Arhive categorie: Anunturi

Anunț. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare, atribuire şi eliberare a autorizaţiilor de transport în regim de taxi şi a autorizaţiilor de taxi în oraşul Aninoasa

ANUNŢ
          Unitatea Administrativ Teritorială a oraşului Aninoasa, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată cu modificările şi completările ulterioare, propune:
                                                                                                                                                                                         
          Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare, atribuire şi eliberare a autorizaţiilor de transport în regim de taxi şi a autorizaţiilor de taxi în oraşul Aninoasa
 
Dezbaterea publică va avea loc în data de  13 .03.2019 ora 10:00 la sediul Punctului de Acces Public la Informatie PAPI Aninoasa.
Proiectul de hotărâre însoţit de anexele aferente va fi afişat la sediul Primăriei oraşului Aninoasa, str. Libertăţii, nr. 85 şi pe pagina de internet www.orasulaninoasa.ro.
 
Recomandările/ contestaţiile pe marginea proiectelor de hotărâre se primesc la registratura Primăriei oraşului Aninoasa până la data de  12.03.2019 ora 12.00.
La şedinţa publică care  va avea loc la sediul Punctului de Acces Public la Informatie PAPI Aninoasa pentru dezbaterea publică a proiectelor de acte normative sunt invitaţi să participe toţi cei interesaţi.

Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale în oraşul Aninoasa pe anul 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 74/25.10.2018

 

ROMÂNIA                                                                       PROIECT

PRIMARUL ORAŞULUI ANINOASA                                AVIZAT SECRETAR

JUDEŢUL HUNEDOARA                                 JR. GHEORGHE SIMION NELU

 

 

HOTĂRÂREA NR.        /2018

Privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale în oraşul Aninoasa pe anul 2019

 

Consiliul local al oraşului Aninoasa, jud.Hunedoara

Ţinând cont de faptul că a fost îndeplinită procedura prevăzută de art.1, art.4, art.7 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,

Având în vedere prevederile art.453 şi următoarele din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ;

În temeiul prevederilor art. 36, alin 2, lit. ,,b”, alin.4 lit.,, c”, ale art.45, alin.(2), lit. ,,c” şi art.115 alin.1 lit.b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1. Impozitele şi taxele locale stabilite în conformitate cu prevederile legale, prin prezenta hotărâre constituie integral venituri proprii la bugetul local al oraşului Aninoasa, pentru anul fiscal 2019.

Art.2. Impozitele şi taxele locale stabilite prin prezenta hotărâre sunt datorate de persoanele fizice şi juridice, prevăzute în titlul IX din Codul Fiscal, precum şi în normele metodologice de aplicare, în calitatea lor de contribuabil, între limitele şi în condiţiile legii.

 1. Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri

Art.3. Impozitul pe clădiri este anual şi se datorează de către contribuabili pentru clădirile aflate în proprietatea lor, situate pe teritoriul administrativ teritorial al oraşului Aninoasa, indiferent de destinaţia acesteia.

Clădire este orice construcţie situată deasupra solului şi/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinţa sa, şi care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalaţii, echipamente şi altele asemenea, iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereţii şi acoperişul, indiferent de materialele din care sunt construite. Încăperea reprezintă spaţiul din interiorul unei clădiri.

Clădiri-anexă sunt clădiri situate în afara clădirii de locuit, precum: bucătării, grajduri, pivniţe, cămări, pătule, magazii, depozite, garaje şi altele asemenea.
Clădire cu destinaţie mixtă este clădirea folosită atât în scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial.

Clădire nerezidenţială este orice clădire care nu este rezidenţială.
Clădire rezidenţială este construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii.

Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.

Impozitul pe clădiri, precum şi taxa pe clădiri se datorează către bugetul local al oraşului Aninoasa pentru clădirile amplasate pe teritoriul oraşului Aninoasa.
În cazul clădirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă ce se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se stabileşte proporţional cu numărul de luni pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. Pentru fracţiunile mai mici de o lună, taxa se calculează proporţional cu numărul de zile din luna respectivă.

În cazul clădirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă ce se referă la perioade mai mici de o lună, taxa pe clădiri se datorează proporţional cu numărul de zile sau de ore prevăzute în contract.

Pe perioada în care pentru o clădire se plăteşte taxa pe clădiri, nu se datorează impozitul pe clădiri.

În cazul în care pentru o clădire proprietate publică sau privată a statului ori a unităţii administrativ-teritoriale se datorează impozit pe clădiri, iar în cursul unui an apar situaţii care determină datorarea taxei pe clădiri, diferenţa de impozit pentru perioada pe care se datorează taxa pe clădiri se compensează sau se restituie contribuabilului în anul fiscal următor.

În cazul în care o clădire se află în proprietatea comună a două sau mai multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai clădirii datorează impozitul pentru spaţiile situate în partea din clădire aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru clădirea respectivă.

Impozitul pe clădiri datorat de persoane fizice

Art.4. – Impozitul pe clădiri rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

(1) Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1 % asupra valorii impozabile a clădirii.

2) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp., prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul prevăzut în anexa nr.1 valoarea impozabilă cea mai mare corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare.

(4) Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansardă, exceptând suprafeţele podurilor neutilizate ca locuinţă, ale scărilor şi teraselor neacoperite.

(5) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4.

(6) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform alin. (2) – (5) cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(7) În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficientul de corecţie prevăzut la alin. (6) se reduce cu 0,10.

(8) Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1) – (7) se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:
– cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;

– cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;

– cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.

(9) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte lucrări de intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, creşterea performanţei energetice şi a calităţii arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii. Anul terminării se actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor.

Art.5. Impozitul pe clădiri nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

(1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2 % asupra valorii care poate fi:

 1. a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă depus la organul fiscal până la primul termen de plată din anul de referinţă;
 2. b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
 3. c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.

(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

(3) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 4.

Art.6. Impozitul pe clădiri cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice

(1) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 4 cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform art. 5.

(2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 4.

(3) Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli:

 1. a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 4;
 2. b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor art. 5.

Art.7. Impozitul / taxa pe clădiri datorat de persoane juridice

(1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2 % asupra valorii impozabile a clădirii.

(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3 % asupra valorii impozabile a clădirii.

(3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

(4) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform alin. (2) sau (3).

(5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi:
a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;
b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;

 1. d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;
  e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
  f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.

(6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării.

(7) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului.

(8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.

(9) În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită conform alin. (1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.

Art.8. Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
Declararea, dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor se face astfel:

(1) Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

(2) În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

(3) Pentru clădirile nou-construite, data dobândirii clădirii se consideră după cum urmează:

 1. a) pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, data întocmirii procesului-verbal de recepţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data terminării efective a lucrărilor;
 2. b) pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizaţia de construire, data din aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepţie în termenul prevăzut de lege;
 3. c) pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii autorizaţiei, în condiţiile legii, la data expirării acestui termen şi numai pentru suprafaţa construită desfăşurată care are elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speţă pereţi şi acoperiş. Procesul-verbal de recepţie se întocmeşte la data expirării termenului prevăzut în autorizaţia de construire, consemnându-se stadiul lucrărilor, precum şi suprafaţa construită desfăşurată în raport cu care se stabileşte impozitul pe clădiri.

(4) Declararea clădirilor în vederea impunerii şi înscrierea acestora în evidenţele autorităţilor administraţiei publice locale reprezintă o obligaţie legală a contribuabililor care deţin în proprietate aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizaţie de construire.

(5) În cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.

(6) În cazul extinderii, îmbunătăţirii, desfiinţării parţiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, inclusiv schimbarea integrală sau parţială a folosinţei, care determină creşterea sau diminuarea valorii impozabile a clădirii cu mai mult de 25%, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data modificării respective, şi datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

(7) În cazul desfiinţării unei clădiri, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data demolării sau distrugerii şi încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, inclusiv în cazul clădirilor pentru care nu s-a eliberat autorizaţie de desfiinţare.

(8) Dacă încadrarea clădirii în funcţie de rangul localităţii şi zonă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe clădiri, impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

(9) În cazul clădirilor la care se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafeţele care corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări de cadastru. Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, în registrul agricol, precum şi în cartea funciară, iar impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se înregistrează la organul fiscal local lucrarea de cadastru, ca anexă la declaraţia fiscală.

(10) În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:

 1. a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat contractul;
 2. b) în cazul încetării contractului de leasing, impozitul pe clădiri se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;
 3. c) atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoţită de o copie a acestor documente.

(11) În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unui contract de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai mari de o lună, titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia depunerii unei declaraţii la organul fiscal local până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractului.

(12) În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractelor, la care anexează o situaţie centralizatoare a acestor contracte.

(13) În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe clădiri datorate, persoana care datorează taxa pe clădiri are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situaţia respectivă.

(14) Declararea clădirilor în scop fiscal nu este condiţionată de înregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară.

(15) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe clădiri.

Art.9. (1) Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în doua rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

(2) Pentru plata cu anticipaţie, până la data de 31 martie inclusiv, a impozitului pe clădiri datorat pentru întreg anul în curs, contribuabilii persoane fizice şi juridice beneficiază de o bonificaţie de 10%.

(3) Impozitul pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la data de 31 martie inclusiv.

(4) În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) şi (3) se referă la impozitul pe clădiri cumulat.

(5) În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosinţă.

(6) În cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana juridică de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă colectează taxa pe clădiri de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă şi o varsă lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.

Art.10  Scutiri

(1) Nu se datorează impozit / taxă pe clădiri pentru clădirile prezentate în Anexa nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Pentru clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare, sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social, impozitul pe clădirea de domiciliu se reduce cu 50%.

(3) Clădirile folosite pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale si întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale se scutesc 100%.

(4) Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, se aplică, începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care deţin documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior şi care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la data de 31 martie, inclusiv.

(5) Regulamentul de aplicare al reducerilor/scutirilor este prezentat în anexa 9.

 

 

 1. Impozitul/taxa pe teren

Art.11. (1) Orice persoană care are în proprietate teren situat pe raza oraşului Aninoasa datorează pentru acesta un impozit anual, exceptând cazurile în care legea prevede altfel.

(2) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a oraşului Aninoasa, aflate pe raza oraşului Aninoasa, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, în condiţii similare impozitului pe teren.

(3) Impozitul prevăzut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe teren, precum şi taxa pe teren prevăzută la alin. (2) se datorează către bugetul local al oraşului Aninoasa.

(4) Taxa pe teren se plăteşte proporţional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesionare, închiriere, administrare ori folosinţă.

(5) Pe perioada în care pentru un teren se plăteşte taxa pe teren, nu se datorează impozitul pe teren.

(6) În cazul terenului care este deţinut în comun de două sau mai multe persoane, fiecare proprietar datorează impozit pentru partea din teren aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru terenul respectiv.

Art.12(1) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul din anexa nr. 2A care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul din anexa nr. 2A, iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător rangului localităţii. Pentru oraşul Aninoasa coeficientul de corecţie este 3.

(3) Ca excepţie de la prevederile alin. (1) – (2), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform tabelului din anexa nr. 2A numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

 1. a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
 2. b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).

(4) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul din anexa nr. 2B la prezenta hotărâre, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător, care în cazul Oraşului Aninoasa este 2.

(5) Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot face numai pe bază de documente, anexate la declaraţia făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei

Art.13 (1) Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

(2) Declararea şi datorarea impozitului şi a taxei pe teren se face astfel:

 1. a) Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
 2. b) În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, şi datorează impozit pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
 3. c) În cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul este datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.
 4. d) Dacă încadrarea terenului în funcţie de rangul localităţii şi zonă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe teren, impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
 5. e) În cazul modificării categoriei de folosinţă a terenului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data modificării folosinţei, şi datorează impozitul pe teren conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
 6. f) În cazul terenurilor la care se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafeţele care corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări de cadastru. Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, în registrul agricol, precum şi în cartea funciară, iar impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se înregistrează la organul fiscal local lucrarea respectivă, ca anexă la declaraţia fiscală.
 7. g) În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:

–  impozitul pe teren se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat contractul;

– în cazul în care contractul de leasing financiar încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe teren se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care terenul a fost predat locatorului prin încheierea procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;

– atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoţită de o copie a acestor documente.

 1. h) În cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unui contract de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai mari de o lună, titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia depunerii unei declaraţii la organul fiscal local până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractului.
 2. i) În cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractelor, la care anexează o situaţie centralizatoare a acestor contracte.
 3. j) În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe teren datorate, persoana care datorează taxa pe teren are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situaţia respectivă.
 4. k) Declararea terenurilor în scop fiscal nu este condiţionată de înregistrarea acestor terenuri la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară.
 5. l) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe teren.

Art.14. (1) Impozitul pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabilii persoane fizice şi juridice, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%.

(3) Impozitul pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la 31 martie.

(4) În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) şi (3) se referă la impozitul pe teren cumulat.

(5) Taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.

Art.15 (1) Nu se datorează impozit / taxă pe teren pentru terenurile prevăzute în anexa nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2) Persoanele, proprietare de teren, ale căror venituri lunare, se situează sub salariul minim brut pe ţară, ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social beneficiază de o reducere cu 50 % a impozitului/taxei pe teren. Regulamentul de aplicare a acestei reduceri este prezentat în anexa 9.

(3) Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe teren, se aplică, începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care deţin documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior şi care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la data de 31 martie, inclusiv.

 1. Impozitul asupra mijloacelor de transport

Art.16 (1) Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu excepţia cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel.

(2) Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este înmatriculat sau înregistrat în România.

(3) Impozitul pe mijloacele de transport se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde persoana îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz.

(4) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar.

Art.17 (1) Impozitul asupra mijloacelor de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport şi de capacitatea cilindrică a acestora sau de tipul mijloacelor de transport, număr de axe, masa totală maximă autorizată şi tipul de suspensie, conform prevederilor art. 470 din Legea nr. 227 / 2015 privind Codul Fiscal, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200  sau fractiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul prezentat în Anexa nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pct. 1 sau în conformitate cu suma din tabelele prezentate la pct. 2-5 din aceeaşi anexă.

(2) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50 %.

(3) În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.

(4) Capacitatea cilindrică sau masa totală maxima autorizată a unui mijloc de transport se stabileşte prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziţie sau alt document similar.

(5) Declararea şi datorarea impozitului pe mijloacele de transport se face astfel:

 1. a) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
 2. b) În cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării mijlocului de transport.
 3. c) În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, şi datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării acestuia în România.
 4. d) În cazul radierii din circulaţie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competenţă îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, şi încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
 5. e) În cazul oricărei situaţii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenită, şi datorează impozitul pe mijloacele de transport stabilit în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
 6. f) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:

–  impozitul pe mijloacele de transport se datorează de locatar începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii contractului de leasing financiar, până la sfârşitul anului în cursul căruia încetează contractul de leasing financiar;

–  locatarul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competenţă se înregistrează mijlocul de transport, în termen de 30 de zile de la data procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatarului, însoţită de o copie a acestor documente;

–  la încetarea contractului de leasing, atât locatarul, cât şi locatorul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la consiliul local competent, în termen de 30 de zile de la data încheierii procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului, însoţită de o copie a acestor documente.

 1. g) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport.

(6) Mijloacele de transport pentru care nu se datorează impozit pe mijloacele de transport sunt prevăzute în anexa nr. 7 care face parte integrantă din prezenta hotârâre.

(6) Scutirile sau reducerile de la plata impozitului pe mijloacele de transport se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care deţin documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior şi care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la data de 31 martie, inclusiv.

Art.18.

(1) Impozitul asupra mijlocului de transport se plăteşte anual în două rate egale până la data de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

(2)Pentru plata cu anticipaţie a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorat pentru întregul an, până la data de 31 martie, contribuabilii persoane fizice beneficiază de o bonificaţie de 10%.

(3) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat bugetului local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la 31 martie inclusiv. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al oraşului Aninoasa, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.

 1. Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor

Art. 19.Orice persoană care trebuie să obţină un certificat, un aviz sau o autorizaţie menţionată în prezentul capitol trebuie să plătească o taxă la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizaţia necesară.

Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a altor avize şi autorizaţii se stabileşte astfel:

(1)Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egală cu suma stabilită conform tabelului următor:

 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism -lei-
a) până la 150 m2, inclusiv 6
b) între 151 şi 250 m2, inclusiv 7
c) între 251 şi 500 m2, inclusiv 8
d) între 501 şi 750 m2, inclusiv 10
e) între 751 şi 1.000 m2, inclusiv 12
f) peste 1.000 m2 14 +0,01 lei/mp., pentru fiecare mp. caredepăşeşte 1000 mp.

 

(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din taxa stabilită conform alin. (1).

(3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului este de 15 lei.

(5) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.

(6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la alin. (5) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente.

(7) Pentru taxele prevăzute la alin. (5) şi (6) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie se aplică următoarele reguli:

 1. a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care solicită avizul şi se plăteşte înainte de emiterea avizului;
 2. b) pentru taxa prevăzută la alin. (5), valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art. 4;
 3. c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale;
 4. d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie;
 5. e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale a comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice diferenţă de taxă datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice diferenţă de taxă care trebuie rambursată de autoritatea administraţiei publice locale.

(8) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

(9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate.

(10) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecţiune şi explorare şi se calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări cu suma de 15 lei.

(11) În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi prospectare, contribuabilii au obligaţia să declare suprafaţa efectiv afectată de foraje sau excavări, iar în cazul în care aceasta diferă de cea pentru care a fost emisă anterior o autorizaţie, taxa aferentă se regularizează astfel încât să reflecte suprafaţa efectiv afectată.

(12) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.

(13) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.

(14) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice este de 8 lei / mp de suprafaţă ocupată de construcţie.

(15) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu este de 13 lei pentru fiecare racord.

(16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă este în sumă de 9 lei.

 

Art.20. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi

(1) Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol este de:
80 lei.

(2) Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561 – Restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 – Alte activităţi recreative şi distractive potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, datorează bugetului local al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în a cărui rază administrativ-teritorială se desfăşoară activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, în sumă de:

 1. A) 500 lei pentru o suprafaţă de 500 mp.inclusiv
 2. B) 1500 lei pentru o suprafaţă de peste 500 mp.

(3) Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în cazul în care comerciantul îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, se emite de către primarul în a cărui rază de competenţă se află amplasată unitatea sau standul de comercializare.

 

Art. 21 (1) Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor următoarele:

 1. a) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt veterani de război, văduve de război sau văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război;
 2. b) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. c) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lăcaşuri de cult sau construcţii-anexă;
 4. d) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului;
 5. e) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lucrările de interes public naţional, judeţean sau local;
 6. f) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie publică;
 7. g) autorizaţiile de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare, conform legii;
 8. h) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie sau o unitate care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului;
 9. i) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o fundaţie înfiinţată prin testament, constituită conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
 10. j) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o organizaţie care are ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;
 11. k) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, în cazul unei calamităţi naturale.

(2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor pentru:

 1. a) lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau parţial, aceste lucrări pe cheltuială proprie;
 2. b) lucrări destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările ulterioare, finanţate de proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor istorice, în concordanţă cu reglementările cuprinse în documentaţiile de urbanism întocmite potrivit legii;
 3. c) lucrări executate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) lucrări executate în zone de regenerare urbană, delimitate în condiţiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, lucrări în care se desfăşoară operaţiuni de regenerare urbană coordonate de administraţia locală, în perioada derulării operaţiunilor respective.

Art.22Pentru eliberarea/vizarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi economice se stabileşte o taxă de : 57 lei. Se va respecta regulamentul prevăzut în anexa 13 la prezenta hotărâre de consiliu.

 1. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate

 

Art.23. Beneficiarii serviciilor de reclamă şi publicitate realizate în baza unui contract datorează o taxă de 3%, aplicată asupra valorii serviciilor de reclamă şi publicitate prevăzute în contract.Taxa se plăteşte de către prestatorul de servicii de reclamă şi publicitate, lunar, pe toată durata desfăşurării contractului, până la data de 10 ale lunii următoare datorării taxei.Taxa se datorează de la data intrării în vigoare a contractului.

Art.24. Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se stabileşte în lei / mp sau fractiune de mp, astfel :

a)În cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economic se stabileşte o taxă de : 32 lei / mp / an

b)În cazul oricărui alt panou, afişaj, sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate se stabileşte o taxă de : 23 lei /mp / an

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul de luni sau fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afişează în scop de reclamă şi publicitate.

Persoanele care datorează această taxă au obligaţia să depună o declaraţie la Biroul Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei oraşului Aninoasa în termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afişaj.

Art.25. Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate, datorată aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

Art.26 Scutirile de la plata taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate sunt următoarele:

(1) Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică instituţiilor publice, cu excepţia cazurilor când acestea fac reclamă unor activităţi economice.

(2) Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, nu se aplică unei persoane care închiriază panoul, afişajul sau structura de afişaj unei alte persoane, în acest caz taxa prevăzută la art. 477 fiind plătită de această ultimă persoană.

(3) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se datorează pentru afişele, panourile sau alte mijloace de reclamă şi publicitate amplasate în interiorul clădirilor.

(4) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică pentru panourile de identificare a instalaţiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulaţie, precum şi alte informaţii de utilitate publică şi educaţionale.

(5) Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate pentru afişajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcţia lor, realizării de reclamă şi publicitate.

 1. Impozitul pe spectacole

Art.27. (1) Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă în oraşul Aninoasa are obligaţia de a plăti impozitul pe spectacole.

(2) Impozitul pe spectacole se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia are loc manifestarea artistică, competiţia sportivă sau altă activitate distractivă.

(3) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.

(4) Cota de impozit se determină după cum urmează:

 1. a) în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională, cota de impozit este egală cu 2%;
 2. b) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a), cota de impozit este egală cu 5% .

(5) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezentul articol au obligaţia de:

 1. a) a înregistra biletele de intrare şi/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale care îşi exercită autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul;
 2. b) a anunţa tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul, precum şi în orice alt loc în care se vând bilete de intrare şi/sau abonamente;
 3. c) a preciza tarifele pe biletele de intrare şi/sau abonamente şi de a nu încasa sume care depăşesc tarifele precizate pe biletele de intrare şi/sau abonamente;
 4. d) a emite un bilet de intrare şi/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori;
 5. e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, documentele justificative privind calculul şi plata impozitului pe spectacole;
 6. f) a se conforma oricăror altor cerinţe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidenţa şi inventarul biletelor de intrare şi a abonamentelor, care sunt precizate în normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, contrasemnate de Ministerul Culturii şi Ministerul Tineretului şi Sportului.

(6) Spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole. Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul. Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de a depune o declaraţie la Biroul Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei oraşului Aninoasa, până la data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole.

 

 1. Taxe speciale

Art.28. Taxa P.S.I. –taxă specială pentru finanţarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă datorată de către contribuabilii care au în proprietate clădiri :

 • persoane fizice 3 lei/an/clădire în proprietate
 • persoane juridice 30 lei/an pentru fiecare persoană juridică ce deţine clădiri pe raza oraşului Aninoasa, indiferent de numărul de clădiri. Regulamentul de funcţionare a taxei este stabilit în anexa 10 la prezenta hotărâre de consiliu.

Art. 29 Taxa Specială de salubrizare. Cuantumul şi regulamentul de funcţionare a taxei se stabilesc conform anexei 10 la prezenta hotarâre.

Art. 30. Alte taxe speciale

1.Contravaloarea producerii cărţilor de identitate – 7 lei

 1. Contravaloarea producerii cărţilor de identitate provizorii –1 leu
 2. Taxă pentru eliberarea anexei 24 ( succesiune ) 20 lei
 3. 4. Taxă specială pentru utilizarea capelei din Iscroni-50 lei/eveniment

 

 1. Alte taxe locale

Art. 31 Alte Taxe locale

1.Pentru ocuparea domeniului public cu corturi şi mese cu ocazia unor manifestări organizate de Primărie :

15 lei/zi – pentru o masă

50 lei/zi – pentru un cort sau o rulotă unde se comercializează produse nealimentare

100 lei/zi – pentru un cort sau o rulotă unde se comercializeză produse de alimentaţie public.

 1. Pentru ocuparea terenurilor cu construcţii provizorii autorizate în condiţiile legii, se stabileşte o taxă de : 15 lei/mp/zi. Plata acestei taxe nu îl exonerează pe contribuabil de plata redevenţei sau chiriei, după caz, precum şi de la plata impozitului/taxei pe clădiri şi a impozitului pe teren.
 2. Pentru ocuparea terenurilor cu corturi pentru diferite evenimente de catre formatiuni politice , se stabileşte o taxă de : 0,5 lei/mp/zi
 3. Pentru utilizarea în scopul obţinerii de venit a unor categorii de echipamente se datorează următoarele taxe: 13 lei / zi.

Această taxă se plăteşte corespunzător numărului de zile pentru care contribuabilul declară că utilizează echipamentul deţinut în scopul obţinerii unui venit. Contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale pentru declararea deţinerii unui astfel de echipament şi a perioadei în care acest echipament îl deserveşte pentru obţinerea unui venit. Taxa se achită la data depunerii declaraţiei fiscale. În cazul în care pentru echipamentul respectiv taxa locală se datorează pentru o perioadă mai mare de o lună, taxa se achită lunar, până cel târziu la data de 25 pentru luna următoare.

 1. Pentru folosirea sălilor de şedinţe se stabileşte o taxă după cum urmează:

Pentru manifestări ocazionale la Sala mare a clubului Muncitoresc 20 lei / oră

Pentru manifestări ocazionale la Sala mică a clubului Muncitoresc 10 lei / oră

pentru manifestările ocazionale în sala PAPI 20 lei/ora

 1. Taxă parcare cu copertină 20 lei/lună
 2. 7. Taxă parcare curentă 15 lei/lună
 3. Taxă pentru utilizarea autocamionetei 50 lei/oră
 4. 9. Taxă solicitare divorţ pe cale administrativă 500 lei
 5. Taxă eliberare duplicat certificat de divorţ 30 lei
 6. Taxă copii xerox 50 bani/pagină. Taxa nu va fi plătită pentru fotocopiile necesare în cadrul instituţiei.
 7. Taxa pentru obţinerea avizului de colectare fructe de pădure, ciuperci, melci de pe terenurile de pe raza administrative-teritorială a oraşului Aninoasa pentru societăţi comerciale sau agenţi economici este de 500 lei.
 8. Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliul local-32 lei.

 

Art.32 Începând cu 01.01.2019, se vor aplica amenzi pentru contravenţiile prevăzute in art. 493 din Legea nr. 227 / 2015 privind Codul Fiscal, după cum urmează :

1.Pentru persoane fizice :

a ) Depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute de legislaţie:
70 lei – 279 lei

 1. b) Nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5) şi alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal se sancţionează cu amenda de la 279 lei – 696 lei
 2. c) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole :325 lei – 1578 lei
 3. d) Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 la 2.500 lei.

2.Pentru persoane juridice :

a ) Depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute de legislaţie: 210 lei – 837 lei

 1. b) Nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5) şi alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal se sancţionează cu amenda de la 837 lei – 2088 lei
 2. c) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole :975 lei – 4734 lei

Art.33-Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă în termenul şi condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Art.34-Prezenta se comunică: Instituţiei Prefectului; Primarului oraşului Aninoasa; Tuturor Serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei oraşului Aninoasa; Afişiere şi presă;

Art.35. Prezenta hotărâre se aplică începând cu 01.01.2019.

Aninoasa la,

25.10.2018

PRIMAR,

JR.DUNCA NICOLAE

 

 

 

 

ANEXA 1

LA HCL  Nr.      /2018

 

IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI PENTRU ANUL 2019

 

VALORILE IMPOZABILE

Pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice

 

Tipul clădirii Valoarea impozabilă

-lei/mp-

Cu instalaţii de apă, canalizare şi încălzire(condiţii cumulative) Fără instalaţii de apă, canalizare şi încălzire
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereâi exteriori din cărămidă arsă sau orice alte materialerezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic 1000 600
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic 300 200
C. Clădire –anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic 200 175
D. Clădire anexă cu pereţi exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic 125 75
E. În cazul unui contribuabil care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 75% din suma care s-ar aplica clădirii 75% din suma care s-ar aplica clădirii
F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau mansardă, în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la literele A-D 50% din suma care s-ar aplica clădirii 50% din suma care s-ar aplica clădirii

Preşedinte de şedinţă,                                                  Contrasemnează Secretar,

Jr. Gheorghe Simion Nelu

 

Anexa 2A

La HCL Nr.       /2018

 

 

 

IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN

Impozitul/taxa pe terenurile situate în intravilan

 

 

Impozitul/taxa pe terenurile aflate în intravilan-terenuri cu construcţii

 

Zona din cadrul localităţii cf. HCL nr. 71/2005 Nivelul impozitului/taxei în lei/ha aferent anului fiscal 2019
A 6545
B 4447
C 2113
D 1230

 

 

 

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan-orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii

 

Nr. crt. Zona categoria de folosinţă A B C D
1 Teren arabil 28 21 19 15
2 Păşune 21 19 15 13
3 Fâneaţă 21 19 15 13
4 Vie 46 35 28 19
5 Livadă 53 46 35 28
6 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 28 21 19 15
7 Teren cu ape 15 13 8 0
8 Drumuri şi căi ferate 0 0 0 0
9 Teren neproductiv 0 0 0 0

 

Nivelurile prevăzute în tabelul de mai sus se înmulţesc cu coeficientul de corecţie corespunzător rangului localităţii. Pentru oraşul Aninoasa coeficientul de corecţie este 3.

