninoasa, Str. Libertăţii, nr.85, documentaţia solicitată, până la data de 6 iulie 2016, ora 10°°.

Toate documentele solicitate vor fi prezentate în limba română şi vor fi depuse în forma precizată şi în termenul solicitat, asumate de reprezentantul legal (semnătură şi ştampilă), după caz.

Pe baza documentaţiei depuse de candidaţi, Comisia de selectare a ofertelor de parteneriat va verifica calificarea candidaţilor conform Anexei 3.

Condiţie de eligibilitate pentru parteneri conform cu Ghidul Solicitantului

In cazul actorilor cu expertiză relevantă pentru acţiunile selectate, este obligatorie respectarea următoarelor condiţii, funcţie de activitatea pe care o vor desfăşura în cadrul proiectului:

❖    Domeniul ocuparea forţei de muncă

o furnizorii de formare profesională şi centrele de evaluare a competenţelor dobândite în sistem non-formal şi informal trebuie să fie autorizaţi conform legii

o furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă trebuie să fie acreditaţi în condiţiile legii

o agenţiile de muncă temporară nu sunt eligibile pentru a solicita finanţare în cadrul prezentelor apeluri de proiecte[1];

❖    Domeniul social

o   furnizorii de servicii sociale să fie autorizaţi conform legii

❖    Domeniul medical

o   furnizorii de servicii medicale/socio-medicale să fie autorizaţi conform legii

❖    Domeniul educaţie

o Pentru propunerile de proiecte care vizează activitatea 1 – servicii educaţionale este obligatorie participarea în proiect, a unei instituţii publice de învăţământ acreditate din reţeaua naţională (ISCED 0-2) din judeţul de unde se află comunitatea marginalizată.

 

Orice candidatură care nu respectă aceste cerinţe va fi automat respinsă.

 

Evaluarea candidaţilor:

Candidaţii declaraţi admişi vor trece în etapa de evaluare, etapă în care se va folosi Grila de evaluare (Anexa 4). Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi declaraţi admişi candidaţii care întrunesc un punctaj egal cu sau mai mare de 65 de puncte. Vor fi declaraţi respinşi candidaţii care întrunesc mai puţin 65 de puncte.

 1. Depunerea documentelor

Organizaţiile interesate să participe la selecţie vor depune documentele solicitate, în plic închis cu menţiunea: “Pentru selecţia de partener POCU AP 4/PI 9.ii/OS 4.2″, la Secretariatul Primăriei Oraşului Aninoasa, Str. Libertăţii nr. 85.

 

 1. Rezultatul procedurii

Rezultatul procedurii de selecţie se va publica pe site-ul primăriei printr-un anunţ (în termen de 3 zile lucrătoare de la termenul limită pentru depunerea dosarelor), care va conţine informaţiile cuprinse în anunţul de selecţie şi informaţii privind candidaţii/ofertanţii participanţi la procedură admişi şi respinşi şi punctajul obţinut de fiecare dintre aceştia, iar partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în Fişa partenerului.

 

 1. Soluţionarea contestaţiilor

Ofertanţii care nu au fost selectaţi de Primăria Oraşului Aninoasa ca parteneri în vederea aplicării cererii de finanţare pentru proiectul care face obiectul Anunţului de selecţie pot depune, în termen de 1 zi lucrătoare de la data publicării listei pe site-ul primăriei, contestaţii care se soluţionează de comisia de contestaţii în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.

 

 1. 11. Informaţii suplimentare

Informaţii suplimentare privind procedura de selecţie pot fi obţinute la tel. 0254/512108, e-mail: primariaaninoasa@yahoo.com

 

Calendarul procedurii de selecţie:

 

Depunere documentaţie 6 iulie 2016 – termen limită
Evaluare documentaţie 7-8 iulie 2016
Anunţ candidaţi admişi 11 iulie 2016
Depunere contestaţii 12 iulie 2016 – termen limită
Soluţionare contestaţii 14 iulie 2016
Afişare rezultat final 15 iulie 2016

Anexe:

Anexa 1 – model Scrisoare de intenţie

Anexa 2 – model Fisa partener *

Anexa 3 Acreditări/autorizări in conformitate cu prevederile obligatorii din Ghidul Solicitantului

 • copie in conformitate cu originalul

Anexa 4 – Grilă de evaluare etapa de calificare a ofertanţilor

Anexa 5- Grila evaluare si selectare a ofertanţilor

Notă

* Un partener nu poate încheia mai mult de două parteneriate în cadrul unui apel de proiecte

ANEXELE SE POT DESCARCA DE LA ACEST LINK.

 

 

PRIMAR

JR. DUNCA NICOLAE

_____________________________________________________________________________________

METODOLOGIE PRIVIND SELECŢIA PARTENERILOR, ENTITĂŢI PRIVATE, PENTRU PROIECTELE FINANŢATE DIN FONDURI STRUCTURALE NERAMBURSABILE

 

Art.l. Obiectiv şi cadru general aplicabil

 • Primăria Oraşului Aninoasa organizează selecţia partenerilor, entităţi private, pentru participarea la proiecte finanţate in cadrul Programului Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Prioritatea de investiţii 4.2 Reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate
 • In conformitate cu dispoziţiile art. (23) şi (24) din OUG 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile articolului 31, alin. (5) şi (6) din Ordinul MFP nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 64/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Selecţia partenerilor privaţi se face în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu cele ale prezentei metodologii. Nu fac obiectul prezentei metodologii universităţile şi nici organizaţiile neguvernamentale internaţionale specializate în domeniul educaţional.
 • In aplicarea metodologiei de selecţie a partenerilor, entităţi private, se vor respecta şi prevederile cuprinse în Ghidul Solicitantului (criterii de eligibilitate, criterii de selecţie etc), aplicabile fiecărui proiect în parte.
 • Selectarea ca partener într-un proiect care se va depune spre finanţare nu generează obligaţii în sarcina Primăriei Oraşului Uricani sau a celor selectaţi, decât în măsura în care proiectul a fost contractat şi doar pentru elementele convenite în acordul de parteneriat.

