Arhive autor: OrasulAninoasa.ro

Ședința de îndată | 27.03.2019

HCL 21 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Oraşului Aninoasa, pe perioada martie 2019 – mai 2019
HCL 22 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, denumit în continuare PAAR, al oraşului Aninoasa
HCL 23 privind propunerea de evaluare a performanţelor profesionale a domnului Gheorghe Simion Nelu


Procesul verbal la ședinta ordinară din 27.03.2019

Ședința de îndată | 21.03.2019

HCL 16 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr 5 2019 privind aprobarea Proiectului Linia verde de autobuze electrice – Componenta 1
HCL 17 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr 6 2019 privind aprobarea Proiectului „Linia verde de autobuze electrice
HCL 20 privind aprobarea Actului aditional nr 3 la Acordul de parteneriat pentru Green Line PROCES VERBAL

Ședința de îndată | 28.02.2019

HCL 11 Privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţămant care funcţionează pe raza oraşului Aninoasa în anul şcolar 2019-2020
HCL 12 Privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului locuinţă situat pe str. Mihail Sadoveanu, nr 2 1
HCL 13 Privind aprobarea contului de execuţie bugetară al bugetului local al oraşului Aninoasa pe trimestrul IV anul 2018
HCL 14 privind însuşirea inventarului domeniului public al Unităţii Administrativ-Teritoriale a Oraşului Aninoasa
HCL 15 privind scoaterea din funcţiune în vederea casării şi valorificării mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar propuse la casare
PROCES VERBAL

Ședința de îndată | 15.02.2019

HCL 4 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Oraşului Aninoasa, pentru şedinţa de îndată din 15.02.2019
HCL 5 privind aprobarea Proiectului Linia verde Componenta 1
HCL 6 privind aprobarea Proiectului Linia verde Componenta 2
HCL 7 privind aprobarea documentaţiei tehnice Studiu de Fezabilitate – componenta 1
HCL 8 privind aprobarea documentaţiei tehnice Studiu de Fezabilitate componenta 2
HCL 9 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr 28 2018 privind Politica de Parcare
HCL 10 privind aprobarea Actului aditional nr.2 la Acordul de parteneriat
PROCES VERBAL

Legislaţie

Legea 195 2006 legea cadru a descentralizarii

Legea 60 1991 Republicata privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice

Legea 61 1991 republicata pentru sanctionarea fapter de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice

Legea 61 1993 Repubcata privind alocatia de stat pentru copii

Legea 98 2016 privind achizitiile publice

Legea 114 1996 Republicata legea locuintei

Legea 153 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri pubice

Legea 174 2018 privind prevenirea si combaterea violentei in familie

Legea 188 1999 Republicata privind statutul functionarilor publici

Hotararea 1723 2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul

Legea 195 2006 legea cadru a descentralizarii

Legea 215 2001 Republicata privind administratia publica locala

Legea 227 2015 privind Codul fiscal

Legea 247 2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei , precum si unele masuri adiacente

Legea 272 2004 Republicata privind protectia si promovarea drepturilor copilului

Legea 273 2006 privind finantele publice locale

Legea 277 2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei

Legea 292 2011 Legea asistentei sociale

Legea 393 2004 privind Statutul alesilor locali

Legea 416 2001 privind venitul minim garantat

Legea 448 2006 Republicata privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Legea 544 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Legea 554 2004 privind contenciosul administrativ

Ordonanta 27 2002 (reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor)

Ordonanta 28 2008 privind registrul agricol

OUG 148 2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului

Hotararea 1723 2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul

Legea 7 2004 Republicata privind Codul de conduita a functionarilor publici

Legea 16 1996 Legea Arhivelor Nationale

Legea 15 2003 Republicata privind sprijinul social acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala

Legea 17 2000 Republicata privind asistenta sociala a persoanelor varstnice

Legea 18 1991 Republicata Legea fondului financiar

Legea 24 2000 Republicata privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative

Legea 50 1991 Repulicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Legea 51 2006 Republicata privind serviciile comunitare de utilitati publice

Legea 52 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica

Legea 53 2003 Codul muncii