 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă,                                                  Contrasemnează Secretar,

Jr. Gheorghe Simion Nelu

 

Anexa 2B

la HCL. Nr.        /2018

 

 

 

 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE SITUATE ÎN EXTRAVILAN

 

 

 

Nr. crt. Categoria de folosinţă Impozit(lei)
1 Teren cu construcţii 26
2 Arabil 45
3 Păşune 22
4 Fâneaţă 22
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 50
5.1 Vie până la intrarea pe rod 0
6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.  6.1 50
6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0
7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1 12
7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie 0
8 Teren cu apă, altul decât amenajări piscicole 2
8.1 Teren cu amenajări piscicole 28
9 Drumuri şi căi ferate 0
10 Teren neproductiv 0

 

 

Nivelurile prevăzute în tabelul de mai sus se înmulţesc cu coeficientul de corecţie prevăzut în anexa nr. 3.

 

 

 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă,                                                  Contrasemnează Secretar,

Jr. Gheorghe Simion Nelu

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 3

la HCL nr.       /2018

 

 

COEFICIENŢI DE CORECŢIE

 

 

 

Pentru determinarea valorii impozabile în cadrul oraşului Aninoasa, pe zone conform HCL 71/2005 şi rangul localităţii care este III, se vor aplica următorii coeficienţi de corecţie.

 

 

Zona din cadrul localităţii Coeficientul de corecţie(pentru rangul III)
A 2,30
B 2,20
C 2,10
D 2,00

 

În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente coeficientul de corecţie se reduce cu 0,10.

 

 

 

 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă,                                                  Contrasemnează Secretar,

Jr. Gheorghe Simion Nelu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 4

la HCL nr.        /2018

 

 

 

 

 

IMPOZITUL PE MIJLOCUL DE TRANSPORT

 

 

1) Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

 

Nr. crt. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică Lei/200 sau fracţiune din aceasta
I. Vehicule înmatriculate Lei/200 sau fracţiune din aceasta
1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600  inclusiv 8
2 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1600 9
3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601  si 2000 18
4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001  si 2600 72
5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601  si 3000 144
6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 290
7 Autobuze, autocare, microbuze 24
8 Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv 30
9 Tractoate inmatriculate 18
II. Vehicule înregistrate
1 Vehicule cu capacitate cilindrică Lei/200
1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică<4800 2
1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică>4800 4
2 Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 50 lei/an

 

2) În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare cu tone, impozitul pe mijloacele de transporteste egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

 

 

 

 

 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă Impozit(lei/an)
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute Alte sisteme de suspensie pentru axele moatoare
I. Două axe
1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 142
2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 142 395
3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 395 555
4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 555 1257
5 Masa de cel puţin 18 tone 555 1257
II. 3 axe
1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 142 248
2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 248 509
3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 509 661
4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 661 1019
5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1019 1583
6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1019 1583
7 Masa de cel puţin 26 tone 1019 1583
III. 4 axe
1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 661 670
2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 670 1046
3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 146 1661
4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1661 2464
5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1661 2464
6 Masa de cel puţin 32 tone 166 2464

 

 

3) În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă Impozit(lei/an)
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute Alte sisteme de suspensie pentru axele moatoare
I. 2+1 axe
1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0
2 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0
3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 64
4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 64 147
5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 147 344
6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 344 445
7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 445 803
8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 803 1408
9 Masa de cel putin 28 tone 803 1408
II. 2+2 axe
1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 138 321
2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 321 528
3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 528 775
4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 775 936
5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 936 1537
6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1537 2133
7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2133 3239
8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2133 3239
9 Masa de cel puţin 36 tone 2133 3239
III. 2+3 axe
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1698 2363
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2363 3211
3 Masa de cel puţin 40 tone 2363 3211
IV 3+2 axe
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1500 2083
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2083 2881
3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2881 4262
4 Masa de cel puţin 44 tone 2881 4262
V 3+3 axe
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 853 1032
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1032 1542
3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1542 2454
4 Masa de cel puţin 44 tone 1542 2454

 

4) În cazul unei remorci, semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autvehicule prevăzută la pct. 3 impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

 

Masa totală maximă autorizată Impozit

-lei-

a) Până la o tonă inclusiv 9
b) Peste o tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 52
d) Peste 5 tone 64

 

5) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Mijlocul de transport pe apă Impozit

-lei/an-

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 21
2. Bărci fără motor folosite în alte scopuri 56
3. Bărci cu motor 210
4. Nave de sport şi agrement 964
5. Scutere de apă 210
6. Remorchere şi împingătoare x
a) până la 500 CP inclusiv 559
b) peste 500 CP şi până la 2000CP, inclusiv 909
c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv 1398
d) peste 4000 CP 2237
7. Vapoare pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta 182
8. Ceamuri, şlepuri şi barje feroviare X
a) cu capacitate de încărcare până la 1500 tone inclusiv 182
b) cu capacitate de încărcare de peste 1500 tone şi până la 3000 tone, inclusiv 280
c) cu capacitate de încărcare de peste 3000 tone 490

 

 

 

Preşedinte de şedinţă,                                                  Contrasemnează Secretar,

Jr. Gheorghe Simion Nelu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 5

La HCL Nr.        /2018

 

 

SCUTIRI DE LA PLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRI

 

 

 

1)Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru:

 1. a) clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice sau agrement, altele decât cele desfăşurate în relaţie cu persoane juridice de drept public;
 2. b) clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;
 3. c) clădirile aflate în proprietatea fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite, conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
 4. d) clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial, asociaţiilor religioase şi componentelor locale ale acestora, precum şi casele parohiale, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice;
 5. e) clădirile funerare din cimitire şi crematorii;
 6. f) clădirile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, astfel cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. g) clădirile unei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi clădirile federaţiilor sportive naţionale, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
 8. h) clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice;
 9. i) clădirile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;
 10. j) clădirile care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii la apărarea împotriva inundaţiilor, precum şi clădirile din porturi şi cele afectate canalelor navigabile şi staţiilor de pompare aferente canalelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
 11. k) clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje şi tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcţii, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice;
 12. l) clădirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului;
 13. m) clădirile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în calitate de fondator unic, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
 14. n) clădirile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;
 15. o) clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice;
 16. p) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c) – e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
 17. q) clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
 18. r) clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;
 19. s) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 şi 5 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
 20. t) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate;
 21. u) clădirile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
 22. v) clădirile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi administrării arhivei, precum şi clădirile afectate funcţionării Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale;
 23. w) clădirile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie;
 24. x) clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, care au faţada stradală şi/sau principală renovată sau reabilitată conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice.

2) În cazul scutirilor prevăzute la alin. (1) lit. r), s) şi t):

 1. a) scutirea se acordă integral pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor menţionate la alin. (1) lit. r), deţinute în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă-parte din clădiri aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi;
 2. b) scutirea se acordă pentru întreaga clădire de domiciliu deţinută în comun cu soţul sau soţia, pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor menţionate la alin. (1) lit. s) şi t). În situaţia în care o cotă-parte din clădirea de domiciliu aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi.

3) Scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, stabilită conform alin. (1) lit. t), se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative.

 

 

Preşedinte de şedinţă,                                                  Contrasemnează Secretar,

Jr. Gheorghe Simion Nelu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 6

La HCL Nr.      /2018

 

 

SCUTIRI DE LA PLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE TEREN

 

 

(1) Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru:

 1. a) terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice sau agrement;
 2. b) terenurile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;
 3. c) terenurile fundaţiilor înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
 4. d) terenurile aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial şi asociaţiilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice;
 5. e) terenurile aparţinând cimitirelor şi crematoriilor;
 6. f) terenurile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, astfel cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. g) terenurile unităţilor sanitare publice, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice;
 8. h) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaţie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele şi staţiile de pompare aferente acestora, precum şi terenurile aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinţă a terenului, emis de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară;
 9. i) terenurile folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecţie definite în lege, precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei solului;
 10. j) terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât durează ameliorarea acestora;
 11. k) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură;
 12. l) terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naţionale, drumuri principale administrate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., zonele de siguranţă a acestora, precum şi terenurile ocupate de piste şi terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguranţă;
 13. m) terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum şi cele ale metroului;
 14. n) terenurile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;
 15. o) terenurile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;
 16. p) terenurile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în calitate de fondator unic, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
 17. q) terenurile instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
 18. r) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;
 19. s) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 şi 5 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
 20. t) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate;
 21. u) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c) – e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 22. v) terenurile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi administrării arhivei, precum şi terenurile afectate funcţionării Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale;
 23. w) suprafeţele de fond forestier, altele decât cele proprietate publică, pentru care nu se reglementează procesul de producţie lemnoasă, cele certificate, precum şi cele cu arborete cu vârsta de până la 20 de ani;
 24. x) terenurile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie;
 25. y) terenurile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
 26. z) suprafeţele construite ale terenurilor aferente clădirilor clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x), indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice.

(2) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.

(3) În cazul scutirilor prevăzute la alin. (1) lit. r), s) şi t):

 1. a) scutirea se acordă integral pentru terenurile aflate în proprietatea persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. r), deţinute în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă-parte din teren aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi;
 2. b) scutirea se acordă pentru terenul aferent clădirii de domiciliu aflate în proprietatea persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. s) şi t), deţinute în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă-parte din terenul respectiv aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi.

(4) Scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, stabilită conform alin. (1) lit. t), se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative.

 

 

Preşedinte de şedinţă,                                                  Contrasemnează Secretar,

Jr. Gheorghe Simion Nelu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 7

 

 

 

SCUTIRI DE LA PLATA IMPOZITULUI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

 

 

 

(1) Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru:

 1. a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

b)mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

 1. c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 şi 5 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
 2. d) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
 3. e) navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei;
 4. f) mijloacele de transport ale instituţiilor publice;
 5. g) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităţi, dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public;
 6. h) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare;
 7. i) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral;
 8. j) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenţii în situaţii de urgenţă;
 9. k) mijloacele de transport ale instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului;
 10. l) mijloacele de transport ale fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
 11. m) mijloacele de transport ale organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;
 12. n) autovehiculele acţionate electric;
 13. o) autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă şi care nu sunt utilizate în folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing;
 14. p) mijloacele de transport deţinute de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.

(2)  Scutirile prevăzute la alin. (1) lit. a) – c) se acordă integral pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, aflat în proprietatea persoanelor menţionate la aceste litere, deţinute în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă-parte din dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi.

(3) Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport, stabilită conform alin. (1) lit. b), se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative.

 

Preşedinte de şedinţă,                                                  Contrasemnează Secretar,

Jr. Gheorghe Simion Nelu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 9

La HCL         /2018

 

Regulament privind aplicarea reducerilor de la plata impozitului/taxei pe clădiri si teren

 

 

 1. Pentru reducerea prevăzută la art.10 alin.2, prin care s-a aprobat un procent de 50% pentru clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social, se stabilesc următoarele criterii şi proceduri:

1.1  Clădirile ce intră sub incidenţa reducerilor trebuie să fie proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare cumulate  de la toţi membrii familiei sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară, ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social.

1.2 Pentru acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri se va depune de către solicitant o cerere, prin care luând cunoştiinţă de prevederile art.292 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, va declara pe propria răspundere numărul perosanelor din familie, precum şi venitul lunar total cumulat al acestora, sau se va declara faptul că veniturile familiei constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social. Formulare de cereri care îndeplinesc aceste condiţii se distribuie gratuit la Serviciul Impozite şi Taxe locale. La cerere va ataşa următoarele documente:

-actul de proprietate,/coproprietate în copie certificată de conformitate cu originalul conform art.64 alin.5 din Codul de Procedură Fiscală, dacă acesta nu se află înregistrat în evidenţele fiscale ale Serviciului Impozite şi Taxe Locale;

-actele de identitate ale persoanelor din familie cu vârsta de peste 14 ani în copie certificată de conformitate cu originalul conform art.64 alin.5 din Codul de Procedură Fiscală,

-acte doveditoare de venituri (cupoane pensie, adeverinţe de salarizare, etc.), în copie certificată de conformitate cu originalul conform art.64 alin.5 din Codul de Procedură Fiscală.

 

 1. Pentru scutirea prevăzută la art.10 alin.3, prin care s-a aprobat un procent de 100% pentru clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, se stabilesc următoarele criterii şi proceduri:

2.1 Clădirile ce intră sub incidenţa scutirilor pot să aparţină persoanelor fizice sau juridice dar sunt utilizate de către organizaţii nonguvernamentale (asociaţii/fundaţii) sau intreprinderi sociale (asociaţii/fundaţii) doar pentru furnizarea de servicii sociale

2.2 Pentru acordarea scutirii de la plata impozitului/taxei pe clădiri se va depune de către solicitant o cerere la care va ataşa următoarele documente:

-documentul, în copie certificată de conformitate cu originalul conform art.64 alin.5 din Codul de Procedură Fiscală, prin care se atestă dreptul de proprietate/folosinţă, al clădirii.

-dovada personalităţii juridice(Sentinţa Civilă /Încheierea Civilă de înfiinţare, în copie certificată de conformitate cu originalul conform art.64 alin.5 din Codul de Procedură Fiscală;

-dovada înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sau la administraţia financiară (codul de înregisrare fiscală);

-statutul, în copie certificată de conformitate cu originalul conform art.64 alin.5 din Codul de Procedură Fiscală;

-documente din care rezultă funcţionarea efectivă în anul precedent anului de referinţă, cum ar fi raportul de activitate din anul precedent, sau darea de seamă a preşedintelui/asministratorului/comitetului director către adunarea generală a asociaţiilor(dacă din acest document reiese activitatea desfăşurată);

-autorizaţia de funcţionare emisă în anul precedent .

 1. Pentru reducerea prevăzută la art.15 alin.2 lit. e, prin care s-a aprobat un procent de 50% pentru terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social, se stabilesc următoarele criterii şi proceduri:

3.1  Terenurile ce intră sub incidenţa reducerilor trebuie să fie terenuri aferente clădirii de domiciliu aflate în  proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare cumulate  de la toţi membrii familiei sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară, ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social.

3.2 Pentru acordarea scutirii de la plata impozitului pe teren se va depune de către solicitant o cerere, prin care luând cunoştiinţă de prevederile art.292 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, va declara pe propria răspundere numărul persoanelor din familie, precum şi venitul lunar total cumulat al acestora, sau se va declarer faptul că veniturile familiei constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social. Formulare de cereri care îndeplinesc aceste condiţii se distribuie gratuit la Serviciul Impozite şi Taxe locale. La cerere va ataşa următoarele documente:

-actul de proprietate,/coproprietate în copie certificată de conformitate cu originalul conform art.64 alin.5 din Codul de Procedură Fiscală, dacă acesta nu se află înregistrat în evidenţele fiscale ale Serviciului Impozite şi Taxe Locale;

-actele de identitate ale persoanelor din familie cu vârsta de peste 14 ani în copie certificată de conformitate cu originalul conform art.64 alin.5 din Codul de Procedură Fiscală,

-acte doveditoare de venituri (cupoane pensie, adeverinţe de salarizare, etc.), în copie certificată de conformitate cu originalul conform art.64 alin.5 din Codul de Procedură Fiscală.