 

Art.2. Etapele de desfăşurare a selecţiei dosarelor depuse

 • O entitate privată trebuie să depună câte un dosar de candidatură, pentru fiecare proiect la care doreşte să fie partener.
 • In vederea selecţiei unui partener vor fi parcurse următoarele etape:

 

 • înscrierea participanţilor/candidaţilor
 • Evaluarea dosarelor individuale de participare.
 • Anunţarea şi publicarea rezultatelor
 • Soluţionarea contestaţiilor

 

Art.3. Depunerea dosarelor de candidatură

 • Anunţul de selecţie va fi difuzat prin intermediul afişării acestuia pe pagina oficială de wcb a instituţiei, respectiv orasulaninoasa.ro.
 • Anunţul de selecţie va cuprinde:

 

 • data limită de depunere a dosarelor de candidatură;
 • axa de intervenţie în care se va depune proiectul;
 • tema proiectului;
 • obiectivele generale,
 • principalele activităţi preconizate;
 • principalele activităţi in care va fi implicat partenerul de proiect;
 • criteriile de selecţie a partenerilor entităţi private.

3.3.   Depunerea dosarelor se face la Secretariatul Primăriei Oraşului Aninoasa, str. Libertatii, nr.85

Art.4. Conţinutul dosarului de participare

4.1.   Documente de funcţionare a entităţii:

 • Statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea acelor activităţi solicitate şi cuprinse în anunţul de selecţie;
 • Certificatul de înregistrare fiscală.
 • Situaţiile financiare aferente exerciţiilor financiare din ultimii trei ani;
 • Declaraţie pe proprie răspundere privind numărul mediu de angajaţi.

4.2.   Documente specifice:

 • Declaraţie de eligibilitate, conform Anexei 3 la Ghidul Solicitantului. Condiţii generale (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal);
 • declaraţie pe propria răspundere (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal) prin care îşi asumă angajamentul de a asigura resursele financiare şi umane necesare în implementarea proiectului, pe toată durata de implementare a proiectului;
 • Scrisoare de intenţie (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal);

(4)     Documente relevante, care să ateste capacitatea entităţii private de a implementa
activităţile din proiect pentru care va fi selectată;

(5)   CV-urile Europass în limba română ale personalului propus de entitatea privată pentru a fi
implicat în activităţile proiectului;

4.3.   Comisia de evaluare poate solicita şi alte documente justificative relevante.

 

Art. 5. Componenţa comisiei de evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor

 • Comisia de evaluare şi comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie în baza prezentei metodologii, cu scopul exclusiv de a analiza şi evalua dosarele de participare, respectiv contestaţiile, primite din partea potenţialilor parteneri, entităţi private.
 • Comisia de evaluare are următoarea componenţă:

 

 • un preşedinte;
 • 2 membri;
 • un secretar.

5.3.  Atribuţiile Comisiei de evaluare sunt:

 • asigură procesul de evaluare a dosarelor de participare depuse de potenţialii parteneri, entităţi private;
 • analizează conformitatea dosarelor individuale de participare;
 • evaluează calitativ conţinutul dosarelor individuale de participare;
 • întocmeşte procesul verbal al concursului de selecţie a dosarelor individuale de participare
 • comunică participanţilor rezultatele finale ale evaluării dosarelor individuale.

5.4 Constituirea şi componenţa Comisiei de soluţionare a contestaţiilor:

(1). Comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie în baza prezentei metodologii, cu scopul exclusiv de a analiza şi evalua contestaţiile primite din partea potenţialilor parteneri, entităţi private, ca urmare a comunicării rezultatelor finale ale evaluării dosarelor individuale.

(2). Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarea componenţă:

 • un preşedinte;
 • 2 membri;
 • un secretar.

 

Art.6. Evaluarea dosarelor

 • Depunerea dosarelor după termenul limită anunţat, sau lipsa unor elemente din dosar, conduc la respingerea entităţii private respective.
 • Dosarele se analizează atât din punct de vedere al eligibilităţii entităţii private, cât şi din punct de vedere al calităţii candidaturii.

6.3. Pe baza punctajelor acordate de către comisia de evaluare, entitatea privată va fi declarată admisă sau respinsă, ca partener.

 

Art.7. Anunţarea şi publicarea rezultatelor

Anunţarea rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie a dosarelor individuale de participare se face în termen de 3 zile lucrătoare de la data finală de depunere a dosarelor, prin publicarea acestora pe site-ul Primăriei Oraşului Uricani, fiind disponibile şi la avizierul instituţiei.

Art.8. Soluţionarea contestaţiilor

8.1 In situaţia în care, ca urmare a desfăşurării procesului de selecţie, participanţii nu sunt mulţumiţi de rezultatul comunicat de Comisia de evaluare, aceştia pot formula contestaţii, în termen de 1 zi lucrătoare de la data comunicării rezultatului procesului de evaluare şi selecţie.

 • Contestaţiile depuse vor fi soluţionate cu celeritate, în termen de 2 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.
 • Rezultatele definitive după analizarea contestaţiilor vor fi publicate pe site-ul instituţiei şi prin afişarea la avizierul instituţiei în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data soluţionării acestora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Conform Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Capitolul VII „Munca prin agent de muncă temporară” (art. 88 – 102), respectiv Hotărârii de Guvern nr. 1256/2011 privind condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară.