Categoria: Anunturi

ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIE PUBLICA DESCHISA

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA A ORASULUI ANINOASA prin primar Jr. DUNCA NICOLAE, cu sediul in str. Libertatii nr. 85, cod postal 335100, telefon 0254-512108, fax 0254-512758, cod fiscal R4468994, anunta licitatie publica deschisa  in vederea concesionarii prin licitatie publica deschisa a imobilului teren in suprafata de 618 mp, inscris in CF nr. 60853-Aninoasa, nr. cadastral/nr. topografic 60853

Documentele licitatiei vor fi puse la dispozitia celor interesati , la serv UAT, din cadrul Primariei Aninoasa, incepand cu data de 13.09.2018 pana la data de 26.10.2018 inclusiv, zilnic intre orele 8:00 si 15:30 , respective in data de 26.10.2018 pana la ora 09:00.

Documentele cerute prin caietul de sarcini sunt urmatoarele:

 1. Persoane juridice
  • actul constitutiv al societatii, certificat constatator, certificat de inregistrare fiscala- copii Xerox;
  • ultimul bilant vizat de DGFP- copie Xerox;
  • Certificat fiscal prin care sa se ateste ca nu are datorii la bugetul local si la bugetul de stat. Certificatele vor fi eliberate de institutiile abilitate din localitatea de resedinta a ofertantului si vor fi depuse in original;
  • Actul autentic de reprezentare, in cazul in care ofertele sunt depuse de imputernicitii ofertantilor si nu de acestia personal;
  • Copie Xerox dupa chitantele care atesta plata garantiei de participare la licitatie
  • Declaratie privind eligibilitatea participantilor/ofertantilor;
  • Declaratie privind cifra de afaceri realizata pe ultimii 3 ani.
 2. Persoane fizice

-Actul de identitate-copie Xerox;

-Certificat fiscal care atesta ca nu are datorii la bugetul local. Certificatul fiscal va fi eliberat de institutia abilitata din localitatea  de resedinta a ofertantului depus in forma originala;

-Copie Xerox dipa chitantele care atesta plata garantiei de participare la licitatie;

– Declaratie de eligibilitate a participantilor/ofertantului;

– Declaratie privind venitul realizat pe ultimii 3 ani.

Garantia de participare la licitatie este de 100,00 lei

Contravaloarea caietului de sarcini este de 10,00 lei

Ofertele in plic inchis se inregistreaza la Primaria Aninoasa, serv UAT.

Termenul limita de depunere a ofertelor este data de 26.10.2018 ora 09:00.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Primariei Aninoasa, str. Libertatii, nr. 85, loc Aninoasa, jud. Hunedoara, in data de 26.10.2018 ora 10:00.

In caz de neadjudecare, licitatia se va repeta din 10 in 10 zile urmand ca  dupa doua termene consecutive sa se recurga la negociere directa.

Contractul de concesiune se va incheia in termen de minim 30 zile de la data adjudecarii.

Contestatiile se transmit la sediul Primariei Aninoasa, str. Libertatii, nr. 85, fax.0254-512758, in atentia serv UAT.

PRIMAR,
JR. DUNCA NICOLAE

ANUNŢ

Vă informăm că în conformitate cu Ordinul comun al Ministrului Finanţelor si al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Adminstraţiei Publice nr. 1938/26.04.2018 şi nr. 4735/07.05.2018 pentru aprobarea procedurii de acordare a asistenţei realizate de organul fiscal local cu organul fiscal central în vederea completării şi transmiterii declaraţiei unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice, funcţionarii publici responsabili de acordarea asistenţei sunt: Boroş Luminiţa Maria şi Ceru Roxana!

 

Primar,

Jr. Dunca Nicolae

ANUNŢ

Unitatea Administrativ Teritorială a oraşului Aninoasa, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată cu modificările şi completările ulterioare, propune:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al oraşului Aninoasa pe anul 2018

 

Dezbaterea publică va avea loc în data de  14 .02.2018 ora 09:00 la sediul Punctului de Acces Public la Informatie PAPI Aninoasa.

Proiectul de hotărâre însoţit de anexele aferente va fi afişat la sediul Primăriei oraşului Aninoasa, str. Libertăţii, nr. 85.

Recomandările/ contestaţiile pe marginea proiectelor de hotărâre se primesc la registratura Primăriei oraşului Aninoasa până la data de  14.02.2018 ora 08.30

La şedinţa publică care  va avea loc la sediul Punctului de Acces Public la Informatie PAPI Aninoasa pentru dezbaterea publică a proiectelor de acte normative sunt invitaţi să participe toţi cei interesaţi.

Pentru detalii vă rugăm să consultaţi documentele ce vor fi afişate la sediul Primăriei oraşului Aninoasa.

 

PRIMAR,

Jr. DUNCA NICOLAE