 

 1. Facilităţile fiscale acordate la plata impozitului/taxei pe clădiri, respectiv a impozitului/taxei pe teren pe  prevăzute la punctele 1, 2 şi 3 se acordă începând cu data de 1 ianuarie 2019 pentru persoanele care deţin documente justificative emise până la data de 31 decembrie 2018 şi care sunt depuse la biroul de impozite si 31 martie 2019 inclusiv.

 

Preşedinte de şedinţă,                                                  Contrasemnează Secretar,

Jr. Gheorghe Simion Nelu

 

 

ANEXA 10

La  HCL Nr.     2018

 

 

REGULAMENT DE FUNCŢIONARE A TAXELOR SPECIALE

 

 1. Regulament privind taxa specială de salubrizare în Oraşul aninoasa

Persoanele fizice care locuiesc pe raza oraşului Aninoasa şi persoanele juridice  care au sediul, punct de lucru sau desfăşoară activităţi economice în oraşul Aninoasa sunt obligate la plata taxei speciale de salubrizare stabilită prin hotărârea Consiliului Local.

Asfel se stabileşte:

 • Cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii persoane fizice din Oraşul Aninoasa este de 8,00 lei /persoană/lună.
 • Cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii persoane juridice din Oraşul Aninoasa este de 252,00 lei/tonă/lună.

Persoanele fizice sunt obligate la plata acestei taxe în funcţie de numărul de persoane din fiecare familie, respectiv numărul locatarilor existenţi la adresa respectivă ( membri de familie, chiriaşi, flotanţi, etc.).

Persoanele fizice au obligaţia de a depune la Serviciul impozite şi taxe declaraţia conform modelului ataşat în vederea stabilirii taxei de salubrizare, cuprinzând toate persoanele care locuiesc la acea adresă.

Pentru imobilele proprietate a persoanelor fizice care sunt date în chirie, comodat, sau în altă formă, altor persoane fizice/juridice, obligaţia declarării revine proprietarului.

Persoanele juridice sunt obligate la plata taxei în funcţie de volumul de deşeu generat/lună. Volumul de deşeu generat de către aceste categorii de beneficiari va fi comunicat lunar de către operatorul de salubritate.Transformarea cantităţii de deşeu comunicată de operatorul de salubrizare din metri cubi în tone se va face utilizând o densitate a gunoiului de 160 kg/  stabilită prin cântărire de către o comisie din primărie.

Pentru imobilele proprietate a persoanelor juridice care sunt date în chirie, comodat, sau în altă formă, altor persoane fizice/ juridice, obligaţia declarării revine proprietarului.

Pentru imobilele aflate în proprietatea Statului, a Oraşului Aninoasa, obligaţia declarării revine chiriaşilor acestor imobile.

Termenul de depunere al declaraţiei de impunere pentru taxa specială de salubrizare este de 30 zile de la data dobândirii sau închirierii locuinţei de domiciuliu.

În cazul nedepunerii declaraţiei, obligaţia de plată se va stabili din oficiu de către organele de specialitate pe baza oricăror date şi informaţii deţinute de acestea ( date şi informaţii obţinute în urma controalelor efectuate la alţi contribuabili care au legături de afaceri cu plătitorul în cauză, din dosarul fiscal al plătitorului, informaţii de la terţi,)

În cazul în care intervin modificări ( domiciliu, nr. de persoane) în datele prevăzute în declaraţia de impunere iniţială, cel în drept va depune o declaraţie rectificativă, însoţită de documente justificative, în termen de 30 zile de la data apariţiei modificărilor respective, impunerea/scăderea taxei de salubrizare aferentă declaraţiei rectificative se va efectua cu data de 1 a lunii următoare depunerii declaraţiei rectificative.

În caz de deces, scăderea taxei de salubrizare se efectuează cu data de 1 a lunii următoare apariţiei acestei situaţii şi necesită depunerea copiei după certificatul de deces, conform cu originalul.

Termenele de plată pentru taxa specială de salubrizare se stabilesc după cum urmează:

 • 31 martie, pentru lunile: ianuarie, februarie,martie;
 • 30 iunie, pentru lunile: aprilie, mai, iunie;
 • 30 septembrie, pentru lunile: iulie, august, septembrie;
 • 31 decembrie, pentru lunile: octombrie, noiembrie, decembrie.

Neplata taxei la termenele stabilite atrage după sine calculul şi plata majorărilor de întârziere în cuantumul şi condiţiile prevăzute la art. 183 alin (2) din  Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, respectiv 1% din cuantumul obligaţiei fiscale principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate. Persoanele care solicită scutirea în acest sens vor depune la Serviciul impozite şi taxe o cerere însoţită de documentul care atesta gradul de handicap şi vor fi scutiţi începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care depun cererea. Aceste personae sunt obligate să declare la Serviciul impozite şi taxe dacă au pierdut calitatea de persoană cu handicap de îndată ce acest lucru se întâmplă, iar scutirea va vi anulată începând cu data de 1 a lunii următoare declaraţiei. La reînnoirea certificatului de handicap persoanele care doresc scutirea în continuare de la plata taxei de salubrizare au obligaţia de a prezenta noul cerficat imediat ce îl dobândesc.

Persoanele care sunt plecate din localitate pe o perioadă mai mare de o lună vor fi scutite de la plata taxei de salubrizare pe perioada cât vor fi absente de la domiciliu. Pentru a beneficia de scutire persoanele interesate vor depune la Serviciul impozite şi taxe o declaraţie pe proprie răspundere împreună cu documente justificative din care să rezulte faptul că nu vor fi prezente la domiciliu în acea perioadă. Scutirea se va aplica începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care a fost depusă cererea şi nu se va aplica pe fracţiuni de lună.

În familiile cu mai mult de 6 membri taxa se reduce cu 50 %. În acest sens odată cu declaraţia de stabilire a taxei de salubrizare persoanele interesate vor depune şi o cerere de reducere a taxei cu 50 %. În cazul în care, din diverse motive, numărul de peroane din locuinţă scade sub 6, cel ce a depus cererea de reducere a taxei are obligaţia de a anunţa situaţia intervenită în termen de 30 zile de la data modificării numărului de persoane. În acest caz, începând cu luna următoare modificării numărului de persoane, familia respectivă nu va mai beneficia de reducerea cu 50%.

Pentru sumele restante la plată, Serviciul impozite şi taxe procedează la declanşarea şi realizarea executării silite a acestora, conform legislaţiei în vigoare.

Taxa de salubrizare se poate achita numerar la casieriile Primărie Oraşului Aninoasa, precum şi cu ordin de plată în contul care va fi deschis la Trezoreria Municipiului Petroşani.

Sumele încasate vor fi achitate către operatorii serviciilor de salubritate pe baza facturilor însoţite de documente justificative privind cantitatea de deşeuri colectate, transportate şi depozitate.

 1. Taxa PSI, respectiv taxa pentru finanţarea Serviciuliu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

este în cuantum de 3 lei pentru persoanele fizice care deţin sau au în chirie clădiri pe raza oraşului Aninoasa, indiferent de numărul de clădiri deţinute. Persoanele juridice care deţin sau utilizează clădiri pe raza Oraşului Aninoasa pentru a desfăşura activităţii care face obiectul domeniului lor de activitate au obligaţia de a plăti anual o taxă de 30 lei indiferent de numărul de clădiri deţinuta sau folosite.

Plata taxei se va face până la finele anului pentru care a fost stabilită, iar în caz de neplată după acest termen Serviciul impozite şi taxe procedează la declanşarea şi realizarea executării silite a acestora, conform legislaţiei în vigoare.

Taxele prevăzute la art. 30 din prezenta Hotărâre de consiliu se vor plăti la casieia instituţiei sau cu ordin de plată în conturile deschise în acest sens la Trezoreria Petroşani anterior prestării serviciului care fac obiectul taxei. Datele necesare efectuării plăţii cu ordin de plată a taxelor conform art. 30 vor fi puse la dispoziţie de către personalul Servicilui Impozite şi taxe.

 

Preşedinte de şedinţă,                                                  Contrasemnează Secretar,

Jr. Gheorghe Simion Nelu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 11

La HCL Nr.      /2018

 

 

DECLARAŢII PRIVIND TAXA DE SALUBRIZARE

 

 

 

 

 

 

 

 ROMANIA

ORAŞUL ANINOASA                                      

JUDETUL HUNEDOARA

CUI: 4468994

Tel: 0254512108, Fax: 0254512758

 

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE

PRIVIND TAXA DE SALUBRIZARE PENTRU PERSOANELE FIZICE

 

 

Subsemnatul (a) ….………………………………………………………………………..………,

CNP …………………………………, B.I./C.I./A.I. serie ….. nr. …………….., judeţ ……………… loc. ………………………….. cod poştal ………………….. sector …., str. ………………………………………… nr. ….., bloc …. scară … etaj … ap …. tel. ………………………., fax ……………………….., adresă de e-mail ……………………………   proprietar (membru al familiei) al imobilului situat în Oraşul Aninoasa, str. ………………………………………………. nr. ….., bloc …. scară … etaj … ap ……, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal privitoare la declaraţiile nesincere date în faţa autorităţilor de stat şi publice, declar pe propria răspundere, că în imobilul mai sus menţionat locuiesc _________¹ persoane , după cum urmează şi că deţin/nu deţin² alte proprietăţi în Oraşul Aninoasa.

 

Nr.crt. Nume şi prenume CNP
     
     
     
     
     
     

 

¹ se va menţiona numărul de persoane care locuiesc la adresa declarată, numele şi prenumele, CNP

² pentru fiecare proprietate sa va completa o declaraţie

 

Aninoasa                                                                                                                               Semnătura

Data ___/___/_____                                                                                          __________________

 

 

 

 

 

 

 

 ROMANIA

ORAŞUL ANINOASA                                      

JUDETUL HUNEDOARA

CUI: 4468994

Tel: 0254512108, Fax: 0254512758

 

 

 

                     

 

DECLARAŢIE

PRIVIND TAXA DE SALUBRIZARE PENTRU PERSOANELE JURIDICE

Iniţială      

Rectificativă

Date de identificare a societăţii

CUI ……………………………

Denumire ………………………………………….Sediu/Punct de lucru  ………………………..

Judeţ  ………………..str.  ……………………………….., nr.  ……, bl. ……….., ap.………., Cod poştal …………………..

Cont bancar ………………………………………………….

Banca ………………………………………..

 

Nr. crt. Adresa punctului de lucru/locaţia în care se desfăşoară activităţi economice CUI
     
     
     
     
     

Cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal privitoare la declaraţiile nesincere date în faţa autorităţilor de stat şi publice, declar pe propria răspundere, că datele înscrise în prezenta declaraţie sunt reale.

 

 

Data: …………/…………20…….

 

 

Prenume şi nume ……………………………………………………………

Calitatea…………………………………………………………………….

Semnătura şi ştampila ………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ROMANIA

ORAŞUL ANINOASA                                      

JUDETUL HUNEDOARA

CUI: 4468994

Tel: 0254512108, Fax: 0254512758

 

 

                                                                      DECLARAŢIE RECTIFICATIVĂ        

PRIVIND TAXA DE SALUBRIZARE PENTRU PERSOANELE FIZICE

 

 

NUME CONTRIBUABIL ­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________________________

Cod numeric personal ___________________________________________________

Judeţ ______________, Localitatea ________________, str. ____________________

Nr. ________, Bl.________, sc. _____, Ap._______

 

 

Nr. crt. Nr. persoane declarate Nr.

persoane

intrate

Nr.

persoane

ieşite

Data de la care are loc modificarea Perioada pt. care are loc modificarea
           
           
           
           
           
           

 

Cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal privitoare la declaraţiile nesincere date în faţa autorităţilor de stat şi publice, declar pe propria răspundere, că datele înscrise în prezenta declaraţie sunt reale şi documentele anexate sunt în conformitate cu originalul.

 

 

Aninoasa                                                                                                                               Semnătura

Data ___/___/_____                                                                                          __________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 12

La HCL Nr.       /2018

 

 

 

Procedura de stabilire, încasare, urmărire şi executare a taxelor aprobate prin art. 31

 

 

 

 

Plata  tuturor taxelor stabilite la art. 31 din prezenta Hotărâre de Consiliu se efectuează anterior serviciului prestat- care face obiectul taxei. Plata taxei se va face la casierie instituţiei sau cu ordin de plată în conturile deschise în acest sens la Trezoreria Petroşani. Datele necesare efectuării plăţii prin ordin de plată vor fi furnizate de către funcţionarii Serviciului impozite şi taxe.

Pentru a beneficia de serviciul prestart conform art. 31 persoanele interesate vor depune la compartimentul de specialitate împreună cu cererea referitoare la serviciul ce urmează a fi prestat şi o copie după documentul justificativ care atestă plata taxei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 13

La HCL Nr.       /2018

 

 

 

REGULAMENT PENTRU ELIBERAREA/VIZAREA AUTORIZAŢIILOR PENTRU DESFĂŞURAREA UNOR ACTIVITĂŢI ECONOMICE

 

Pentru eliberarea/vizarea autorizaţiei de funcţionare solicitantul va depune următoarele:

 1. Un dosar plic
 2. Cerere pentru eliberarea Autorizaţiei de funcţionare
 3. Copia actului constitutiv al societăţii, statutul sau, după caz, rezoluţia directorului Oficiului Registrului Comerţului pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale ori întreprinderile familiale;
 4. Copia certificatului de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului şi anexele aferente;
 5. Dovada titlului asupra imobilului (Contract de vânzare-cumpărare/ Contract de închiriere/ contract de donaţie sau alt document din care să rezulte calitatea de posesor al imobilului
 6. Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului pentru declararea punctului de lucru;
 7. Acorduri, avize, autorizaţii, licenţe ale instituţiilor de specialitate, în condiţiile legii, în funcţie de codul CAEN pentru fiecare locaţie în care se desfăşoară activitatea de alimentaţie publică(Autorizaţia pentru securitate la incendii sau punct de vedere de la ISU, Autorizaţia Sanitar-Veterinară sau punct de vedere de la Direcţia Sanitar-Veterinară);
 8. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale, eliberat de Biroul Impozite şi Taxe al Primăriei Oraşului Aninoasa, care să ateste îndeplinirea tuturor obligaţiilor fiscale, la data solicitării emiterii autorizaţiei de funcţionare;
 9. Dovada achitării taxei pentru autorizare;

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

________________________                             JR. GHEORGHE  SIMION NELU